Ondertekening Regenboog Stembusakkoord IJsselstein

Op vrijdag 11 februari 2022 kwamen vijf partijen in het Fulcotheater bij elkaar om het Regenboog Stembusakkoord te ondertekenen. Deze vijf partijen beloven met de ondertekening van het akkoord om zich de komende periode in te zetten voor een inclusief IJsselstein: een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken
of welke grond dan ook.

COC Midden-Nederland

In 2018 is COC Midden-Nederland gestart met het uitbrengen van de Regenboog Stembusakkoorden. IJsselstein was toen 1 van de 24 gemeenten waar een akkoord werd gesloten. D66 IJsselstein tekende het akkoord toen ook het akkoord mee met twee andere partijen. Dit jaar bereikt COC Midden-Nederland een mijlpaal omdat in alle 34 gemeenten een Regenboog Stembusakkoord wordt gesloten.

Iedereen telt mee!

Mede op initiatief van Peggy Adema van D66 werd voor de tweede keer in IJsselstein het Regenboog Stembusakkoord ondertekend. Na de ondertekening buiten volgde een kort programma in het Fulcotheater. Daar gaven VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en D66 in het kort aan waarom zij het belangrijk vinden dat IJsselstein een veilige stad is voor iedereen. Nadat in 2018 slechts drie partijen wilden meetekenen, zijn dat er nu vijf! Fijn want het draagvlak groeit! Grote afwezige deze avond was de LDIJ. Hopelijk zijn ze er over vier jaar wel bij.

Jelte Huizinga vertelt waarom D66 een veilige en inclusieve stad belangrijk vindt Beeld: Bernard Brosi

Peggy Adema presenteert het programma in het Fulcotheater Beeld: D66 IJsselsteinDe ondertekenaars spannen zich in om in de komende collegeperiode de volgende maatregelen op het gebied van LHBTIQ+ emancipatie uit te voeren:

Inclusief beleid voeren

De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht
voor LHBTIQ+. Het collegeprogramma bevat een passage over LHBTIQ+ emancipatie met concrete voornemens die worden uitgewerkt in een beleidsnotitie en/of actieprogramma.
Eindverantwoordelijkheid over de uitvoering hiervan en de bijbehorende financiële middelen ligt bij een coördinerend wethouder en verantwoordelijk ambtenaar. De gemeente betrekt LHBTIQ+ inwoners en -belangenorganisaties bij het tot stand komen van het beleid. De gemeente stimuleert activiteiten, ondersteunt LHBTIQ+ organisaties en neemt de situatie van LHBTIQ+ inwoners mee in gemeentelijke monitors. Zowel als dienstverlener en als werkgever
heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en sluit in haar werkwijze niemand uit.

Veiligheid bevorderen

De gemeente zet zich actief in voor de veiligheid van LHBTIQ+. Zij bevordert dat de politie hiertoe een aanspreekpunt is en vergroot de expertise voor de aanpak van LHBTIQ+ discriminatie. De gemeente stuurt op aangiftebereidheid, houdt toezicht op de veiligheid van LHBTIQ+ en legt verantwoording af over geweld en discriminatie
tegen LHBTIQ+.

Veilig schoolklimaat reagliseren

De gemeente zet zich actief in voor een onderwijsomgeving waar LHBTIQ+ jongeren zich veilig en prettig voelen. De gemeente zorgt
dat basis- en middelbare scholen hun wettelijke plicht om LHBTIQ+ acceptatie te bevorderen nakomen. De gemeente biedt onderwijsinstellingen steun en begeleiding aan om acceptatie te
bevorderen en pesten aan te pakken.

Iedereen telt mee

De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin LHBTIQ+
groepen uit diverse contexten zich veilig en prettig voelen, zoals bi-culturele en religieuze LHBTIQ+ personen, vluchtelingen, jongeren, ouderen, transgenderpersonen en mensen met een (licht verstandelijke) beperking. De gemeente ondersteunt activiteiten en
ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen, zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarnaast heeft de gemeente aandacht voor intersectionaliteit en zorgt voor het
faciliteren van voldoende safe spaces voor LHBTIQ+ personen.

Zichtbaarheid bevorderen

Een belangrijke stap naar acceptatie is zichtbaarheid. De gemeente zorgt voor een gender inclusieve omgeving. De gemeente bevordert zichtbaarheid en inclusie in al haar communicatie en uitingen, zoals de website en op het gemeenteloket. Ook bevordert de gemeente de zichtbaarheid en inclusie in het ondersteunen van LHBTIQ+ evenementen, zoals Coming Out Dag. Daarnaast handelt de gemeente proactief als het gaat om het hijsen van de Regenboog/Pride vlag, op belangrijke dagen zoals IDAHOBIT en Coming Out Day. Ook denkt de gemeente na over het inzetten van een LHBTIQ+ kalender, met daarop belangrijke dagen vanuit de gemeenschap, zoals transgender remembrance day en de visibility days van lesbische, biseksuele, transgender en intersekse personen.

De ondertekenaars van het Regenboogstembusakkoord: D66, CDA, PvdA, VVD, GroenLinks, bestuur COC Midden-Nederland Beeld: COC Midden-Nederland