Duurzaamheid als fundament

Heide op de Veluwe. Beeld: Unsplash

Bij alle ambities in dit verkiezingsprogramma is het uitgangspunt dat deze op duurzame
wijze worden uitgevoerd, want D66 is een groene partij bij uitstek. De houdbaarheid
van onze planeet is voor alle leven van vitaal belang en het is zorgelijk dat juist de mens
de grootste bedreiging vormt voor het leven van komende generaties. D66 neemt de
alarmerende signalen van het in augustus 2021 verschenen IPCC-klimaatrapport uiterst
serieus en handelt daarnaar. Veel beleid moet op mondiale, Europese en nationale schaal
vorm krijgen, maar ook in Deventer zijn vele initiatieven nodig om Deventer een toekomst te
laten houden

Energie besparen

De doelen om de CO2-emissies met 55% te verminderen in 2030 en tot nul te reduceren in 2050, blijven als een paal boven water staan. Het Deventer energieplan geeft globaal een eerste richting aan, maar we zijn er nog lang niet. Nodig zijn: meer richting, meer kennisontwikkeling, maar bovenal meer acties, kaders en regels. Die moeten ook in Deventer leiden tot een volledige afbouw van fossiele brandstoffen in 2050 en een halvering daarvan in 2030. Dat is een urgente, blijvende opgave voor alle huishoudens en bedrijven in
Deventer.

Hogere prioriteit verdient de uitdaging dat huishoudens en bedrijven minder energie verbruiken. Energie die we besparen, hoeven we immers ook niet duurzaam op te wekken.

 • Goed voorbeeld doet volgen. De gemeente versnelt het programma verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Isolatiemaatregelen worden versneld uitgevoerd. Dit vergt een grotere structurele investering dan in de huidige routekaart is opgenomen. Jaarlijks wordt hiervoor een substantieel bedrag vrijgemaakt.
 • In samenspel met de omgevingsdienst intensiveert de gemeente het toezicht op groot verbruikende ondernemingen van energie om te voldoen aan de wettelijke vereisten van energiebesparing. Er worden meetbare doelen en afspraken gemaakt met de 100 grootste energieverbruikers in de gemeente om voor 2026 aan de energiebesparingsplicht te voldoen.
 • Met de in Deventer actieve woningstichtingen wordt bezien hoe isolatieprogramma’s van sociale huurwoningen middels de blok-voor-blok-aanpak kan worden geïntensiveerd. Dit kan buiten de wijkgerichte aanpak van de warmtetransitie worden uitgevoerd. De gemeente verkent de mogelijkheden om hiervoor rentedragende leningen te verschaffen.

Energie Vergroenen

 • Fossiele brandstoffen moeten worden vervangen door schone alternatieven. Deventer sluit aan bij het tempo dat landelijk en regionaal wordt aangehouden; halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en nul-uitstoot in 2050.
 • De exacte mix van duurzame bronnen voor Deventer kan niet worden geschetst, omdat er nog veel technologische innovaties gaande zijn. Duidelijk is wel dat de toepassing van zonne-energie op bestaand vastgoed maximaal moet worden benut.
 • D66 wil dat in 2030 alle daken in Deventer zijn voorzien van zonnepanelen, voor zover dat technisch mogelijk is. Voor het gemeentelijk vastgoed is dat doel in 2028 al bereikt.
 • D66 wil een proactieve rol van de gemeente om dakeigenaren (van ondernemers tot woningverhuurders en/of -eigenaren) te bewegen om zonnepanelen te plaatsen.
 • Lokale energiecoöperaties kunnen de rol van exploitant innemen van zonnevelden op grotere daken van bedrijven of woonstraten.
 • D66 wil dat het plaatsen en gebruik van kleine windmolens voor particulier huishoudelijk gebruik wordt vereenvoudigd. Daarvoor bestaan er nu nog te veel onnodige blokkades.
 • D66 is van mening dat er stappen gezet moeten worden om onze energievoorziening te baseren op meer duurzame bronnen, zoals zonne- en windenergie en aardwarmte. De plannen voor de grote windturbines langs de A1 stuiten op veel weerstand vanwege verwachte effecten op met name landschap, natuur, gezondheid, geluid en trillingen. D66 vindt dat er een zorgvuldige procedure moet worden doorlopen voor de locatiekeuze en een gedegen onderzoek moet worden gedaan naar de milieueffecten, waarbij negatieve effecten volgens de best beschikbare techniek moeten worden vermeden. D66 acht de bouw van windturbines alleen wenselijk als de effecten op de omgeving geen overlast veroorzaken voor de direct omwonenden.
 • In samenspraak met onze inwoners zetten we in op realisatie van onze energieambities. We gaan zorgvuldig om met inwoners en laten hen maximaal meebeslissen waar het gaat om locatiekeuze, vorm en voorwaarden voor opwekken van schone energie (wind, zon, geothermie). Zorgvuldige en tijdige participatie is van groot belang om stappen te kunnen maken. D66 wil snel betrouwbare informatie verkrijgen om de potenties van geothermie beter op waarde te kunnen schatten.
 • Toename van gebruik waterstof is onafwendbaar. Naast snelle realisatie van een waterstoftankstation, wil D66 een plan voor toepassing van waterstof waar dit technisch en maatschappelijk mogelijk is.
 • D66 wil verruiming van de mogelijkheden om zonnepanelen te gebruiken op de daken van woningen in de historische binnenstad. Waar we ruimte geven voor zon op (agrarische) grond, stimuleren we multifunctioneel grondgebruik.
 • D66 wil extra middelen op de begroting vrijmaken om versnelling op het gebied van duurzame energie mogelijk te maken.

