Geen woorden maar veel daden

De klimaatcrisis aanpakken is een kwestie van nu of nooit

 • Omdat het voor inwoners en bedrijven niet eenvoudig is om zelf te verduurzamen, moet de gemeente pro-actief ondersteunen, adviseren en helpen. D66 vindt dat de gemeente dat niet alléén kan overlaten aan maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Zij moet zelf het voortouw nemen in plaats van continu te moeten worden aangejaagd door die organisaties. Hun rol blijft overigens uiterst belangrijk! We willen inwoners en (lokale) leveranciers verbinden en zorgen dat binnen de stad ervaringen met elkaar gedeeld worden;
 • D66 wil nú grote stappen zetten. Nieuwe grootschalige zonne-en windenergieprojecten op land zijn nog steeds belangrijk om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen halen en worden ook afgedwongen door het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES). De actieve participatie van inwoners van het buitengebied en onze stadsranden, eigenaren van landbouwgrond, gezondheid en welbevinden van omwonenden en het landschap moeten leiden tot politieke keuzes die breed draagvlak vinden;
 • Als we kiezen voor windmolens, dan wil D66 die bij elkaar te plaatsen op één of enkele plekken in de regio. Daarmee beperken we overlast en beschermen we het uitzicht over onze polders en het Groene Hart. D66 wil daartoe samenwerken met buurgemeenten. Bijvoorbeeld met de Lopikerwaardgemeenten of in Rijnenburg en Reijerscop, samen met de gemeente Utrecht. Gezien de capaciteitsbeperkingen in de infrastructuur is ook opwekking dicht bij de plaats van gebruik wenselijk. D66 wil daarom belemmeringen voor kleine windmolens voor eigen gebruik bij (landbouw)bedrijven minimaliseren;
 • Zonneparken leggen we bij voorkeur aan in veenweidegebieden waar zich mogelijkheden voordoen om dan ook de waterstand te verhogen;
 • Wij willen in prestatieafspraken met de woningcorporatie vastleggen dat zij hun daken verduurzamen met zonnepanelen en, waar dat mogelijk is, vergroenen door het aanleggen van een groen dak. We verwachten eveneens dat zij, zodra dat mogelijk wordt, gebruik gaan maken van een nieuw corporatiefonds om bestaande woningen te isoleren en duurzaam te verwarmen;
 • De aanleg van zonnepanelen bij nieuwbouw en renovaties wordt verplicht bij grote daken, taluds langs o.a. de A2 en Weg der Verenigde Naties en overige ongebruikte ruimte. Bij bestaande grote bedrijfspanden moet een haalbaarheidsstudie worden gedaan voor een zonnedak. De gemeente IJsselstein geeft het goede voorbeeld en legt op alle daken van gemeentelijke gebouwen, waar dat kan, zonnepanelen;
 • We informeren, stimuleren en ontzorgen woningeigenaars en VvE’s om gebruik te maken van subsidies voor isolatie;
 • We gedogen het zonder vergunning plaatsen van buiten units als onderdeel van hybride warmtepompen door particulieren;
 • In nieuwe gebouwen in IJsselstein komt geen gasketel meer. Nieuwe ketels moeten ten minste hybride zijn. Alle nieuwbouwwoningen en –kantoren worden klimaatadaptief en minimaal energieneutraal ontworpen; 
 • D66 wil dat aan inwoners snel duidelijk wordt gemaakt welke schone warmte-oplossing (van warmtepomp tot warmtenet) het meest geschikt is en wanneer daartoe wordt overgegaan;
 • We willen in navolging van vele andere gemeenten de stadslogistiek volledig emissievrij maken. Die doelstelling is vastgelegd in de ZES (Zero Emissie Stadslogistiek) en komt voort uit de Green Deal. Concreet houdt dit in dat we – 4 jaar voor inwerkingtreding – zones instellen waar alleen emissievrije bedrijfsvoertuigen mogen rijden. We zorgen voor voldoende ondersteuning voor ondernemers om de overstap te kunnen maken en stemmen de ingangsdatum af op die van buurgemeenten.