Samen besturen

Met inwoners

Dat we in de jaren voor ons voor grote uitdagingen staan, is wel duidelijk. Of het nu gaat om wonen, de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg of dierenwelzijn, er zullen knopen moeten worden doorgehakt. Voor deze besluiten is draagvlak nodig, de ervaring leert immers dat er van besluiten die niemand begrijpt, niets terecht komt. Denk aan de herinrichting van de parkeerplaats bij winkelcentrum Geesterhage die moest worden teruggedraaid.

D66 staat voor een sterke lokale democratie waarin het algemeen belang van Castricum centraal staat en iedereen die dat wil vroegtijdig bij de ontwikkeling van plannen wordt betrokken en actief kan meedenken.

Dat willen we stimuleren door:

  • Te eisen dat onze bestuurders onze gemeente kennen, we sluiten wethouders van buiten niet uit, maar eisen wel aantoonbare betrokkenheid bij de gemeente die verder gaat dan een dagje naar het strand;
  • Burgerfora te organiseren waarbij inwoners worden uitgenodigd om zich te buigen over een probleem zoals de energietransitie of de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg.

Met bestuurlijke partners
Castricum is een relatief kleine, groene gemeente, omringd door de stedelijke conglomeraten Alkmaar, IJmond en Metropool Amsterdam en onder de aanvliegroute naar Schiphol. Dat heeft voordelen, maar ook zeker nadelen. De meeste bestuurlijke aangelegenheden zijn inmiddels gemeente-overstijgend. Denk aan volkshuisvesting, energietransitie, verkeersproblemen, Schiphol, jeugdzorg, voortgezet onderwijs, bedrijvigheid, etc. Onder het geweld van grote partners in de omgeving is het lastig om de eigen belangen te verdedigen. Het kan dan verstandig zijn om partners te zoeken en gezamenlijk op te trekken, waarbij eerder denken aan de BUCH-gemeenten dan aan een van de drie genoemde conglomeraten Uiteindelijk zou dat kunnen leiden tot een bestuurlijke fusie, maar alleen als blijkt dat Castricum zelf de bestuurskracht ontbeert om zich te kunnen verdedigen tegen de expansiedrift van de omliggende gebieden en als er een breed draagvlak bestaat bij politiek en inwoners.

Op ambtelijk niveau werkt Castricum al enkele jaren samen met Bergen, Uitgeest en Heiloo. Doel van deze samenwerking was om de kwaliteit van de gemeentelijke diensten te verhogen, de effectiviteit te verbeteren en de kosten te verlagen. Uit de pas afgesloten evaluatie is duidelijk naar voren gekomen dat deze doelen onvoldoende zijn bereikt. Hiervoor zullen de vier gemeentebesturen nauwer moeten samenwerken.

De komende jaren wil D66 zorgen voor voldoende bestuurskracht door:

  • vol in te zetten op regionale samenwerking;
  • meer samen te werken met Bergen, Uitgeest en Heiloo, om te beginnen als het gaat om een meer uniforme aansturing van de ambtelijke organisatie;
  • te waarborgen dat het eigen geluid van de gemeente Castricum hoorbaar blijft, door dat als uitgangspunt voor verdere samenwerking mee te nemen;
  • als stip op de horizon ziet D66 Castricum een bestuurlijke fusie.