Zorg, welzijn en sport

Wie ziek is en hulp nodig heeft moet goede zorg krijgen. Gelukkig gaat het met de meeste mensen in Nederland erg goed, maar cijfers laten zien dat opleidingsniveau en/of een lager inkomen rechtstreeks verband houden met een slechtere gezondheid. Het verkleinen van de ongelijkheid als gevolg van gezondheid, armoede en/of schulden is een doel voor de lange termijn en begint al bij goed onderwijs. Op korte termijn wil D66 de eigen kracht van de betrokkenen versterken door maatwerk-ondersteuning en regieaanwijzingen.

D66 ziet voordelen in de concentratie van sportvoorzieningen, zoals zwembad, sporthal en (kunst)grasvelden op Noord-End en ook in Akersloot. Dat geeft kansen voor synergie in ontwerp en uitvoering, exploitatie en energiegebruik. We verliezen daarbij natuurlijk niet de belangen van de afzonderlijke verenigingen uit het oog.

De komende jaren wil D66 investeren in alles wat dit verschil verkleint:

  • preventie door vroege signalering en integrale samenwerking met scholen, jeugdgezondheidsinstellingen, zorginstellingen, huisartsen, maar ook met bijvoorbeeld (sport)verenigingen en bibliotheken;
  • noodzakelijke ondersteuning op maat die snel geleverd wordt, laagdrempelig en dicht bij huis te vinden is;
  • ontschotting tussen de verschillende regelingen en de bekostiging;
  • de oprichting van minstens twee IKC’s (Integrale Kind Centra);
  • bij de inkoop van zorg niet alleen streven naar lage kosten, maar rekening houden met de gevolgen voor de betrokkenen, zowel voor de inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben als voor de werknemers;
  • actief bondgenoten zoeken om het Rijk te bewegen extra middelen ter beschikking te stellen om maatwerk te kunnen bieden bij de ondersteuning van onze inwoners in een uitkeringssituatie. Dit geldt ook voor zoektochten naar betaald- en/of vrijwilligerswerk;
  • toegankelijk en begrijpelijke formulering van de regelingen voor het minimabeleid, met zo min mogelijk papierwerk;
  • een integrale aanpak van schulden waarbij inwoners met problematische schulden elk jaar het wettelijk recht krijgen op een aflossings-/adempauze van twee maanden;
  • de gemeente is als lokale overheid medeverantwoordelijk voor het handhaven van de coronamaatregelen én voor het bestrijden van de pandemie. Voorlichting en goede informatievoorziening kunnen daarbij helpen;
  • er voor zorgen dat iedereen die dat wil kan sporten, bij een vereniging of op een sportschool. Sporten is goed voor lichaam en geest. Sámen sporten bevordert bovendien de sociale cohesie.