Meer waardering voor Groen!

D66 is bijzonder blij dat tijdens de raadsvergadering van 16 februari het groenbeleidsplan unaniem is aangenomen door de gemeenteraad en dat ook een motie om meer bomen aan te leggen raadsbreed is aangenomen

Aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit

D66 complimenteerde de verantwoordelijk wethouder: er ligt een groenbeleidsplan gebaseerd op coalitiedoelen die wij van harte kunnen ondersteunen. Doelen die een op een zijn overgenomen van het vorige college. Dat zien wij als D66 als groot compliment. Inhoudelijk ligt er een prima stuk. De woorden in de inleiding door de wethouder kunnen we volledig ondersteunen: “We willen het groen behouden, vervangen en verbeteren. Het is immers van onschatbare waarde”, aldus de wethouder.

Wat goed is om te weten dat dit groenbeleidsplan niet op zich zelf staat. Vorig jaar zijn het Klimaatadaptatieplan en het biodiversiteitsplan vastgesteld. In het klimaatadaptatieplan is beschreven hoe we onze gemeente Klimaatbestendig gaan maken. Groen kan een belangrijke rol spelen om onze woonomgeving klimaatbestendig te maken. In het biodiversiteitsplan staat beschreven wat we moeten doen om de soortenrijkdom te bevorderen en er staan hele concrete maatregelen in wat we dus moeten doen om dit mogelijk te maken.

D66 bracht het volgende discussiepunt in: De raad wordt gevraagd het groen beleidsplan vast te stellen en akkoord te gaan met de ambitiethema’s. We kunnen instemmen met de genoemde thema’s, maar niet met de volgorde van belangrijkheid, die het college stelt. Dus we passen groen toe, waarbij groen een belangrijke functie heeft voor Klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarmee staan die thema’s dan ook centraal. Een betere gezondheid is een afgeleide daarvan en draagt vervolgens bij aan Recreatie en Toerisme in Montferland. Dat groen er dan ook nog aantrekkelijk is kan of moet zijn, is ondergeschikt.
Bij de uitwerking van dit groenbeleidsplan bepaalt de volgorde van de thema’s de keuzes die gemaakt worden. De raad heeft deze wijziging unaniem overgenomen.

Meer bomen

Ook heeft de raad unaniem ingestemd met de motie Meer Bomen. De ambities die in het klimaatadaptatieplan, biodiversiteitsplan en het groenbeleidsplan staan, kunnen alleen maar gerealiseerd kunnen worden door ook meer groen aan te leggen. Niet alleen de gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van meer groen, bomen en struiken, maar ook particuliere grondeigenaren kunnen een bijdrage leveren. Het college is dan opgedragen de moties Herdenkingsbos (4-11-2021) en verkenning voor de aanplant van meer bomen en struiken (9-1-2020) samen tot uitvoering te brengen. Bij de uitvoering uit te gaan van gronden, die in eigendom zijn van de gemeente en uit te gaan van de mogelijkheden die al eerder uitgezocht zijn, met als minimum 2.000 nieuwe bomen of struiken. Voor de uitvoeringskosten voor de aanleg van minimaal 2.000 bomen en struiken en de beheerskosten een voorstel te doen in de kadernota 2024 (mei 2023)

Daarnaast wordt het college opgedragen samenwerkingsverbanden aan te gaan met particuliere grondeigenaren om ook de mogelijkheden van meer aanplant van bomen en struiken op particuliere gronden te stimuleren, waarbij de samenwerkingspartners ook gebruik kunnen maken van subsidieregelingen.