Onderwijs in Deventer

Voor D66 is onderwijs van het allerhoogste belang voor het functioneren van een leefbaar en vitaal Deventer. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn of haar toekomst, ongeacht afkomst. Goed onderwijs is daarmee ook een antwoord op de groeiende tweedeling. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs, met eerlijke kansen voor iedereen, ook in onze gemeente.

D66 wil:

  • Een actieve rol van de gemeente met de lokale onderwijspartners.
  • Dat alle jongeren met een diploma van school gaan of met een startkwalificatie aan het werk gaan.
  • Dat onderwijsgebouwen zo duurzaam mogelijk zijn en de schoolpleinen vergroenen.
  • Doorgaan met de Integrale Kindcentra (IKC).
  • Extra ondersteuning voor scholen die met zwakke leerlingen of leerachterstanden te maken hebben.

De gemeente heeft officieel alleen de formele taak om te zorgen voor huisvesting van scholen en het begeleiden van leerlingen ten behoeve van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Dat betekent niet dat een actieve rol van de gemeente niet van grote waarde is. Zij opereert in een breed maatschappelijk netwerk van instellingen, zoals jeugdzorg, GGZ, bibliotheek, politie, sportinstellingen en werkgevers etc. Een lokale bestuurder die in dit veld als netwerkverbinder optreedt, kan van onmisbare waarde zijn in het onderwijs. D66 wil dat die rol actief en adequaat wordt ingevuld.

Wat betreft huisvesting wil D66 dat scholen duurzaam, multifunctioneel en een prettige en gezonde omgeving zijn, zowel op het gebied van klimaat als een gezonde levensstijl. Het is daarom belangrijk dat schoolgebouwen waar mogelijk klimaatneutraal zijn en we schoolpleinen ‘vergroenen’. Daarbij behoort ook ruimte te worden gemaakt voor kinderen om meer te bewegen en te sporten in de buitenlucht. De gemeente kan bovendien fietsen naar school stimuleren, door verkeersstromen en de omgeving zo in te richten dat het autoverkeer ontmoedigt en (veilig) fietsverkeerd aanmoedigt.
Voor D66 is het noodzakelijk dat het onderwijs in de gemeente zo inclusief mogelijk is. Dat betekent ten eerste dat scholen zich inzetten voor een divers aannamebeleid. Wij vinden het belangrijk dat elke scholier of student de school verlaat met perspectief, in de vorm van een diploma of met een startkwalificatie om aan het werk te kunnen. Dat betekent een zo laag mogelijk percentage voortijdig schoolverlaters (VSV). De ambitie moet zijn om alle leerlingen en studenten goede kansen hebben om deel te nemen aan de samenleving.

Voor het hoger- en middelbaar onderwijs wil D66 dat de talenten die we opleiden in Deventer ook in Deventer werk kunnen vinden. Dat wil zeggen dat er een goede aansluiting is tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. D66 maakt zich er sterk voor dat de leerlingen in het Deventer beroepsonderwijs passende stageplekken kunnen vinden. Hier dient de gemeente een ondersteunende en faciliterende rol te spelen.