investeren in welzijn

Sociale zaken

D66 wil:

 • Dat werkzoekenden zo goed mogelijk worden geholpen in hun zoektocht naar werk.
 • Dat de gemeente mensen die recht hebben op een vorm van inkomensondersteuning, helpt om de weg te vinden naar de wettelijke regelingen, eventueel bijstand en – indien van toepassing – schulphulpverlening.
 • Dat wachtlijsten voor schuldhulpverlening zo snel mogelijk worden weggewerkt.
 • Inzetten op meer beschermd werk/leerwerkplaatsen.
 • Met vrijwilligerswerk en daarna betaald werk investeren in de ontwikkeling van mensen, onder meer om een duurzame uitstroom uit de bijstand te realiseren.

Schuldproblematiek verminderen

D66 wil:

 • Dat de gemeente ruimhartiger omgaat met de inkomenseisen (naar 130%).
 • Minder regelingen die ook ruimhartig worden toegepast.
 • Minder loketten, meer snelheid en duidelijkheid voor de inwoners zijn, juist nu tijdens en na corona, belangrijke zaken.
 • Verder inzetten op preventie en monitoring rondom schuldhulpverlening. Uit evaluaties van andere gemeenten blijkt dat vroege signalering met bijgaande acties op preventies leiden tot een sterke afname van huishoudens met schuldenproblematiek.
 • Snelle hulp bij schuldproblematiek om verslechtering van de situatie te voorkomen. Wachtlijsten voor schuldhulpverlening zijn wettelijk niet toegestaan en D66 vindt dan ook dat bestaande wachtlijsten zo snel mogelijk moeten worden weggewerkt. We kunnen hier leren van kennis en ervaringen van andere gemeenten.

Zorg en Welzijn

D66 wil:

 • Een goede positie en ondersteuning van mantelzorgers door training, begeleiding en opvang bij uitval van een mantelzorger.
 • De Deventer Doet pas moet blijven en meer een pas worden voor alle inwoners van Deventer.
 • Initiatieven voor collectieve zorginkoop ondersteunen.
 • Versterken Team Toegang en Team Voor elkaar (preventie). We willen hier mee doorgaan en de resultaten evalueren van deze nieuwe aanpak. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat alle teams een zichtbare plek krijgen in de wijken.
 • Aanpak van personen met verward gedrag door zorg in plaats van cel.
 • Aanmoedigen en ondersteunen van vrijwilligerswerk, als sociale cohesie in de samenleving.
 • Dak- en thuisloze jongeren in beeld zijn en ondersteund worden bij opbouwen van hun sociale netwerk/vangnet.
 • Goede prestatie-afspraken met zorgaanbieders op basis van gerealiseerde kwaliteit.

D66 vindt dat mensen zoveel mogelijk in staat gesteld moeten worden om zelf hun zorg vorm te geven. Het gesprek moet worden aangegaan met de zorgvrager, zodat maatwerk kan worden geleverd.

Doordat mensen die zorg nodig hebben langer thuis blijven wonen, wordt de rol van mantelzorgers binnen de zorg en ondersteuning groter. D66 vindt dat de mantelzorgers op maat toegerust en ondersteund moeten worden. Om ook de positie van de mantelzorger
binnen zorgorganisaties te versterken, vindt D66 dat de gemeente hierover afspraken moet maken met de zorgorganisaties. Bij het inzetten van mantelzorg moet vrijwilligheid voorop staan. Daarnaast moet de gemeente mantelzorgers de zekerheid bieden van noodopvang bij onverwachte uitval van de mantelzorger.

Steeds vaker vinden er incidenten plaats of ontstaat er overlast door personen met verward gedrag op straat. Op gemeentelijk niveau zijn er, in samenspraak met de politie, mogelijkheden om de zorg voor verwarde personen passend en adequaat te regelen. Initiatieven zoals flexwoningen van Humanitas lijken een bijdrage te leveren aan de situatie van deze mensen.

Jeugdzorg

D66 wil:

 • Dat elke jongere met een hulpvraag snel en adequaat wordt geholpen.
 • Blijvende aandacht voor de overstap van zorg van 18- naar 18+, zodat jongeren niet tussen wal en schip vallen.
 • Extra aandacht voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ) en het terugdringen van de wachtlijsten door een integrale aanpak. Wat kan lokaal en wat regionaal?

Samen met de partners en aanbieders in WMO en Jeugdzorg werken aan prestatieafspraken om de kwaliteit en efficiëntie te verbeteren, waardoor de kosten beheersbaar blijven en de cliënten beter worden geholpen.

D66 vindt dat de eerste verantwoordelijkheid voor opvoeden bij de ouders ligt. Als er hulp nodig is, dan moet deze goed op orde zijn. Kennis over de jeugdzorg binnen de gemeente moet zich verder ontwikkelen. Geldstromen, informatievoorzieningen en verantwoordelijkheden zijn diffuus geworden met de decentralisatie van de zorg van het Rijk naar de gemeenten. Om kwaliteit te bieden, blijft de regionale samenwerking belangrijk. Daarnaast vindt D66 dat de gemeente transparant moet zijn over geldstromen en verantwoordelijkheden, zodat dit ook begrijpelijk wordt. De gemeente moet weten hoeveel inzet nodig is om duurzame zorg te bieden.

De afgelopen jaren is de jeugdzorg in Deventer uitgevoerd op basis van de aanpak ‘Van Wieg naar Werk’. D66 wil een evaluatie van deze aanpak om verdere verbeteringen mogelijk te maken. D66 blijft aandacht vragen voor het overgaan van cliënten van 18- naar 18+; de financiering van de (jeugd-)zorg mag en kan niet stoppen als een jongere volwassen wordt.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Toont 6 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.