Ruimte en bereikbaarheid

Bereikbaarheid en parkeren

 • Fietsen in Deventer nog aantrekkelijker maken en blijven inzetten op het stimuleren van het gebruik van de fiets, ten koste van ruimte voor de auto. Fietspaden moeten veiliger worden aangelegd en aangepast.
 • Stimuleren van schone mobiliteit door o.a. oplaadpalen voor auto’s en fietsers.
 • Vasthouden aan bestaand parkeerbeleid met minder geparkeerde auto’s op straat en meer in de parkeergarages.
 • Blijven inzetten op versnelde afwaardering van het autoverkeer langs de Welle, in combinatie met de afronding van het Hanzetracé als doorstromingsroute door/langs Deventer.
 • Herinrichting van de Welle tussen spoorbrug en Wilhelminabrug, waarbij het fietsverkeer meer ruimte krijgt. Ook wil D66 inzetten op verbetering van het smalle fietspad naast de spoorbrug.
 • Snelle realisatie van de herinrichting van de Nieuwe Markt, als sluitstuk van de herinrichting Lebuinuspleinen. Verken de mogelijkheden om de Nieuwe Markt versneld autovrij te maken.
 • Het aantrekkelijk maken van het gebruik van de fiets door verbetering van fietsroutes, slimme verlichting op de fietsroutes, voorrang bij kruisingen en verkeerslichten, veilige fietsroutes in schoolomgevingen en bij het station. Daarnaast snelfietsroutes ontwikkelen naar de dichtstbijzijnde steden.
 • Voor parkeren een tariefsverhoging afgestemd op de economische groei. Voor de vergrote Melksterweide wordt een parkeertarief ontwikkeld dat ook de entreeprijs vormt voor het retourtje met het elektrische pontje. Dit in combinatie met invoering parkeren voor enkel vergunninghouders in de rest van het woongebied om uitwijkgedrag te voorkomen, uiteraard alleen als er draagvlak is bij de bewoners.
 • Terugdringen van het aantal fossiel aangedreven bezorgers, op weg naar duurzame bezorging en bevoorrading.

Een autovrij centrum was vroeger heel bijzonder, tegenwoordig is het een breed gedragen wens voor bezoekers die de stad willen beleven. Voor de lange termijn houden we die stip op de horizon. Een autovrije Welle kan geweldig zijn voor het stadsfront. En een autovrij Bergkwartier en autovrije Nieuwe Markt en Stromarkt dragen bij aan de unieke kwaliteit van de historische binnenstad. Voordat het zo ver is, wil D66 wel een alternatief kunnen bieden voor de doorgaande weg over de Welle en voor de parkeerplaatsen die dan zullen
verdwijnen. Ook binnenstadbewoners hebben veelal een vervoermiddel waarvoor een bevredigende oplossing beschikbaar moet komen. In samenspel met binnenstadbewoners en bedrijven worden integrale oplossingen ontwikkeld.

De afronding van het Hanzetracé moet ook voor fietsers aantrekkelijk zijn. Zo kunnen waar mogelijk fietstunnels worden aangelegd. Dat bevordert ook de doorstroming voor auto’s. Als tegenhanger voor het autovrij en/of autoluw maken van de binnenstad, geldt dat het
fiets-gebruik meer ruimte moet worden gegeven. Vooral een zorgvuldige inpassing van het fietsparkeren vergt prioriteit.

De noord-zuid en oost-west treinverbindingen van en naar Deventer zullen verbeterd worden door een gezamenlijke lobby van de belanghebbende steden. De gemeente Deventer neemt hierbij het voortouw

Openbare ruimte en leefomgeving

 • Initiatieven van bewoners voor leefbaarheid steunen.
 • Snellere afhandeling van meldingen op het gebied van openbare orde, bijvoorbeeld bij kapotte straatverlichting.

De leefomgeving speelt een belangrijke rol als het gaat om de gezondheid van mensen. Schone lucht, groen in de wijk, mogelijkheden om te sporten dicht bij huis en het stimuleren
van wandelen en fietsen zijn hiervan aansprekende voorbeelden. D66 wil hier actief op inspelen met maatregelen en een openbare ruimte die inwoners stimuleert tot bewegen.

De klimaatverandering leidt tot zwaardere regenbuien dan we gewend zijn en tot warmere en drogere zomerse perioden. We moeten daarom meer groen en bomen en andere maatregelen creëren in de openbare ruimte. Meer plekken voor wateropslag creëren is ook gewenst.

Verder vindt D66 het essentieel dat de inwoners van de gemeente intensief worden betrokken bij de invulling van hun woonomgeving. Alleen daardoor kunnen kwaliteit, duurzaamheid en draagvlak samengaan. Wanneer bewoners met verbetervoorstellen komen
voor het beheer en onderhoud in de wijk, dan wil D66 dat de gemeente hier zoveel mogelijk aan meewerkt.

D66 wil dat meldingen op het gebied van openbare orde sneller worden opgepakt en opgelost. Daarnaast is het van belang dat er spelregels zijn op het gebied van bedrijven aan huis in woonwijken, aangezien dit geregeld tot overlast leidt.

Voor D66 is onderwijs van het allerhoogste belang voor het functioneren van een leefbaar en vitaal Deventer. Wat betreft huisvesting wil D66 dat scholen duurzaam, multifunctioneel en een prettige en gezonde omgeving zijn, zowel op het gebied van klimaat als een gezonde levensstijl.

Voor D66 is onderwijs van het allerhoogste belang voor het functioneren van een leefbaar en vitaal Deventer. Wat betreft huisvesting wil D66 dat scholen duurzaam, multifunctioneel en een prettige en gezonde omgeving zijn, zowel op het gebied van klimaat als een gezonde levensstijl.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.