Nieuw bouwplan Lakermaat kan door

De familie Meijer is eigenaar van circa 22,2 hectare landbouwgronden met de bebouwing en het erf van boerderij De Laak aan de Hartjensstraat 2 in Lengel. De familie wenst het gebied te ontwikkelen naar een gemengde ontwikkeling van woningbouw, natuur- en landschapsontwikkeling. De familie heeft daarvoor een ruimtelijke verkenning door een stedenbouwkundig bureau laten uitvoeren. Op basis van de uitkomsten is door de gemeente Montferland het ‘Ontwikkelkader gebiedsontwikkeling De Lakermaat’ opgesteld.

Het college van B&W heeft geadviseerd om het ontwikkelkader met uitgangspunten als basis voor nadere uitwerking vast te stellen. Om de gewenste woningbouwversnelling aanbrengen in dit proces, wordt tevens voorgesteld om het college de bevoegdheid te geven om (deel)projecten te mogen vergunnen die binnen het ontwikkelkader passen.

Beeld: SAB

Voorstel D66 unaniem aangenomen

In de raad is iedereen het er over eens: we moeten de woningbouwopgave snel oppakken. Maar alleen snel gaan is daarbij niet de oplossing volgens D66, omdat afsteken van bochten de gemeente later duur kan komen te staan wanneer bezwaarmakers beroep in gaan stellen. Ook voor de mooie gebiedsontwikkeling De Lakermaat in Lengel dreigt dit te gebeuren, omdat de uitgangspunten, zoals door de wethouder zijn aangedragen, niet duidelijk zijn.

We hebben hier uitvoerig over gesproken in de beeld- en oordeelsvorming. De informatie moet gezocht worden in zowel het opgestelde ontwikkelkader, de grote hoeveelheid antwoorden op raadsvragen en de presentatie door de adviseur van de initiatiefnemers.

Na afstemming met die adviseur werd het hem ook duidelijk dat de ontwikkeling van De Lakermaat gebaat is bij meer duidelijkheid dan in het oorspronkelijke raadsvoorstel staat. Het amendement van D66 is dan ook in samenwerking met de adviseur tot stand gekomen. We waren ook bijzonder blij met de bereidheid van de vervangende wethouder tijdens de oordeelsvorming om mee te denken en ook daarin toezeggingen te doen.

Resultaat is een beter besluit, duidelijke kaders, goede samenwerking, steun vanuit het College voor het vervolgproces richting gemeenteraad, een volwaardige rol voor de uitkomsten van de participatie en hopelijk in de nabije toekomst een groene woonwijk waar ook ruimte is voor betaalbaar wonen. Welke partij kan daar op tegen zijn?

Het voorstel van D66, een flinke aanpassing van het voorstel van het college, werd unaniem door de raad aangenomen. Fractievolger Rob Harmsen heeft daar veel tijd in gestopt en hij werd daar dan ook voor bedankt in de raad.

Het waarom van het voorstel van D66

Om te voorkomen dat er later in het proces problemen ontstaan over onduidelijke uitgangspunten, is het voorstel om het ontwikkelkader aan te vullen met een betere toetsing aan de gemeentelijke beleidskaders. Daarbij dient aangegeven te worden waar gemotiveerd afgeweken wordt van de beleidskaders.

Om recht te doen aan de participatie en de positie van de gemeenteraad wordt voorgesteld om eerst de participatie te doorlopen en het Landschappelijke en Stedenbouwkundige Programma van Eisen (LSPVE) uit te werken. Vervolgens kan dit LSPVE voor besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat al bij de visie duidelijk is hoe de gemeenteraad tegen de uitwerking van de plannen aankijkt (en niet pas bij het bestemmingsplan wanneer alles al tot in detail is uitgewerkt). Bij vaststelling van de visie kan de realisatie van sociale huur- en koopwoningen worden aangemerkt als categorie waarvoor geen verklaring van bedenkingen nodig is. Dit hoeft niet tot vertraging te leiden, als de participatie en de uitwerking van de LSPVE na vaststelling van het ontwikkelkader snel worden opgepakt. Nu al vooruitlopen op de uitwerking van de visie voor de realisatie van sociale huur- en koopwoningen doet geen recht aan de beoogde participatie. Betrokkenen zouden dan alsnog te maken krijgen met voldongen feiten, terwijl brede participatie beloofd is.

Verzocht wordt om bij de besluitvorming over de LSPVE ook een uitgewerkte financiële paragraaf aan te leveren. In deze financiële paragraaf kan (indien nodig vertrouwelijk) worden ingegaan op de financiële consequenties voor de gemeentelijke gronden, de beoogde overdracht van de openbare ruimte en de inhoud van de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemers.

Om duidelijkheid richting initiatiefnemers, omwonenden en bedrijven te geven is een kaart toegevoegd waarbinnen de woningbouw beoogd is. Deze groene contour komt voort uit de milieucontouren van het bedrijventerrein, de bodemvervuiling op gemeentelijke grond aan de Antoniusstraat en de belemmeringenstrook rondom de leiding. De horeca en boerderij aan de noordwest- en noordzijde zorgen voor milieucontouren waarbinnen de mogelijkheden voor woningbouw afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op deze locaties De groene grens dient als uitgangspunt, uit de LSPVE-fase zal blijken waar woningbouw definitief mogelijk is. In de tussenliggende periode kunnen zich ontwikkelingen voordoen die tot andere mogelijkheden leiden, op basis hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken van de groene contour.

De gebiedsontwikkeling Lakermaat is geen standaard woningbouwontwikkeling. Er wordt gebouwd met lage dichtheden en hoge ambities ten aanzien van klimaatadaptatie en landschappelijke kwaliteit. Om dit financieel mogelijk te maken wordt afgeweken van het beleid ten aanzien van betaalbare woningen. In het kader van de Woondeal is afgesproken om in te zetten op adaptief programmeren, hetgeen onder meer betekent dat er altijd voldoende potentiële woningbouwplannen klaar moeten liggen om in de behoefte te kunnen voorzien. Op basis van de regionale woningmarktmonitor volgt dat onvoldoende plancapaciteit voorhanden is in Montferland om in de kwantitatieve opgave voor de periode tot 2030 te kunnen voorzien en ook de huidige plancapaciteit op regionaal niveau onvoldoend toereikend is om in de behoefte en ambities te voorzien. Daarnaast draagt het plan voor De Lakermaat door haar onderscheidende en unieke landschappelijke karakter bij aan zowel de lokale als de regionale opgave.