Klimaat en milieu

Iedereen krijgt te maken met de klimaatverandering, ook wij in Nederland. Nu al overstromen onze kelders op het ene moment, terwijl er op een volgend moment extreme droogte is. Dat ook wij daaraan wat moeten doen is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs en het nationaal klimaatakkoord.

Daarnaast is een schone omgeving onmisbaar voor onze gezondheid en welvaart. Grenzen aan de uitstoot zijn nodig als wij voor alle Nederlanders frisse lucht, schoon water, schone grond en een rustige nacht zonder lawaai willen.
Veel oplossingen moeten komen uit landelijk beleid. Maar wat kunnen wij zelf op gemeentelijk niveau aan deze doelstelling bijdragen? Veel!

Dat begint bij:

  • een integrale benadering van knelpunten in onze leefomgeving. Of het nu gaat om politieke beslissingen over woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, er zal altijd moeten worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn en aan de eis dat de oplossing een bijdrage levert aan een schoner milieu;
  • het jaarlijks opstellen van concrete klimaat- en milieudoelstellingen die ieder jaar ambitieuzer zouden moeten worden.

Daarnaast is er nog meer mogelijk. Op het terrein van energie heeft D66 de ambitie om in 2030 voor 70% zelfvoorzienend te zijn met groene elektriciteit van een beperkt aantal windmolens en een groot aantal zonnepanelen op woningen, grote daken, parkeerterreinen, geluidschermen en een beperkt aantal zonneweiden. Uiteraard kunnen we dat niet alleen, daarom zal de samenwerking worden gezocht met de BUCH-gemeenten en andere regionale verbanden. Deze samenwerking is ook belangrijk om de landelijke doelstelling om 20% van de bestaande woningen en gebouwen in 2030 van-het-gas-af te krijgen, te realiseren. Hiervoor moet de gemeente actief middelen vergaren om de aanpassing van woningen te stimuleren.

D66 vindt dat lokale initiatieven als Stichting Calorie en Werkgroep Geothermie financiële steun verdienen. De gemeente moet als regie voerder van de energie transitie waar mogelijk lokale ontwerpers, bouwbedrijven, kennis en ambachten betrekken bij isolatie en individuele en kleinschalige warmtepompsystemen. Als complementaire oplossing is het raadzaam haalbaarheidsstudies uit te voeren naar aansluiting op regionale warmtenetten gevoed door aardwarmte en andere bronnen.

Behalve een goed energiebeleid is het noodzakelijk om zuinig om te gaan met onze grondstoffen. Het belangrijkste deel van de oplossing is een circulaire economie. Als we in 2050 een volledig circulaire en duurzame economie willen bereiken, dan moeten we ons afval gaan hergebruiken. Wij kunnen daaraan bijdragen om nog meer afval (oftewel grondstoffen) te gaan scheiden.

Uiteraard moet de gemeente het goede voorbeeld geven. Er moet zoveel mogelijk worden ingekocht en al het gemeentelijk onroerend goed moet geïsoleerd worden. D66 Castricum wil dat de gemeente het gebruik van elektrische auto’s, bussen en vrachtwagens stimuleert en zorg draagt voor voldoende elektrische laadpalen. Als goed voorbeeld zou het gemeentelijk voertuigenpark kunnen worden geëlektrificeerd.