Goed onderwijs

Onderwijs betekent een leven lang leren, zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. D66 staat voor een stad waarin mensen hun talenten kunnen ontplooien, op de manier waarop zij dat willen. Daarvoor is sterk en divers onderwijs nodig dat beschikbaar is voor iedereen op alle niveaus. Daarom staat D66 voor een gemeente die kansen schept voor mensen en mogelijkheden creëert voor iedereen. D66 wil sterke basisscholen en voortreffelijk middelbaar en hoger onderwijs met opleidingen die goed aansluiten op de arbeidsmarkt: middelbaar beroepsonderwijs waar je een vak leert waar je wat aan hebt, een HBO dat wordt gezien als de top van het beroepsonderwijs en die in nauw contact staat met bedrijfsleven en gemeente, en de beste universiteit van Nederland die nauw samenwerkt met de stad en de kennisinstellingen. D66 is trots op de resultaten die de afgelopen jaren zijn behaald, zoals de subsidieregeling voor onderwijsinnovatie, de Leidse Educatieve Agenda en de internationale basisschool die in 2022 gaat starten.

 • D66 wil voor elk kind een rijke schooldag: een dagvullend programma waarbij kinderen niet alleen goed onderwijs krijgen, maar ook een gezonde lunch en waarbij zij blijvend kennismaken met sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen en organisaties, zodat bijvoorbeeld lokale muzikanten en kunstenaars voor de klas kunnen staan. D66 vindt dat de gemeente een belangrijke taak heeft om dit te helpen realiseren.,
 • De wachtlijsten voor kinderopvang zijn te lang. D66 wil daarom dat er meer kinderopvang komt in de buurt van starterswoningen en scholen. Het heeft de voorkeur om de basisschool samen met de voorschoolse educatie, de peuterspeelzaal en de opvang op één locatie te hebben waar alle jonge kinderen terecht kunnen.
 • Dankzij D66 voert Leiden een stevige nieuwbouw- en renovatieagenda van schoolgebouwen uit. Het heeft geleid tot frisse, eigentijdse en klimaatneutrale gebouwen voor onder meer het VMBO en VSO (Leystede), het VO (Leonardo en Stedelijk Gymnasium) en PO (Leimundo, De Ley en Pacelli). Ook de komende jaren blijft D66 zich hard maken voor investeringen in de schoolgebouwen van onze stad.
 • Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Het is belangrijk om kinderen die niet meekomen op het taalniveau van hun leeftijdsgenoten te ondersteunen. Hiervoor moet de voorschoolse educatie toegankelijker worden voor jongere kinderen. De gemeente moet faciliteren dat (jeugd)zorg en onderwijs nauw met elkaar kunnen samenwerken, onder andere door budgettaire en geografische barrières te slechten. Ieder kind heeft er ook recht op om mee te kunnen doen met alle schoolactiviteiten: kinderen mogen niet de dupe worden van financiële beletsels van hun ouders.
 • Op dit moment zitten er nog steeds kinderen thuis zonder onderwijs. Dat is niet acceptabel. Vanuit de gemeente zijn hier de afgelopen jaren al flinke stappen in gezet. D66 wil dit door wordt gezet, zodat elk kind naar school kan.
 • Tijdens hun schooltijd maken kinderen een belangrijke ontwikkelingsfase door. Het is cruciaal dat de school daarbij een veilige omgeving is. We spreken basis- en middelbare scholen aan op hun wettelijke plicht om LHBTIQ+-acceptatie te bevorderen. Ook worden middelbare scholen aangemoedigd om een GSA (Gender and Sexuality Alliance) op te zetten. Verder worden MBO’s, HBO’s en universiteiten gevraagd om LHBTIQ+-beleid verder te ontwikkelen.
 • Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker. Daarom wil D66 dat kinderen de digitale vaardigheden leren die ze nodig hebben in een digitale wereld. Voorbeelden hiervan zijn snappen hoe een computer werkt, nepnieuws kunnen onderscheiden van echt nieuws en een gezond-kritische houding ten opzichte van moderne technologie.
