Duurzaam en toegankelijk samen sporten

D66 zet in op de duurzame bouw van sportaccomodaties en beter toegankelijke sportfaciliteiten in Deventer.

Een stap gezet richting beter sport- en accomodatiebeleid. 

Met de Deventer verenigingen is een goed traject doorlopen, rekening houdend met alle verschillen en belangen. Het verbindende van de sportverenigingen staat centraal. Dat is voor D66 belangrijk. Waarbij er per locatie/wijk en vereniging bekeken moet worden hoe die verbinding het best vorm kan krijgen. Het sportbedrijf ondersteunt daarbij. 

Er is een eerste stap gezet om transparanter om te gaan met accommodaties en de financiering daarvan. 
Toegankelijkheid van sport in de brede zin van het woord is belangrijk voor ons. En het verbinden van sport met cultuur, groen, onderwijs. Over de schutting kijken werkt motiverend en preventief. 

Sporthal Bathmen

Voor de sporthal in Bathmen wordt op verzoek van o.a. D66, uitgewerkt hoe een Energie Neutrale Bouw (ENG) er financieel uit komt te zien. Natuurlijk vanuit milieuoogpunt. Wij vermoeden echter dat dit op de lange termijn voordeliger wordt dan Bijna Energie Neutraal Bouwen (BENG). Dit omdat de energieprijzen fors stijgen en omdat er steeds betere methoden voor duurzaam bouwen komen. 
Dat zou gunstig uitpakken voor de exploitatie van de sporthal in Bathmen door de verenigingen. 

Energiegebruik

We willen Energie Neutraal Bouwen als uitgangspunt voor alle sportaccommodaties. We dienden daartoe op 16 februari 2022 een amendement (LINK) in bij de Sportnota, samen met Groen Links. Die met 35 stemmen voor en 2 stemmen tegen (CDA) werd aangenomen. Dit is goed voor het milieu en voor de verenigingen want hun maandelijkse energielasten zullen lager worden. 

Toegankelijkheid 

Tijdens de raadstafels over sporthal en sportbeleid is D66 toegezegd dat het VN verdrag Handicap duidelijker in het beleid wordt opgenomen. We weten dat dit een wettelijke verplichting is, maar bij de gemeente stond dit volgens ons niet goed op het netvlies. Je moet er namelijk ook rekening mee houden bij andere investeringen (bijv velden), ook als die op zichzelf wel bereikbaar zijn, maar de rest van de sportfaciliteiten van een club niet. Het VN verdrag komt nu duidelijk als kader in de stukken.  Daarnaast steunden de motie aangepast sporten.