Weten waarvoor we kiezen

Op 20 januari 2023 heeft de meerderheid van de raad de keuze gemaakt om regionaal binnen de Achterhoek samen te werken. D66 heeft daar tegen gestemd. D66 had graag eerst een neutraal vervolgproces ingezet om alle consequenties van de keuze in beeld te brengen en dan in oktober 2023 een definitieve keuze te maken. Een voorstel vanuit D66 en VVD om eerst meer te onderzoeken werd verworpen door de rest van de raad. Door nu een keuze te maken, maak je impliciet de keuze afscheid te gaan nemen van de samenwerking met de regio Arnhem-Nijmegen. En dat terwijl er nog zoveel onzekerheden zijn over de woningbouwmogelijkheden in de Achterhoek, de realisatie van nieuwe bedrijvigheid en of de Achterhoek überhaupt aan de eisen van Montferland wil of kan voldoen.

In de Gelderlander van zaterdag stond een mooi achtergrond-artikel over de consequenties van het het besluit van de raad: https://www.gelderlander.nl/montferland/monsterklus-voor-montferland-onderhandelen-met-twee-regios-en-eigen-achterban-overtuigen~a91d0874/

Inbreng D66 over Koersbepaling

“Er ligt een raadsvoorstel voor waar ons gevraagd wordt om een keuze te maken voor de regio. We hebben daar twee beeldvormende sessies over gehad en een oordeelsvormende sessie. Daarnaast heeft D66 tot twee maal toe vragen ingediend om verduidelijking. Maar helaas, de antwoorden komen niet of worden ontweken door het college. De echte wil om open kaart te spelen ontbreekt. Het collegebesluit geeft ook geen enkel argumentatie, dus de opmerking van de portefeuillehouder dat het college met het hoofd heeft gekozen is voor ons dan ook een raadsel. Waar kunnen we dat teruglezen of vinden?  
Ook de raadsleden hebben ons niet kunnen overtuigen in de oordeelsvorming waarom nu kiezen voor de Achterhoek de juiste keuze is. En waar jullie ons vooral niet over kunnen overtuigen wat die keuze  voor consequenties heeft. Want vertel me wat de consequenties: wat betekent een aspirant lidmaatschap, wat zijn de voorwaarden en willen of kunnen zij voldoen aan de eisen dit het college stelt aan het instappen in de regio Achterhoek. En kijk je naar de samenwerkingsovereenkomst Achterhoek dan kent die niet eens het begrip aspirant lid.  En daarnaast spreekt het raadsvoorstel ook nog steeds over samenwerking in de Liemers, ook dat is in de oordeelsvorming door de portefeuillehouder bevestigt en door enkele fracties omarmd.  Hoe zit dat dan? Kost ons dat geld en wat is de meerwaarde van samenwerken in de Liemers, terwijl je straks mogelijk geen lid meer bent van Groene Metropool regio?

Ik herhaal nog maar eens wat ik vorige week ook heb gezegd:
Het gaat D66 niet om welke regio, maar om het nemen van een verantwoord besluit. Wat onze inwoners mogen verwachten is dat wij een besluit nemen waar we goed over nadenken en de consequenties in ogenschouw nemen.

Wat ons opviel vorige week in de oordeelsvorming is dat het rapport van Rijnconsult nauwelijks benoemd is, sterker nog het werd afgekraakt door sommige partijen. Alle politieke partijen, met uitzondering van D66 hebben plaats genomen in een begeleidingsgroep om dit proces van de koetsbepaling te begeleiden en te sturen. Co-creatie stond daarbij centraal. Dus ook de PvdA (mevr Rutting), Lijst Groot Montferland (toen nog vertegenwoordigt door dhr. Groote)  en Helder, toen vertegenwoordigt door Rob Mos zaten zelf aan het stuur bij dit traject. Het resultaat is een gedegen onderzoek, waarbij de missie en visie van de gemeente Montferland is uitgewerkt en een advies over de koersbepaling Regionale samenwerking. Het was ook nog eens een traject waarbij je verenigingen, belangenorganisaties, strategische samenwerkingspartners, belanghebbenden en inwoners bij zijn betrokken. Die negeer je nu volledig. Jammer van alle tijd en geld, dat daar aan besteed is.

Vorige week heb ik gevraagd mij te overtuigen. Daar is geen gebruik van gemaakt, ook het college heeft me niet kunnen overtuigen met de antwoorden op onze vragen. Daarom komen wij vandaag met een amendement, die ik graag wil toelichten.

We stellen het volgende raadsbesluit voor:


Ons uitgangspunt

Maak nog geen keuze en ga neutraal de gesprekken aan.

Verbrand nog niet je schepen, door nu te kiezen voor 1 regio met alle onzekerheden die er nog zijn. Tijdens de oordeelsvormende sessie zijn ons een aantal opmerkingen bij gebleven: bij twijfel niet doen en gooi geen oude schoenen weg, voordat je nieuwe hebt!

Beide regio’s werken op basis van een (samenwerkings-)regeling, die door alle afzonderlijke raden van de deelnemende gemeenten is geaccordeerd.
Deze regelingen zijn op ieders website te vinden onder het tabblad ‘over ons’.
In iedere regeling staat wat er moet gebeuren in het geval aan in- en uittreden.

De beslispunten:
1. Een verkennend gesprek te voeren met de regio Achterhoek over toetreding tot de GR over de condities en voorwaarden die Montferland stelt aan die toetreding. De regeling voorziet bijvoorbeeld niet in een aspirant-lidmaatschap, zoals het college voorstelt en weet dat 2/3 van de raden van de nu deelnemende raden moet hiermee instemmen.

2. Een gesprek te voeren met de Groene Metropool Arnhem-Nijmegen (GMR) over de gevolgen van het beëindigen van het lidmaatschap en de consequenties daarvoor voor Montferland op bestaande projecten en (regio)deals. Het is goed te weten dat het Algemeen Bestuur (dit zijn in feite alle burgemeesters van de deelnemende gemeenten) neemt hierover een besluit binnen 5 maanden (+ evt. 3 maanden extra/verdaging) na opzegging. Dat doen zij nadat vooral de financiële gevolgen voor de GMR-organisatie in beeld zijn gebracht en verrekend. Kosten voor de procedure zijn sowieso voor rekening van de uittreder.

3. Een gesprek te voeren met de provincie Gelderland over (financiële) consequenties, als Montferland bewust kiest om in twee regio’s actief te opereren. Als je terug gaat naar 2020 is dit toen al toegezegd door dhr. Markink dat dit bespreekbaar is als Montferland een bewuste keuze maakt om in beide regio’s te willen opereren. De portefeuillehouder heeft ons niet duidelijk kunnen maken waarom we zouden moeten kiezen en niet een bewuste keuze voor beide zouden kunnen maken. Nergens staat dat, dat blijkt ook in de beantwoording op onze technische vraag daarover. Dus waarom de portefeuillehouder dit blijft beweren, is ons een raadsel.

4. De raad middels een nieuw raadsvoorstel een regiokeuze voor te leggen gebaseerd op de informatie uit de gesprekken, inclusief alle financiële en juridische consequenties die deze keuze met zich meebrengt