Wonen

Onze gemeente is prachtig gelegen tussen polder, duin en strand. Het is er goed wonen. Maar niet voor iedereen. Voor starters en jonge gezinnen zijn vrijwel geen betaalbare woningen beschikbaar. Daar komt bij dat Castricum net als elke andere gemeente in Nederland de taak heeft om statushouders (asielzoekers die als vluchteling worden erkend en een verblijfsvergunning hebben) te huisvesten en D66 vind dat de gemeente hierin gewoon haar plicht moet doen. Statushouders hebben recht op een woning, maar mogen niet zelf bepalen waar ze gaan wonen. Dat bepaalt het COA.

Kortom, de druk op de woningmarkt is groot, het aanbod klein. Voor de krapte op de woningmarkt is niet één oorzaak aan te wijzen. Wat wel duidelijk is dat in de gemeente jarenlang vooral is gebouwd voor de hogere inkomens. Doorstroommogelijkheden voor ouderen die naar ‘kleiner’ willen verhuizen, ontbreken.

Dat er meer betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en statushouders bij moeten komen is belangrijk om te voorkomen dat de gemeente in snel tempo vergrijst, dat op termijn scholen, winkels, buslijnen, sport- en culturele voorzieningen verdwijnen en dat integratie van de statushouders wordt belemmerd. Voor dat laatste geldt net als met voetbal: Je kunt alleen meedoen als je in het veld staat.

D66 wil daarom dat:

  • bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties minstens 30% aan sociale huur- én koopappartementen moet worden gerealiseerd. Dat kan door deze afspraak als resultaatverplichting op te nemen in de Woonvisie en door meerjarenafspraken te maken met Kennemer Wonen;
  • bij mogelijke bouwlocaties eerst wordt verkend of ze geschikt zijn voor woningbouw alvorens ze worden bestemd voor bijvoorbeeld een school of een biljartzaal;
  • mogelijke bouwlocaties niet ten koste gaan van speeltuintjes of plekken buiten waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten;
  • inwoners van de gemeente voorrang krijgen bij het kopen van een nieuwbouwwoning met een waarde tot 355.000 euro waarbij een doorverkoopregeling van toepassing is;
  • het gemakkelijker wordt om woonruimtes – al dan niet tijdelijk – te creëren in leegstaande of vrijkomende winkel- en bedrijfspanden door de procedures hiervoor te versoepelen;
  • voor nieuwe woonlocaties wordt gezocht op plekken als het Kooiplein en Puikman in Castricum en Rooinap in Limmen. Daarnaast kan worden gedacht aan de huidige locaties van het zwembad, sporthal De Bloemen en de Maranathakerk. Dat kan betekenen dat op sommige plekken hoger zal worden gebouwd dan tot nog toe gebruikelijk, uiteraard onder voorwaarde van een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing;
  • bij een uitbreiding alleen wordt gekozen voor plaatsen met een beperkte natuurwaarde en dat dat de groene ruimten tussen de kernen in principe open blijven.