D66 gaat voor een raadsbrede insteek
De fractie van D66 heeft een eerste gesprek gehad met informateur Bert Berghoef. Hieronder de insteek van D66, zoals ook in een verslag is vastgelegd met de informateur.

Reflectie op de verkiezingsuitslag?
Ondanks het zetelverlies is D66 bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Bestuurlijk meedoen is altijd zinvol. D66 ziet een mogelijkheid om over samenwerking te spreken met alle andere partijen. Daarbij zijn integriteit, haalbaarheid en rationaliteit van het bestuur belangrijke punten om aandacht aan te besteden.
D66 wil vanuit de inhoud blijven handelen en verantwoordelijkheid blijven nemen voor de stabiliteit van het bestuur in Montferland. Electoraal gezien kan een andere route interessanter zijn, maar dat is niet de keuze die D66 maakt. Als de inhoudelijke doelen bereikt kunnen worden zonder het leveren van een bestuurder, is dat voor D66 ook zeker een goed resultaat.

Aanpak van de informatieperiode?
De procedure in het gedeelde stappenplan kan rekenen op steun van D66.

Hoe moet de samenwerking eruit zien?
D66 heeft de wens om met de raad breed in gesprek te komen hoe samenwerking vorm gegeven kan worden.
Hiervoor moet de tijd genomen worden; want er is ook veel historie. Die moet losgeweekt worden, waarna een frisse start kan worden gemaakt. Bestaand beleid blijft het uitgangspunt tot een nieuw college aantreed. De begroting is immers unaniem vastgesteld. Dat geeft ook tijd voor een zorgvuldig proces. Er zijn op de korte termijn voor de grote/gevoelige dossiers geen besluiten nodig, die dit proces in de weg staan.
D66 wil het (politiek bedrijven) niet alleen doen. Ook de omgeving zou vanuit het belang dat veel partijen hechten aan participatie, actief meegenomen moeten worden in het proces. Dit kan ook helpen bij het verbeteren van de samenwerking tussen fracties.
Het is aan de politiek om te blijven toetsen op haalbaarheid. Hiervoor zijn soms moeilijke keuzes nodig, waarvoor de gemeenteraad aan zet is. Daarvoor is tijd en ruimte voor gesprek nodig. Een omgeving waarin die ruimte er is komt ook ten goede aan de stabiliteit van de samenwerking in de raad.

Reactie op het basisdocument? Welke rol moet het stuk spelen?
D66 acht, gelet op bovenstaande beeld over het proces, het op dit moment niet zinvol om inhoudelijk te reflecteren op het stuk.
Er spelen voor D66 vraagstukken die meer vragen dan profilering of eenvoudige oplossingen op de korte termijn. Het is voor D66 niet onbespreekbaar om beleid te wijzigen, maar er moet een zorgvuldige afweging aan ten grondslag liggen. Hiervoor moet eerst een gemeenschappelijke basis worden gelegd.

Hoe nu verder?
D66 wil met de zeven partijen om tafel om te zoeken hoe de toekomst van Montferland eruit ziet. Er zijn grote maatschappelijke opgaven, die vragen om een reactie. Hiervoor is een stevige basis nodig.

De eerste vraag kan zijn ‘Zien we dezelfde zaken op ons afkomen?’ en van daaruit kan verder verkent worden hoe dit aan te pakken.
De opgehaalde informatie die vanuit de corporate story en de koesbepaling reeds voorhanden is, kan dienen als basis.
Een gezamenlijke vervolgsessie, waarin ideeën zoals hierboven beschreven kunnen worden ingebracht, kan op steun rekenen van D66. D66 hecht daarbij veel waarde aan het betrekken van de maatschappelijke partners bij het (in)formatieproces.

Vervolg
De informateur zal na de gesprekken met alle zeven fracties de balans opmaken en een voorstel doen hoe het proces verder gaat en wie daar bij betrokken zijn.  De verwachting is dat de informateur op 21 april met een verslag komt. Voorafgaand aan dat moment hebben alle fracties opnieuw een individueel gesprek om de eerste ideeën uit te wisselen.