 • Geen onderwijs zonder leraren. We moeten onze leraren koesteren en een aantrekkelijke stad blijven voor docenten om te komen werken. D66 wil dat een deel van het sociale woningaanbod wordt gereserveerd voor docenten, zodat zij in Leiden kunnen wonen en werken. De gemeente moet het mogelijk maken dat er gratis parkeervergunningen beschikbaar komen voor docenten, zodat zijn gratis bij hun school kunnen parkeren.
 • Vrijheid van onderwijs betekent dat geen enkel schoolbeleid een onveilig gevoel mag geven. Discriminatie wordt niet getolereerd.
 • Corona heeft een flink gat geslagen in het leven van alle typen studenten. Vanwege corona hebben zij niet alleen delen van hun studie op de beste manier kunnen volgen, maar hebben zij ook sociale contacten moeten missen. Erg zijn ook zorgelijke berichten over de mentale gezondheid van sommige studenten, vanwege corona. D66 wil dat de gemeente in overleg treedt met alle onderwijsinstellingen om te onderzoeken hoe deze studenten het beste kunnen worden geholpen om de opgelopen achterstanden in te lopen. Waar mogelijk moet de gemeente initiatieven hiertoe ondersteunen. De Denktank Student en Stad Leiden heeft al waardevolle aanbevelingen gedaan die hierbij gebruikt kunnen worden.
 • MBO’ers en HBO’ers zijn de dragende kracht van onze economie. D66 wil dat de gemeente MBO- en HBO-studenten gaat helpen bij het vinden van een stage. Het lijkt erop dat er een mismatch tussen de vraag vanuit het bedrijfsleven en het aanbod vanuit de onderwijsinstellingen bestaat. Daarom moet eerst in kaart worden gebracht waar deze tekorten liggen en hoe deze mismatch ontstaat. Op kwantitatief en kwalitatief niveau. Zodoende kan er tot een doelgerichte aanpak worden gekomen in samenwerking met ondernemers, overheid en onderwijs. De gemeente moet stageplekken binnen de eigen organisatie creëren en moet gelieerde organisaties en stadspartners oproepen dit ook te doen. Ook heeft de gemeente een aanjagende rol, door afspraken te maken bij de inkoop van diensten, subsidies te verlenen aan en initiatieven te ondersteunen van het maatschappelijk middenveld en ondernemers.
 • D66 wil dat het MBO, HBO en Leidse werkgevers met elkaar in gesprek gaan om ervoor te zorgen dat de opleidingen die gegeven worden aansluiten bij de vraag die bestaat in de Leidse regio.
 • Onderwijsinstellingen moeten de ruimte hebben om uit te kunnen breiden en te vernieuwen. Samenwerking is daarbij wel noodzakelijk. D66 hecht grote waarde aan de ontwikkeling van de binnenstadscampus in het gebied tussen binnenstad en universiteitsbibliotheek. Dat is van strategische waarde voor de stad en komt de kwaliteit van dit stukje binnenstad en het Singelpark ten goede. D66 gaat ervan uit dat er een plan wordt ontwikkeld waarin het wooncomplex van De Sleutels kan blijven staan.
 • D66 wil dat nieuwkomers met een verblijfsstatus alle kansen krijgen om goed te kunnen integreren in onze samenleving. Werk is daarbij net zo belangrijk als het leren van de Nederlandse taal. Voor nieuwe Nederlanders, praktisch en academisch opgeleid, zoeken we naar maatwerk. D66 pleit voor het flexibiliseren en versnellen van gemeentelijke procedures, het aanbieden van spoedcursussen Nederlands van drie tot zes maanden, het versnellen van de accreditatie van certificaten en het regelen van introducties bij bedrijven en organisaties, ook voor parttime banen en functies bij internationale bedrijven gevestigd in de Leidse regio.