Onderwijs en cultuur

Onderwijs

Castricum vervult een regiofunctie voor het onderwijs en daar zijn we trots op. D66 vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen dorp naar (de basis-) school kunnen. D66 juicht nieuwe initiatieven toe. Goed onderwijs trekt vaak nieuw onderwijs aan, waardoor onze kinderen onderwijs kunnen krijgen dat goed aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden.

Onderwijs is de belangrijkste motor voor gelijke kansen. In de gemeente Castricum heeft vijf procent van de leerlingen een onderwijsachterstand. Dat is weliswaar minder dan in andere gemeenten, maar voor D66 niet acceptabel. D66 zal er dan ook alles aan doen om deze leerlingen te laten meedoen en wil dat het onderwijs hoge prioriteit moet krijgen binnen het gemeentelijk beleid. Helaas kan dat niet van de een op andere dag.

D66 wil daarom beginnen met:

  • samen met de scholen kijken naar mogelijkheden voor het invullen van een ‘rijke schooldag’. Een ‘rijke schooldag’ betekent een dag-vullend programma, waarbij alle kinderen na de lessen een programma aangeboden krijgen met onder andere sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een enthousiaste samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen, instellingen en organisaties;
  • het realiseren van minstens twee IKC’s (Integrale Kind Centra) komen. Een doorlopende leerlijn is voor de ontwikkeling van kinderen is essentieel.

Cultuur

Cultuur is geen luxe hobby van enkelen, maar een verrijking van het leven voor velen. Cultuur is veelomvattender dan een museum, concerten en kunstobjecten in de openbare ruimte. Cultuur is bloeiende muziekverenigingen, goede radio- en televisie-uitzendingen van de lokale omroep, werkgroep Oud-Castricum en kunstroutes. Cultuur houdt ons een spiegel voor en maakt onze wereld groter, zodat we andere mensen en hun gewoonten leren begrijpen waardoor onze samenleving beter wordt. Cultuur maakt het leven de moeite waard. Goede culturele voorzieningen maken een gemeente bovendien aantrekkelijker om te wonen, te werken, te bezoeken of te verblijven.

Castricum beschikt over goede voorzieningen. Dankzij Geesterhage, Toonbeeld, de bibliotheken en de talloze verenigingen en stichtingen kunnen veel Castricummers kennismaken met kunst en literatuur of zelf zingen, dansen of muziek maken. Wij zijn blij dat sinds vorig jaar de nieuwe subsidieregeling ’Castricum op de kaart’ van kracht is dat ervoor kan zorgen dat het culturele aanbod in Castricum groot en verscheiden blijft.

Ook de komende jaren zal D66 zich blijven inspannen voor:

  • cultuur voor iedereen, alle inwoners van Castricum moeten toegang hebben tot onze voorzieningen;
  • voldoende middelen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur dat het mogelijk maakt dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch naar een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus kunnen;
  • voldoende budget voor cultuur. Wij zetten ons af tegen de bezuinigingsdrift die voor de begroting vanaf 2024 is ingetekend. Zonder visie één derde van het budget wegstrepen is onverantwoord. Wij vinden het daarentegen heel belangrijk om goed en kritisch te kijken naar de subsidiestromen en te beoordelen of alle gelden juist worden besteed;
  • het behoud van onze culturele voorzieningen;
  • het behoud van de functie van de Cultuur Coördinator. Deze functionaris maakt kunst en cultuur zichtbaar en verbindt partijen om mooie initiatieven mogelijk te maken. Wij willen deze functie behouden, ook als de huidige financiering vanuit het Rijk hiervoor op termijn zou wegvallen.