Klimaateffecten opvangen

Hoewel we erger willen voorkomen, is de klimaatverandering al gaande. De effecten daarvan moeten we ook in Deventer voorkomen. D66 wil op dit punt doorgaan op de ingeslagen weg en daarom:

 • Blijven investeren in groen (minder stenen, meer bomen en struiken) in het stedelijk gebied. Hittestress kan daarmee worden beperkt en de leefbaarheid blijft op peil.
 • Ruimte geven aan wateropvang en het langer vasthouden van waterafvoer na grote regenbuiten. Het op peil houden van subsidies voor afkoppelen van waterafvoer naar het riool. Het vergroenen van daken wordt gestimuleerd in samenspraak met De Ulebelt en de waterschappen.
 • Het duurzaamheidscentrum blijft het informatieloket van alle duurzaamheidsinitiatieven en mogelijkheden in en van onze gemeente, ondernemers en relevante organisaties.

Van afval tot grondstof

Deventer heeft al jaren ervaring opgedaan met het Diftar-beleid, waarbij huishoudens zelf het afval scheiden en dit gescheiden wordt opgehaald. Dit heeft geleid tot minder restafval en lagere kosten voor de gemiddelde ‘vervuiler’. We houden daarom ook vast aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. Wel blijft het belangrijk om goed te monitoren of de hoeveelheid restafval voldoende blijft dalen en de zuiverheid van de herbruikbare grondstoffen op voldoende niveau blijven. Als nascheiding van een van de grondstoffen tot betere resultaten leidt (ook qua kosten), dan staan we daar open voor. Met andere woorden:
pak het ontwijkgedrag aan en neem daarbij ook het voorkomen van zwerfvuil (met name in buitengebied) mee.

D66 legt haar focus op een circulaire economie: een economie die uitgaat van hergebruik van grondstoffen. Daar waar de gemeente invloed heeft – en waar het toegestaan is vanwege aanbesteden, inkopen, regelgeving en vergunningen – wordt dit gestimuleerd.

Leefbaarheid, natuur en biodiversiteit

D66 wil:

 • Behoud en versterking van de leefbaarheid en vitaliteit van de gemeente én van de dorpen. De dorpen in onze gemeenten moeten hun voorzieningenniveau ten minste op peil kunnen houden. Passende nieuwbouw maakt dat mogelijk. De uitvoeringsagenda Vitaal Platteland van 2020 blijft uitgangspunt.
 • Het toerisme in het buitengebied van onze gemeente steunen via InDeventer.
 • Behoud en versterking van de biodiversiteit in het landelijk gebied. De agrarische sector als voedselproducent toont al jaren groot ondernemerschap en staat voor de opgave om een duurzame omslag te maken van eenzijdige bulkproductie naar een productiewijze in harmonie met de natuur, de biodiversiteit en het landschap. D66 wil dat de gemeente deze transitie mede mogelijk maakt door ondersteuning van kringloopboeren, bijvoorbeeld bij het verpachten van eigen gronden en bij de inkoop van lokale voedingsproducten voor alle gemeentelijke instellingen.
 • Hoewel gemeente Deventer geen bevoegd gezag is in het landbouwbeleid en het natuur- en stikstofbeleid, zoekt D66 naar instrumenten die de gemeente kan inzetten om stikstofemissies in de agrarische sector terug te brengen naar een acceptabel niveau. Daarnaast willen we in samenspraak met agrariërs, Rijk, provincies, belangengroepen en andere betrokkenen, actief verkennen welke effectieve en haalbare instrumenten kunnen worden ingezet om de stikstofemissies te reduceren, waarbij ook de opties voor kringlooplandbouw worden verkend.
 • D66 wil daarom dat Deventer meer budget voor de groenvoorziening reserveert, zodat de biodiversiteit in de gemeente wordt gewaarborgd
 • D66 ziet zwerfafval in de openbare ruimte als een groot probleem voor de leefbaarheid dat stevig dient te worden aangepakt.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Toont 6 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.