Zorgen om kappen gezonde bomen

Gemeentelijk beleid zegt niet kappen

Aan de Eltenseweg in Stokkum staan een drietal bijzondere bomen.
Deze staan er al jaren en zijn op nadrukkelijk verzoek van velen ingepast in de plannen voor de woningbouw enkele jaren geleden. De woningen zijn destijds op zodanige afstand van de weg gesitueerd dat de bomen behouden konden worden. De bomen maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de locatie. Daarnaast zijn het ook unieke bomen, met een karakteristieke vorm en beeldbepalend voor die plek.
Deze zorg werd per mail uitgesproken door leden van de werkgroep Levend Landschap Stokkum aan de verantwoordelijk wethouder Jeanette Derksen.

Op 9 mei j.l. kwam daarop een reactie:
De bomen aan de Eltenseweg zijn enkele jaren geleden inderdaad (zoals u schrijft) ingepast in de plannen voor de woningbouw. Gedurende het hele project, van de planvormingsfase tot aan de oplevering van de woningen, is het de insteek geweest om de bomen te behouden. Tijdens de bouw is helaas één van die vier bomen gesneuveld. Vanuit de buurt leeft de wens om de overgebleven drie bomen te verwijderen en nieuwe bomen aan te planten, vanwege een uniform straatbeeld en passend bij de stijl en verdeling van de nieuwe woningblokken. Deze wens is met een handtekeningenlijst van alle tien direct omwonenden bekrachtigd.
Het algemene uitgangspunt van het gemeentelijk bomenbeleid is om bomen duurzaam te beheren en een zo lang mogelijk leven te gunnen. Desondanks heeft het college op dinsdag 2 mei een afwijkend besluit genomen om de bomen aan de Eltenseweg te verwijderen.
De twee groenstroken (en aangrenzende bestrating) worden in zijn geheel opnieuw ingericht. Bij de herinrichting van de groenstroken worden er nieuwe bomen geplant. Volgens het gemeentelijk biodiversiteitsbeleid wordt daarbij niet alleen gekeken naar het compenseren van het volume van de (oorspronkelijk) vier boomkronen, maar ook naar de aanplant van een gevarieerde onderlaag, zoals heesters, vaste planten en kruidenrijk bloemenmengsel. Alle omwonenden worden uitgenodigd om mee te denken over o.a. soortkeuze en verdeling van de nieuwe aanplant.

Een oude boom gezonder dan 10 jonge boompjes

Freddy van Dijken van D66 Montferland heeft in het vragenuurtje voor de raad op 25 mei hier aanvullende vragen over gesteld:
“In het huidige raadsakkoord hebben we het groen omarmt: er staan teksten in als: het moet groener, we spreken uit dat biodiversiteit en klimaatadaptatie van belang is. De gemeente staat het nu toe dat gemeentelijke bomen verminkt worden door bewoners zelf en beloont ze vervolgens ook nog door over te gaan op kappen. D66 wil graag weten welke overwegingen ten grondslag liggen om af te wijken van het beleid?

En de tweede vraag die daarbij hoort: Wat gaat deze besluitvorming betekenen voor de toekomst? Op dit moment worden de plannen ontwikkeld voor woningbouw op het voormalige voetbalveld in Stokkum. Ook daarbij wordt vanuit de inwoners van Stokkum heel veel aandacht gevraagd voor behoud van de bestaande bomen en de groene woonomgeving. Zodra de woningen zijn opgeleverd kunnen individuele bewoners blijkbaar hun eigen koers varen en het zorgvuldige ingepaste groen (laten) kappen. Op dat aspect gaat u niet in op de beantwoording richting Levend Landschap. Kunt u die vraag vandaag alsnog beantwoorden?”

Wethouder Derksen bleef in de beantwoording bij het standpunt dat er klachten zijn binnengekomen en dat ze om die reden het nu in zijn geheel (trottoir en bomen) gaan aanpakken, waarbij de buurt betrokken wordt. En waar er drie bomen gekapt worden, komen er zes terug. Ze bedrukte nogmaals dat dit geen beleid is van de gemeente. Op het tweede aspect ging ze verder niet in. Freddy van Dijken wees vervolgens nog op een onderzoek “Een oude boom gezonder dan 10 jonge boompjes”.