Kansen voor ieder kind

Tijdens de begrotingsvergadering op 10 november diende D66 Montferland een voorstel in om kansen van de kinderen in de gemeente Montferland te vergroten door in te zetten op een rijke schooldag en leesbevordering.

Lezen is een basisbehoefte

D66 Montferland constateert dat we uit een corona periode komen, waar kinderen en jongeren het extra zwaar hadden. Niet alle kinderen en jongeren kunnen opgroeien en ontwikkelen in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Het grootste deel van de ontwikkeling van kinderen vind buiten de school(tijd) plaats. In Montferland hebben we veel kinderen met een (leer)achterstand, met name in ’s-Heerenberg en daarmee geen gelijke kansen hebben op een soepele schoolloopbaan. De Montferlandse scholen, Welcom en de Bibliotheek Montferland hebben gelukkig al een goed samenwerkingsverband. We hebben daarnaast in Montferland ook veel kinderen uit een vluchtelingen situatie (Oekraine) opgevangen. Er is binnen de gemeente Montferland een Lokaal Educatieve Agenda (LEA) actief, waardoor alle betrokken partners elkaar kunnen vinden en onderwerpen kunnen agenderen. Ook landelijk is aandacht voor dit onderwerp. Het kabinet wil investeren in een “rijke schooldag”. Op veel scholen in het primair onderwijs worden – naast het reguliere curriculum – al extra activiteiten aangeboden zoals sport, cultuur of huiswerkbegeleiding.

D66 droeg een groot aantal feiten aan, om de andere politieke partijen te overtuigen met dit voorstel mee te gaan:
– Uit internationaal onderzoek ( PISA) blijkt dat 25% van de Nederlandse 15-jarige jongeren onvoldoende leesvaardigheid bezitten om zelfstandig mee te doen aan de samenleving.
– Lezen is een basisbehoefte. Als de leesvaardigheid verslechtert heeft dat nadelige gevolgen voor het kind als het gaat om kansen maar uiteindelijk ook voor de hele samenleving.
– Juist in onze gemeente een actief leesbeleid noodzakelijk is waarbij juist de omgeving van het kind wordt betrokken.
– Landelijk er een leesoffensief is gelanceerd om het lezen te bevorderen.
– Het kabinet wil investeren in een “rijke schooldag”. Op veel scholen in het primair onderwijs worden naast het reguliere curriculum al extra activiteiten aangeboden zoals sport, cultuur of huiswerkbegeleiding.
– Hiertoe heeft de overheid een (subsidie) regeling in het leven geroepen “School en omgeving” waarin juist de lokale samenwerking rondom de school wordt gestimuleerd.

Actieplan

D66 vroeg tijdens de vergadering aan het college om te komen tot een gemeentelijk ambitieus actieplan om kansen van de kinderen in de gemeente Montferland te vergroten door in te zetten op een rijke schooldag en leesbevordering. ( zoals omschreven in bovenstaande en landelijke actieplannen). Dit plan in samenwerking op te stellen met de partners uit het LEA, Welcom en de bibliotheek Montferland en uit te zoeken welke financiële landelijke regelingen ingezet zouden kunnen worden en welke aanvullende financiering vanuit de gemeentelijke begroting zou moeten komen. Dit aan de raad aan te bieden bij de Kadernota 2023.

Het was teleurstellend dat verantwoordelijk wethouder dit voorstel ontraadde. Gelukkig was de raad wel unaniem om dit voorstel te uit voeren en zal de wethouder deze opdracht moeten uitvoeren. D66 hoopt hiermee de kansen van de kinderen in de gemeente Montferland te vergroten!