Zorg en welzijn

De gemeente stelt zich pro-actief op, brengt samenwerking tot stand en doet een stap vooruit als het gaat om jeugdzorg, Wmo-ondersteuning en andere maatschappelijke opgaven.

  • De decentralisaties van de afgelopen jaren en ook de recente opdracht om ook beschermd wonen en maatschappelijke opvang als gemeente uit te voeren leidt tot extra zorgtaken voor de gemeente. Taken die niet volledig worden bekostigd door Den Haag. D66 ziet dit als een belangrijke opgave, maar ook als een kans. Lokaal maken we het verschil en geven we invulling aan een wettelijke opdracht. Wij zorgen voor lokaal beleid waar mensen zich in herkennen;
  • Het uitstellen van noodzakelijke jeugdhulp en Wmo-ondersteuning vindt D66 onverstandig. Problemen worden meestal niet minder maar meer bij gebrek aan hulp. Hoe meer we uitstellen hoe vaker we nog complexere hulp en ondersteuning nodig zullen hebben;
  • D66 zet in op voorlichting en preventie zodat kinderen en hun ouders kennis hebben van een gezonde levensstijl;
  • Informatie over hulp moet zichtbaar en toegankelijk zijn. De gemeente moet zich daarbij richten op gebieden en wijken waar de problemen het grootst zijn;
  • D66 vindt dat IJsselstein zich moet inspannen voor meer woon-/zorgcombinaties, in samenwerking met woningcorporatie, zorg- en welzijnsorganisaties. Naast traditionele woonvormen, willen we nieuwe woonvormen stimuleren, zoals moderne hofjes, mantelzorgwoningen en kangoeroewoningen;
  • D66 wil de randvoorwaarden creëren voor een stabiele basis voor kwetsbare inwoners en het voorkomen van herhaalde dakloosheid. Dat vraagt investeringen in programma’s als ‘Eerst een Thuis’, woningdelen als alternatief voor opvang en de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden rondom beschermd wonen;
  • We werken proactief samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven als Huurdersvereniging IJsselstein, Tussenvoorziening, Lister, makelaars en de woningcorporatie om het woningaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte;
  • D66 wil de druk die de decentralisaties van het rijk naar gemeenten geeft op de financiële positie van de gemeente gedeeltelijk ondervangen door meer gebruik te maken van vrijwilligers. We willen dat er middelen beschikbaar komen voor het opleiden van vrijwilligers.