Diversiteit, inclusiviteit en integratie

D66 wil:

  • Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid en dat Deventer zich blijft inzetten voor de verdere emancipatie.
  • Er kwalitatief goed taalonderwijs wordt aangeboden aan nieuwkomers, inburgeraars en laaggeletterden.
  • Veiligheid en tolerantie een uitdrukkelijke plek hebben op de scholen en daardoor elke leerling durft te zijn wie die is.
  • Initiatieven vanuit religieuze gemeenschappen steunen om grafrechten te krijgen

D66 wil dat in Deventer iedereen kan meedoen in onze gemeente en daarin gelijke
kansen heeft en zich hier welkom voelt. Dat betekent dat we geen onderscheid maken
op uiterlijke kenmerken, maar gelijke kansen bieden aan iedereen. En daarnaast ook dat
we hen meenemen die nog een (extra) steuntje in de rug nodig hebben. De belangrijkste
voorwaarde om goed mee te doen aan de samenleving, is het goed kunnen spreken,
lezen en schrijven van onze taal.

De gemeente moet zich ervoor inspannen dat de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs
en het volwassenonderwijsaanbod van dusdanig hoog niveau zijn, dat zowel de nieuwe
Deventenaren als laaggeletterden volwaardig kunnen meedoen met de samenleving.
En dat zo de inburgering nog beter zal verlopen en het aantal laaggeletterden zal dalen
door een goed aanbod van basisvaardigheden (volwasseneneducatie). D66 investeert liever
preventief in goed taalonderwijs, dan in reparatie achteraf van een gebrekkige integratie
middels kostbare hulpprogramma’s of uitkeringen.

Deventer is een open en tolerante gemeente voor iedereen, waar iedereen vanzelfsprekend
gelijke kansen moet hebben. D66 omarmt de diversiteit in onze gemeente. Van de inwoners
van Deventer is ruim 11% buiten Nederland geboren en 80 verschillende nationaliteiten
zijn verenigd in onze gemeente. De gemeente moet hier bewust van zijn en hier waar
nodig op inspelen. Voorbeeld is de actuele wens vanuit de religieuze gemeenschappen om
(eeuwigdurende) grafrechten te krijgen voor gelovigen die hier geboren en getogen zijn.
D66 wil dit type wensen positief bejegenen, opdat alle inwoners zich van wieg tot graf in
Deventer kunnen thuis voelen.

Voor D66 is elke inwoner van Deventer gelijkwaardig, dus iedereen moet kunnen rekenen
op een gelijke behandeling. Tegelijk is elke mens een uniek persoon en vormt de menselijke
maat daarom tegelijk het uitgangspunt, waarbij uitzonderingen op de regel bespreekbaar
zijn. Verdraagzaamheid raakt ons allemaal. Wij vinden dat de gemeente moet bijdragen om
acties en doelen uit te voeren, waaronder voorlichting door het Etty Hillesum Centrum,
ook wanneer de Rijksmiddelen (‘Regenbooggelden’) niet langer beschikbaar zijn.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Toont 6 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.