Voor een sterk en toekomstvast Oegstgeest!

D66 wil een daadkrachtige gemeente die problemen durft te benoemen en op te lossen. Een gemeente die zich niet terugtrekt binnen de muren van het gemeentehuis, maar actief in het dorp luistert naar de zorgen en problemen van onze inwoners. Ook de begroting kan daadkrachtig, open en in contact met het dorp. Een begroting die duidelijk maakt hoe de gemeente gaat voldoen aan haar taken.
We lezen een begroting met een gebalanceerd financieel beeld en een schuld die nog net acceptabel blijft. Maar wat vertelt het College niet? De schuld is laag gehouden doordat er jaren onvoldoende geïnvesteerd is in onze bruggen, het groen en de wegen. Nu komt dit lijk uit de kast, de kwaliteit van het onderhoud zakt door de ondergrens en 38 miljoen aan noodzakelijke investeringen is voor het gemak nog maar even uit de begroting gehouden.

Maar het College blijft over wel meer zaken opvallend stil. Er worden plannen gemaakt alsof er geen verkiezingen aankomen. Ook over COVID-19 en de stijgende gasprijzen wordt weinig of niets gezegd. Het document is een opsomming van losse ontwikkelingen, aan de grote ontwikkelingen waar we allemaal mee te maken hebben komt het college niet toe. Het document leest als een takenlijstje, een optelsom van allemaal losse activiteiten. Zonder rode draden, zonder focus en zonder onderlinge samenhang. Een coalitie op zijn laatste adem.
De begroting schetst een zorgwekkend beeld. Er is onvoldoende expertise en capaciteit om tempo te maken met achterstallige investeringen, de openbare ruimte voldoet niet aan de wettelijke eisen en de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk. D66 vraagt hier al een aantal jaar aandacht voor, we zijn blij dat het college dit nu eindelijk lijkt te erkennen.

Daarmee terug naar de beheerplannen. Inmiddels geeft het college toe wat inwoners allang weten, het is gewoon zichtbaar in het dorp: met gele bordjes, aan de losliggende tegels, aan het groen: dit college heeft jaren te weinig geïnvesteerd. Nu lezen we dat dit onderhoud op het laatste moment uit de begroting gehaald is, omdat de financiële verwerking leidt tot een risicovolle schuld. Blijkbaar komt het transparant maken van de gevolgen het College niet goed uit. Daarmee wordt het uitvoeren van het minimale onderhoud een campagne-item voor de verkiezingen. Onze inwoners verdienen een Oegstgeest met het onderhoud op orde, de afweging van een kleine 50 miljoen die daar voor nodig is had nu op tafel moeten liggen. Dit is het moment om eerlijk te zijn over de financiële erfenis die dit College achterlaat.
We moeten aan de slag. Anders staan de kwaliteit van het dorp, de voorzieningen en dienstverlening op een onacceptabele manier onder druk. De gemeente en de inwoners staan steeds vaker tegenover elkaar. Ook de zelfstandigheid van Oegstgeest is daarmee steeds minder in onze eigen handen. Dat is voor D66 onacceptabel.

D66 is blij met de eerste stappen die het College zet in het erkennen van de problemen. Wat moeten we doen om Oegstgeest zelfstandig te houden? Wat moeten we doen om het dorpse karakter en het groen te versterken? Wat moeten we doen om te zorgen dat wonen in Oegstgeest voor iedereen toegankelijk blijft? Hoe krijgen we grip op de toekomst van ons dorp?

Lijstjes worden zonder eigen visie afgelopen, noodzakelijke investeringen worden verstopt, dit College zit niet aan het stuur voor de toekomst van Oegstgeest. Het is duidelijk dat de coalitie op elkaar uitgekeken is. Deze begroting is een gemiste kans om deze belangrijke keuzes voor Oegstgeest te agenderen. D66 wil een College dat open is over de problemen die er spelen, dat de ambtelijke organisatie een impuls geeft en de dialoog aangaat met inwoners en omliggende gemeenten. Voor een sterk en toekomst vast Oegstgeest!

Voor een sterker Oegstgeest

  • Regie op de inrichting van ons mooie groene dorp
    De klimaat en woningproblematiek vragen visie en durf om te komen tot een voor Oegstgeest goede balans. D66 wil dat “groen wonen” voor iedereen haalbaar is, klimaatneutraal maar ook in een groene leefomgeving. Er zijn woningen nodig voor ouderen met een zorgvraag, voor starters en er is een tekort aan sociale huur. Het plan van Meneer Sedos voor het Hofbrouckerpark was onacceptabel, maar het College heeft gefaald er het maximale voor een sociaal en groen Oegstgeest uit te halen. Er is stevige regie op projectontwikkelaars nodig voor het optimaal inrichten van de openbare ruimte: met onze inwoners maar vooral ook met slimme oplossingen voor meer woningen, meer groen en minder stenen en asfalt.
  • Werken aan oplossingen met onze inwoners
    D66 maakt zich ernstig zorgen over de manier waarop inwoners en de gemeente steeds vaker tegen over elkaar lijken te staan. Inwoners voelen zich niet gehoord. Inspreken bij de raad leidt tot ongemakkelijke situaties. D66 wil dat inwoners het recht hebben om een onderwerp in de gemeenteraad serieus te agenderen zodat dit echt besproken kan worden. Er moet echt contact zijn met belanghebbenden en maatschappelijke organisaties over beleid wat hun aan gaat. Afspraken als een sportakkoord zijn niet klaar na de ondertekening, een College moet structureel in gesprek zijn met onze verenigingen en inwoners.
  • De kwetsbaarheid van de gemeente aanpakken
    Oegstgeest heeft een organisatie nodig die dossiers echt samen met het dorp kan vormgeven. Ontwikkelingen als het dossier Endegeest of de Leo Kanner duren veel te lang. Er is geen capaciteit om projectontwikkelaars in toom te houden bij het Hofbrouckerpark of La France. De gemeente krijgt het niet voor elkaar onderhoud uit te voeren. Daarnaast is de bereikbaarheid van de gemeente aan het wegzakken en komen er steeds meer klachten van inwoners De ambtelijke organisatie moet de ruimte krijgen om te werken aan genoeg capaciteit en kennis, D66 zal dit steunen want we willen een gemeente die regie pakt en met de handen aan het stuur zit. Om deze reden zullen we ons ook beperken in het aantal moties met eigen stokpaardjes, eerst moet het onderhoud en de dienstverlening weer op orde. Wel dienen we een motie in om het College op te roepen initiatief te nemen regionaal samen te werken op het thema “Ruimtelijke Ordening”.