D66 wil:

  • De woningbouwproductie opvoeren naar 1.000 woningen per jaar. Gebruikmakend van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten wil D66 dat de gemeente actief gronden verwerft voor woningbouw en de bereidheid heeft om leegstaand vastgoed zelf tot woningen te laten transformeren waar marktpartijen inclusief woningcorporaties dit niet oppakken.
  • De gemeente moet bij woning(ver-)bouwprojecten sturen op betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit. De schaarste aan passend aanbod voor de starters op de woningmarkt moet met voorrang worden aangepakt.
  • De leefbaarheid in de dorpen vraagt om een voortvarende uitvoering van de afspraken in de routekaart ’wonen en voorzieningen in de dorpen’.
  • D66 is voorstander van een zelfbewoningsplicht, om speculatie op de woningmarkt tegen te gaan.
  • Alle (ver-)nieuwbouwprojecten voldoen vanzelfsprekend aan het hoogste energielabel.
  • Voldoende geschikte huisvesting voor nieuwkomers.

De gemeenteraad heeft in 2021 gekozen voor een woningbouwprogramma tot 2035 dat niet
alleen voorziet in de trendmatige woningvraag (7.000 woningen), maar ook aanbod creëert
om werkzoekenden van elders een toekomst in Deventer te bieden en startende jonge
huishoudens voor Deventer te behouden (4.000 woningen).

Dat vergt een woningbouwprogramma tot 2035 van ongeveer 11.000 woningen.
De huidige woningproductie bedraagt momenteel ruim 300 woningen (2020) en dat moet
dus fors omhoog om de actuele tekorten te verhelpen.

D66 wil de productie zo snel mogelijk opvoeren naar 1.000 woningen per jaar en die
productie over enkele jaren laten dalen als de markt dat mogelijk maakt. Voor nu is
het echter alle hens aan dek om de grote vraag naar woningen (huur of koop) op te
lossen onder starters, maar ook onder senioren en doorstromers. Dit betreft niet alleen
woningbouw in de stad Deventer, maar ook in de dorpen daaromheen.

Voor de starters op de woningmarkt is de schaarste onacceptabel. Een eigen plek in
een eigen huis is een basisvoorwaarde voor elke starter om een eigen bestaan op te
kunnen bouwen en te kunnen bijdragen aan de Deventer samenleving. Voor D66 heeft het
opschroeven van de woningbouwproductie daarom zeer hoge prioriteit.

Door slechte ervaringen in het verleden, maakte de gemeente jaren geleden de stap
naar een passief grondbeleid. Projectontwikkelaars kopen gronden en ontwikkelen
bouwprojecten en de gemeente zorgt slechts voor de (planologische) randvoorwaarden
om dat mogelijk te maken. De actuele woningnood vereist een ommezwaai naar een
actiever grondbeleid, waarbij de gemeente gronden aankoopt (via de Wet Voorkeursrecht
gemeenten) en bouwrijp maakt als randvoorwaarde om de bouwproductie aan te jagen.
De woningbouw zelf kan worden uitgevoerd door projectontwikkelaars of particulieren,
dan wel door de woningcorporaties.

De grote bouwopgave biedt kansen voor de herontwikkeling van enkele verouderde
wijken in onze stad. Enkele zijn al in voorbereiding, zoals het Sluiskwartier, de tuinen van
Zandweerd en het terrein van het oude Geertruidenziekenhuis. Daarbij komen locaties
als het Roto-Smeets terrein en het Haveneiland. Ook nieuwe uitbreidingslocaties boven
Schalkhaar komen in beeld voor transformatie van landbouw naar verstedelijking.
Alle nieuwbouw en verbouw zal uiteraard aan de hoogste eisen van duurzaam
bouwen voldoen.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Ben je écht vrij als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie, omdat je een ‘niet-Nederlands klinkende’ achternaam hebt? Als je op school niet uit de kast durft te komen?

Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen.

Ben je écht vrij als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie, omdat je een ‘niet-Nederlands klinkende’ achternaam hebt? Als je op school niet uit de kast durft te komen?

Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen.

Toont 11 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.