Samenwerking en strijd bij de begroting 2023

Op donderdag 10 november behandelde de gemeenteraad twee belangrijke stukken: de tussenrapportage 2022 waarin we terugkijken en de begroting 2023 waarin we vooruitkijken. Voor D66 een kans om onze idealen dichtbij te brengen en Gorcumers een perspectief te bieden.

Gorinchem vanaf de Grote Kerk

Beeld: D66 Gorinchem

Onze visie op de begroting voor 2023

Het is één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar: de begrotingsbehandeling. De gemeenteraad stippelt de plannen voor 2023 uit en bekijkt hoe we deze kunnen betalen. D66 stond stil bij de vele crises die onze stad overspoelen zoals de vluchtelingencrisis, de energiecrisis, de wooncrisis en de inflatiecrisis. Een tijd waarin Gorcumers van de gemeente leiderschap mogen verwachten.

Amendement Gorcumse binnenstad als Warenhuis
D66 was met het amendement de aanvoerder van een brede coalitie van VVD, CDA, Stadsbelang en Gorcum Actief waarin we dit ondernemersinitiatief écht van de grond laten komen. Het initiatief van lokale ondernemers uit de binnenstad hing al even boven de markt, maar met een financiële impuls van € 150.000 trokken we het definitief over de streep. De ondernemersvereniging Hartje Gorcum kan nu (eindelijk) aan de slag – en daar zijn we trots op!

Motie Ondersteun ouders bij sport en cultuur voor kinderen
De dalende koopkracht raakt alle Gorcumers en zorgt ervoor dat steeds meer gezinnen financieel in de knel komen. D66 vindt dat kinderen daarvan niet de dupe mogen worden. Daarom pleitten we samen met de PvdA voor meer ondersteuning van ouders zodat hun kinderen kunnen blijven deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Een motie die unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad!

Motie Verkenning woningbouw Gorinchem-Noord
Gorinchem verkeert nog steeds in een woningcrisis. Voor starters is het haast onmogelijk om een huis te kopen en ook in de huursector liggen de kansen niet voor het oprapen. D66 wil daarom ook nieuwe locaties verkennen voor mogelijke woningbouw. Een starre opstelling van het college leidde ertoe dat deze motie werd verworpen.

D66 als trotse mede-indiener
Tijdens de begrotingsbehandeling passeren vele moties en amendementen te de revue. D66 was van een aantal van deze moties ook mede-indiener. Zo schaarden we ons bijvoorbeeld achter een initiatief van Stadsbelang om te experimenteren met het concept van de Buurt Bestuurt, zodat inwoners meer regie krijgen over bepaalde aspecten van hun leefomgeving (aangenomen). Ook sloten we ons aan bij een motie van Democraten Gorinchem over een verruiming van de startersleningen (aangehouden). Tot slot waren we mede-indiener van een motie CU-SGP waarin het college werd opgeroepen om te verkennen of de Stichting Urgente Noden van toegevoegde waarde is in Gorinchem (aangenomen). Deze stichting helpt mensen die verstrikt raken in bureaucratische regels, terwijl ze wel hulp nodig hebben vanwege bijvoorbeeld armoede.

Wat D66 nog wil bereiken in 2022

Het jaar 2022 loopt langzaam ten einde en een tussenrapportage in november klinkt dan ook wellicht wat laat. Tegelijkertijd vindt D66 het belangrijk om ook dit jaar nog een aantal stappen te zetten. Juist nu, in tijden van koopkracht dalingen en stijgende kosten voor levensonderhoud, mag Gorinchem verwachten dat de politiek zijn beste beentje voorzet.

Motie Verruiming minimaregelingen met terugwerkende kracht
Afgelopen periode heeft D66 gestreden voor een ruimere toepassing van minimaregelingen. Dit zijn regelingen die Gorcumers ondersteunen die financieel kwetsbaar zijn en die vaak hun hoofd maar net boven water kunnen houden. Eerder verhoogde de gemeente op ons initiatief de inkomensgrens al van 120% naar 130% zodat meer inwoners hiervoor in aanmerking komen. Met deze motie wordt die verruiming ook al in 2022 toegepast in plaats van pas vanaf 2023. We zijn blij met de unanieme steun van de gemeenteraad voor deze motie!

Motie Besteed rijkscompensatie cultuur ook echt voor cultuur
In 2022 heeft de gemeente Gorinchem nog rijksgeld over om de cultuursector te ondersteunen. Zij kampen nog steeds met de gevolgen van de coronapandemie. Het college wil dit geld herbestemmen, door het bijvoorbeeld te gebruiken voor reactivering van de economie. D66 wil dat het geld dat bestemd is voor cultuur, ook daadwerkelijk besteed wordt aan cultuur. Helaas werd onze motie verworpen door Stadsbelang, VVD, CU-SGP, Gorcum Actief, SP en CDA.

Motie Taalonderwijs vanaf de start
D66 vindt dat nieuwkomers in onze stad vanaf dag één goed taalonderwijs moeten krijgen. Taalvaardigheid is een randvoorwaarde om mee te doen in de samenleving en verbetert de arbeidspositie. Toch zijn in Gorinchem wachtlijsten voor taalonderwijs. D66, PvdA en CU-SGP riepen het college op om deze wachtlijsten te beperken, het aanbod van taalonderwijs te evalueren en inwoners hierover beter te informeren. Wethouder Mager gaf echter niet thuis en hield vast aan het feit dat ze al haar best doet. Met de toezegging dat de raad later geïnformeerd wordt over wat dat betekent en wanneer de wachtlijsten slinken, hebben we besloten om deze motie voorlopig aan te houden.

Slotbeschouwing

D66 kijkt terug op een vruchtbare begrotingsbehandeling. Een waarin het debat gevoerd mocht worden en keuzes zijn gemaakt. Ook zijn we blij met de steun die we ontvingen voor een aantal van onze moties. Zo werken we aan een Gorinchem dat we door willen geven aan volgende generaties. Waar we ambities waarmaken, maar zonder de rekening door te schuiven.