Onze kijk op de begroting 2024

Tijdens de oordeelsvormende sessie over de begroting 2024 nam raadslid Freddy van Dijken het woord, dit keer specifiek gericht aan collega raadslid Els Rutting. En niet zonder reden. Lees hieronder de inbreng van D66

Vertrouwen in de politiek

“Dit richt ik me niet tot de voorzitter, maar wil ik mijn verhaal richten aan mevrouw Rutting. Waarom zult u zich afvragen. Afgelopen week keken wij samen naar een prachtige voorstelling.

De titel van de voorstelling luidde. Wij zijn wij? Wie zijn al die raadsleden in de Achterhoek? Mensen die wat voor hun gemeente willen betekenen?! Mensen die vanuit hun partij de belangen van de burgers en het algemeen belang vertegenwoordigen?! Mensen zoals Els Rutting en ik.

In de theatervoorstelling kreeg de lokale politiek een gezicht. Want is de overheid er nog wel voor haar bewoners of is de democratie slechts een mooi idee waar in de praktijk maar weinig van overblijft?

Ikzelf werd gegrepen door de verhalen van de raadsleden, maar ook de herkenbaarheid waar de acteurs ons werk als raadsleden neerzette. En de voorstelling zet je aan het denken.

Ongetwijfeld heeft u het recente onderzoek uit de Gelderlander ook gelezen: het vertrouwen inde politiek is laag. Mensen zijn ontevreden over de politiek en geven een het een cijfer 4,1. Er zijn wel aanknopingspunten voor verbetering: wees eerlijk over de keuzes. Het eerlijk onder ogen zien van een probleem zou al enorm helpen, ook als er niet meteen een oplossing voorhanden is. Mensen willen ook serieus genomen worden. Het tweede aanknopingspunt is: Stel het verwachtingspatroon bij. Natuurlijk, de politiek is er om problemen op te lossen, maar zijn politici er ook om alle tegenslag op te vangen? Er is een tendens om gevoelens van onvrede over persoonlijke omstandigheden tegemoet te treden met financiële gebaren. Maar de overheid kan niet ieder leed of ongenoegen in de samenleving dragen. Partijen zouden ook moeten aangeven wat níet kan. Kiezers op hun beurt zeggen altijd dat ze willen dat de politiek beter naar de mensen luistert. Maar de mensen willen allemaal iets verschillends. Het is wel belangrijk dat we inzien dat anderen er ook wel anders over kunnen denken, dat we accepteren dat er dus compromissen moeten worden gesloten en dat we kunnen omgaan met deze teleurstelling. Ik hoop dat we hier samen het gesprek over kunnen voeren

Investeren in het vergroenen, verduurzamen en toekomstbestendig maken van onze leefomgeving

Montferland zet in op een prettige leefomgeving. Er wordt flink geïnvesteerd in het vergroenen, verduurzamen en toekomstbestendig maken van huizen, straten en wijken. De gemeente investeert in het beter betrekken van de inwoners bij plannen door nieuwe vormen van participatie. Deze week zagen we de vacature participatie ambtenaar voorbij komen en laten we hopen dat we die snel vinden, zodat die met vernieuwende ideeën kan komen om onze inwoners beter te betrekken. We hebben het allemaal over thema’s die D66 belangrijk vind, maar waar u als PvdA ook altijd voor strijdt.  D66 heeft ingebracht om een pilot te starten met een burgerberaad, we zien graag een voorstel van het college welk onderwerp zich daarvoor goed leent en wanneer de pilot wordt opgestart. Maar het lijkt mij ook een goed idee mevrouw Rutting dat wij samen gaan zitten en kijken welk onderwerp wij geschikt zouden vinden voor een burgerberaad.

We hebben het hier allemaal over onderwerpen waar D66 zich de afgelopen jaren sterk voor heeft gemaakt én zal blijven inzetten. Ook wordt het D66-beleid voortgezet om kinderen te laten opgroeien met kansen door te investeren in (taal)onderwijs. We zijn blij dat de zomerschool structureel gefinancierd wordt. Er komt nadrukkelijk aandacht voor diversiteit en inclusie, een ander belangrijk thema van D66. En mevrouw Rutting, dit zijn ook de thema’s die u van belang vind en ook thema’s die in de portefeuille van uw wethouder zitten.

De begroting laat een positief beeld zien. Dat lijkt goed nieuws. Maar er is onvoldoende aandacht voor de financiële risico’s, die te verwachten zijn. Er komt veel op ons af als gemeente en we willen veel. Wij staan achter de keuzes die al eerder gemaakt zijn. De ontwikkeling van een nieuw industriegebied bij ’s-Heerenberg, het bouwen van nieuwe huizen, het investeren in het verduurzamen van de gemeentelijke panden. Want als gemeente moet je ook zelf het goede voorbeeld geven. We staan achter het opvangen van Oekraïners in onze gemeente en willen ook dat er voldoende huisvestingsmogelijkheden zijn voor statushouders. En tot slot pleiten wij voor goede huisvesting van arbeidsmigranten. Dit zijn allemaal grote issues die op ons afkomen. Maar het zijn allemaal wel onderwerpen waar we achter staan, we hebben ze vastgelegd in het raadsakkoord, dus daarmee dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

D66 kiest dan ook voor het eerlijke verhaal: benoem de risico’s van al die grote projecten en kom met oplossingen. Laat ons zien wat de financiële risico’s zien en verkondig nu niet dat we een prachtige begroting hebben. Want dat is niet complete verhaal. Misschien wel voor de korte termijn, maar niet voor de lange termijn. Daarom willen we er nogmaals aandacht voor vragen dat we om een visie willen hebben wat we willen binnen deze gemeente, gericht op de toekomst en niet om korte termijn acties.

Een nieuw begin

Tot slot en daarvoor richt ik mij weer tot mevrouw Rutting.
Hoe kan het toch dat wij elkaar hier in de raad zo vaak in de haren vliegen of elkaar op inhoud niet kunnen vinden. Ik zie bij u dezelfde passie voor uw werk als raadslid als bij mezelf. Ook inhoudelijk verschillen we vaak niet zoveel, zeker niet als ik de lokale verkiezingsprogramma van uw partij en mijn partij vergelijk.

Laten we vandaag starten met een nieuw begin. Laten wij het goede voorbeeld geven, zodat onze inwoners weer een beetje vertrouwen krijgen. En laten we samen optrekken om onze idealen binnen deze democratie verder uit te bouwen. Laten we aan onze inwoners zien dat het niet gaat om gelijk krijgen of de politieke wedstrijd winnen, maar dat het er om samen de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te dienen. Als u dat ook wilt, wil ik u vragen de hand te schudden met mij. Zodat we echt met een schone lei kunnen beginnen.”

En na dit betoog gaven beide raadsleden elkaar de hand.