Natuur, landbouw en dierenwelzijn

Onze regio kent een divers natuur- en cultuurlandschap met een veelheid aan bijzondere eigen waarden. Natuur draagt niet alleen bij aan onze kwaliteit van leven, maar zorgt er ook voor dat we blijven leven. D66 vindt dit belangrijk en wil dit zoveel mogelijk behouden.

D66 ziet veel positieve ontwikkelingen voor het herstel van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Dat is hard nodig, want de biodiversiteit staat onder druk. D66 steunt het concept van natuur- inclusieve landbouw, omdat hierin de balans tussen natuur, milieu en landbouw wordt gevonden. In dit concept worden dierenpopulaties en schadelijke planten op zo’n manier onder controle gehouden dat het gebruik van gif tot een minimum kan worden beperkt. Daarmee wordt voorkomen dat ons onnodig ecosysteem wordt belast en is ook het doden van dieren amper nog nodig. De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt nader bekeken en waar mogelijk worden verbeteringen doorgevoerd en wordt langjarige zekerheid geboden.

In een gemeente waar wonen, economische bedrijvigheid, verkeer, landbouw en natuur strijden om de vierkante meters zijn moeilijke keuzes onvermijdelijk. D66 kiest dan ook niet partij voor één van de onderwerpen maar stelt het welzijn van mens en dier centraal. Welzijn dat gebaat is bij een goede balans tussen groen en bebouwing, tussen efficiëntie en duurzaamheid, tussen biodiversiteit en bestrijdingsmiddelen.

Dat betekent dat D66:

 • meer bomen wil in Castricum en waar dat kan met een brede kroon. Bomen zijn belangrijk bij het voorkomen van hittestress. De voordelen van meer bomen, wegen op tegen de nadelen, zoals overlast door gevallen bladeren of schaduw in de tuin. Terughoudendheid bij het kappen van bomen is geboden en daarom zien we graag de terugkeer van de kapvergunning;
 • ‘natuurinclusief’ wil bouwen;
 • zich hard blijft maken voor kringlooplandbouw, waarbij er bij voorbeeld minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn door de akkerranden met kruidenrijke gewassen in te strooien;
 • vasthoudt aan duidelijke grenzen tussen de dorpskernen en het groen;
 • de aanleg van nieuwe natuurgebieden zoals de Zanderij en De Hooge Weide wil stimuleren en faciliteren, onder meer om de verdergaande lokale en regionale verstedelijking te compenseren;
 • proefprojecten voor kringlooplandbouw stimuleert waarbij akkerbouw en veeteelt samengaan;
 • de ontwikkeling van boerenwinkels, pluktuinen en (stedelijke) moestuinen blijft stimuleren;
 • geen plannen steunt waarbij natuur- en landbouwgebied worden doorkruist door ringwegen;
 • dierenwelzijn als een vanzelfsprekend onderdeel van het beheer van de openbare ruimte ziet, dat betekent dat er zoveel mogelijk biologische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en dat de gemeente alert is op mogelijke vissterfte;
 • wil dat er nadrukkelijker wordt gecontroleerd hoe er met dieren wordt omgegaan en er bij overtredingen streng wordt opgetreden;
 • geen evenementen met dieren wil toestaan;
 • hobbyjacht wil verbieden op gronden die in eigendom zijn van de gemeente.