Investeren in participatie

Beeld: Gemeente Deventer

Participatie en bestuursstijl

 • Dat de gemeente zich als coöperatieve partner in burgerinitiatieven opstelt, zoals initiatieven rond zorg, de energietransitie, klimaatadaptatie en de eigen leefomgeving; initiatieven die in de hand van de initiatiefnemers blijven.
 • Dat de gemeenteraad een participatieverordening vaststelt, waarin wordt vastgelegd hoe de inwoners worden betrokken bij onderwerpen die spelen in de gemeenteraad.
 • Dat de gemeente zich tot het uiterste inspant om de inwoners vroegtijdig te betrekken bij de planvorming van projecten die ingrijpen in het dagelijks leven. Geen plannen meer die worden gemaakt zonder een vroegtijdige participatie. En geen participatie meer die tot doel heeft om de noodzaak van een plan ´aan de inwoners uit te leggen´ en op inwoners overkomt als lege huls omdat ´ze het toch gewoon doordrukken´.
 • Oprecht de strijd aangaan met het wij-zijgevoel tussen inwoners en overheid. De overheid is er vóór de inwoners en moet er alles aan doen om het tegendeel te voorkomen.

D66 is een vooruitstrevende, oplossingsgerichte en optimistische partij die gelooft en vertrouwt in de kracht van de bedrijven en inwoners van onze gemeente. De laatste jaren zijn er uitstekende lokale initiatieven van de grond gekomen die niet in het stadskantoor zijn bedacht of ontwikkeld, maar door groepen enthousiaste inwoners en vrijwilligers. Dat neemt niet weg dat inwoners van Deventer bij te veel onderwerpen nog te laat worden geïnformeerd en betrokken bij een plan dat al helemaal is uitgedacht in het gemeentehuis.
Die inspraak achteraf past niet meer in onze moderne tijd. Het roept weerstand op als inwoners alleen nog kunnen tekenen bij het kruisje. D66 wil dat inwoners veel eerder worden betrokken bij plannen die hen raken in het levensgenot en welzijn. De windverkenning was daarvan een voorbeeld.

Er is een veelheid aan nieuwe vormen van inwonerparticipatie in ontwikkeling. Van Burgerberaad en right to plan (als inwoners vinden dat ze beter zelf een plan kunnen maken dan de gemeente, dan kan dat) tot mede-eigenaarschap van een plan, waarbij de financiële baten worden verdeeld. D66 wil dat Deventer gaat experimenten met dit soort vormen.

Transparante en gezonde financiën

 • Transparantie door in de begroting en realisatie een duidelijke relatie tussen beleidsdoelen en uitgaven aan te geven.
 • Investeringen in de gemeente hebben prioriteit, om te zorgen dat gemeente groeit en zich door ontwikkelt.

Door het behoedzame financieel beleid van de afgelopen vier jaar heeft de gemeente Deventer haar begroting op orde. Er is geen begrotingstekort, integendeel, door diverse actuele meevallers en meerjarige vooruitzichten is er ruimte voor nieuwe investeringen. Voor de toekomst volgt de gemeente de wettelijk voorgeschreven hoogte van de benodigde reserves om de gemeentelijke financiën bestendig te houden. Het daarboven verder sparen/reserveren van geld wil D66 niet. Investeringen in de gemeente hebben prioriteit,
om te zorgen dat gemeente groeit en zich door ontwikkelt, zowel economisch gezien als maatschappelijk.

Om inwoners en raadsleden beter inzicht te geven in de bestedingen van de gemeente willen wij dat er een publieksvriendelijke begroting komt. Ook moet de gemeente de in gang gezette stappen doorzetten om de transparantie van de begroting te verbeteren. In de begroting willen wij een duidelijke relatie tussen beleidsdoelen en uitgaven leggen.

ICT, security en privacy

 • De mogelijkheden van ICT zoveel mogelijk benutten in de dienstverlening en het gebruik van de openbare ruimte om Deventer te verduurzamen, het verkeer te laten doorstromen en verspilling te voorkomen. Dit alles onder de randvoorwaarde van behoud van ieders privacy.
 • Goede en veilige ICT. Onder meer door het waar mogelijk toepassen van de standaarden voor lokale overheden zoals landelijk omschreven door NEN en Forum Standaardisatie.
 • In navolging van de gemeente Amsterdam een algoritmeregister, waar algoritmes die impact hebben op burgers en bedrijven te vinden zijn, zodat voor inwoners inzichtelijk is wanneer zij hier mee te maken hebben en hoe hun privacy is gewaarborgd.
 • Dat ontwikkelen van ICT-dienstverlening er nooit toe leiden dat mensen niet bij een fysiek servicepunt terechtkunnen of geen thuishulp kunnen krijgen.

