Vrij om te ondernemen en innoveren

Wij maken werk van missiegedreven innovatie. Beeld: Unsplash

D66 wil de bedrijvigheid stimuleren door – in samenspraak en samenwerking met de Deventer Ondernemers (van groot tot klein) en de Deventer Onderwijsinstellingen binnen het DEP (Deventer Economisch Perspectief) – te blijven investeren in het centrumgebied, in de verschillende bedrijventerreinen en in talentontwikkeling.

D66 maakt zich sterk voor een economisch beleid dat in samenspraak met ondernemers
en onderwijs/kennisinstellingen vorm blijft krijgen en wil in dat opzicht voortbouwen op de investeringen van de voorbij collegeperiode.

D66 kijkt tevreden terug naar de wijze waarop de afgelopen collegeperiode is samengewerkt met de belangenorganisaties van ondernemend Deventer. Deventer was in
juli 2021 zelfs de gemeente met de hoogste landelijke ondernemerstevredenheid.
Zo bleek uit onderzoek van MKB-Nederland.

Waar in het verre verleden de ondernemers en lokaal bestuur vaker dan nodig tegenover
elkaar stonden, hebben de ondernemers en bestuur elkaar steeds beter opgezocht.
Die samenwerking is terug te zien in het effectieve samenwerkingsverband Deventer
Economisch Perspectief (DEP), waarin de gemeente, het MKB, VNO-NCW, DKW,
Parkmanagement, de Cleantech Regio en Saxion verschillende plannen hebben voorbereid. Vanuit dit verband is gewerkt aan concepten als ´Slimme Stadscampus´,
´Werklocatie van de Toekomst´ en ´Verbindende Kennisstad’.

Op basis van deze concepten zijn in de afgelopen raadsperiode concretere
uitvoeringsplannen vastgesteld die nu in de uitvoeringsfase komen. Het zijn belangrijke
projecten die leiden tot betere werkgelegenheid voor nieuwe en huidige inwoners van onze
gemeente.

Voor de komende jaren wil D66 doorgaan op de ingeslagen weg en de samenwerking
binnen het DEP voortzetten. Daarbij wil D66 dat een aantal speerpunten per gebied
voortvarend worden aangepakt:

Centrumgebied

  • Het kernwinkelgebied in de binnenstad wordt aangepast om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken en leegstand tegen te gaan.
  • In de straten die buiten het kernwinkelgebied vallen, zijn winkels vanzelfsprekend nog mogelijk. Lege panden kunnen worden herbestemd tot wonen of werken.
  • Een goede kwaliteit van de openbare ruimte is een basis voor een aantrekkelijke omgeving om te consumeren en recreëren. Daarom blijft de gemeente investeren in een aantrekkelijke binnenstad door slechte plekken aan te pakken en waar mogelijk te vergroenen

Havengebied

De haven van Deventer is de op drie na grootste binnenhaven van Nederland. Samen met de ondernemers in de haven wil D66 de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de haven stimuleren en verduurzamen. D66 streeft wel nadrukkelijk naar een segmentering van het gebied.

  • Het deel ten oosten van het Hanzetrace blijft volop ruimte bieden voor havengebonden bedrijvigheid. De toekomstvisie voor Bergweide 4, uitgebracht in januari 2021, dient als richtinggevend perspectief voor dit deelgebied.
  • Het deel ten westen van het Hanzetracé (met het Haveneiland en de Roto-Smeets-locatie) kan afwijkend van voornoemd visiedocument worden ontwikkeld. Hier ligt zowel de opgave van herstructurering van een verouderd en rommelig gebied, als een uitgelezen kans om een interessant woon-werkgebied op loopafstand van de binnenstad te creëren.
  • Op het Haveneiland kan, door stapeling van functies met bijvoorbeeld een woontoren aan het havenfront en economische functies op de begane grond, een interessant woon/werkmilieu ontstaan, vergelijkbaar met dat in de binnenstad. Het Burgerweeshuis hoort helemaal thuis in dit bijzondere stukje vernieuwd Deventer. Het haveneiland wordt geen klassieke stille woonwijk voor rustzoekers, maar biedt een spannend woon- en werkmilieu voor eigenzinnige bewoners en werkers van jong tot oud.

Bedrijventerreinen

  • D66 wil volop steun geven aan de ontwikkeling van locaties als innovatieve broedplaatsen voor nieuwe bedrijven.
  • Actief inzetten op de acquisitie voor bedrijventerrein A1, met een scherp profiel voor duurzaamheid. Duurzame bedrijven krijgen voorrang bij kavelverkoop.
  • De aantrekkelijkheid van de ’oudere’ bedrijventerreinen verbeteren en waar nodig ondernemers ondersteunen om tot herverkaveling van bedrijven te komen, zodat ze beter benut worden.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Toont 6 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.