De ICT biedt talloze mogelijkheden om het leven makkelijker te maken en te verduurzamen. Denk aan lantaarnpalen die pas gaan branden als er iemand aankomt, aan online verkeersformatie dat zoekverkeer voorkomt, en aan het slimmer organiseren van de
dienstverlening waardoor hulpvragers eerder en beter geholpen worden. D66 wil dat Deventer dit soort mogelijkheden meer gaat benutten. Dat mag echter nooit ten koste gaan van de privacy.

Het gebruik van algoritmes gebaseerd op big-data en Artificial Intelligence (AI) wordt door sommigen ook wel de vierde industriële revolutie genoemd. Door de alsmaar groeiende hoeveelheid data en de eindeloze toepassingsmogelijkheden van lerende machines,
verandert de wereld in een enorm tempo. Deze ontwikkeling biedt volop kansen om te innoveren en de dienstverlening van de gemeente te verbeteren. Laten we openstaan om beschikbare technieken toe te passen voor onze gemeente, een gemeente waarbinnen enorm veel bedrijven en scholen dagelijks met AI werken.

Er kleven natuurlijk ook risico’s aan, zowel op het gebied van cybersecurity als privacy. Die moeten voldoende aandacht krijgen, zowel in het gemeentelijk beleid als bij de training van ambtenaren. Omgaan met persoonsgegevens, het zorgdragen voor de privacy van
inwoners en het herkennen van digitale dreigingen behoren tot de competenties van iedereen binnen de gemeente.

Diversiteit, inclusiviteit en integratie

 • Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid en dat Deventer zich blijft inzetten voor de verdere emancipatie.
 • Er kwalitatief goed taalonderwijs wordt aangeboden aan nieuwkomers, inburgeraars en laaggeletterden.
 • Veiligheid en tolerantie een uitdrukkelijke plek hebben op de scholen en daardoor elke leerling durft te zijn wie die is.
 • Initiatieven vanuit religieuze gemeenschappen steunen om grafrechten te krijgen.

D66 wil dat in Deventer iedereen kan meedoen in onze gemeente en daarin gelijke kansen heeft en zich hier welkom voelt. Dat betekent dat we geen onderscheid maken op uiterlijke kenmerken, maar gelijke kansen bieden aan iedereen. En daarnaast ook dat we hen meenemen die nog een (extra) steuntje in de rug nodig hebben. De belangrijkste voorwaarde om goed mee te doen aan de samenleving, is het goed kunnen spreken, lezen en schrijven van onze taal.

De gemeente moet zich ervoor inspannen dat de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs en het volwassenonderwijsaanbod van dusdanig hoog niveau zijn, dat zowel de nieuwe Deventenaren als laaggeletterden volwaardig kunnen meedoen met de samenleving.
En dat zo de inburgering nog beter zal verlopen en het aantal laaggeletterden zal dalen door een goed aanbod van basisvaardigheden (volwasseneneducatie). D66 investeert liever
preventief in goed taalonderwijs, dan in reparatie achteraf van een gebrekkige integratie middels kostbare hulpprogramma’s of uitkeringen.

Deventer is een open en tolerante gemeente voor iedereen, waar iedereen vanzelfsprekend gelijke kansen moet hebben. D66 omarmt de diversiteit in onze gemeente. Van de inwoners van Deventer is ruim 11% buiten Nederland geboren en 80 verschillende nationaliteiten zijn verenigd in onze gemeente. De gemeente moet hier bewust van zijn en hier waar nodig op inspelen. Voorbeeld is de actuele wens vanuit de religieuze gemeenschappen om (eeuwigdurende) grafrechten te krijgen voor gelovigen die hier geboren en getogen zijn. D66 wil dit type wensen positief bejegenen, opdat alle inwoners zich van wieg tot graf in Deventer kunnen thuis voelen.

Voor D66 is elke inwoner van Deventer gelijkwaardig, dus iedereen moet kunnen rekenen op een gelijke behandeling. Tegelijk is elke mens een uniek persoon en vormt de menselijke maat daarom tegelijk het uitgangspunt, waarbij uitzonderingen op de regel bespreekbaar
zijn. Verdraagzaamheid raakt ons allemaal. Wij vinden dat de gemeente moet bijdragen om acties en doelen uit te voeren, waaronder voorlichting door het Etty Hillesum Centrum, ook wanneer de Rijksmiddelen (‘Regenbooggelden’) niet langer beschikbaar zijn.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Toont 6 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.