Verkeer

In 1950 telde de kern Castricum 8.871 inwoners, nu zijn dat er 19.710. Deze groei heeft ertoe geleid dat het stratennetwerk dat in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw prima voldeed, nu niet meer berekend is op alle verkeer. Bovendien veranderen de wensen van de inwoners: sommigen pleiten voor autoluwe of autovrije zones, anderen willen juist voor de deur kunnen parkeren, sommigen pleiten voor meer gebruik van openbaar vervoer en (elektrische) fiets, anderen zweren bij de auto

Castricum staat voor een aantal moeilijke keuzes over het verkeer. De inzet van D66 is:

  • het autogebruik terug te dringen ten faveure van openbaar vervoer en (elektrische) fiets;
  • lokale en doorgaande fietsverbindingen sterk te verbeteren, waarbij de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers voorop staat;
  • veilige fietsstallingen, ook voor ‘bakfietsen’;
  • straten en wegen zo aan te passen dat doorgaand verkeer wordt ontmoedigd;
  • zo weinig mogelijk overlast voor alle verkeer door het programma Hoogfrequent Spoorvervoer door loyaal mee te werken aan het aanleggen van lage fiets- en personenauto-onderdoorgangen bij de huidige gelijkvloerse kruisingen.

Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg

De veiligheid bij de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg vormt al bijna vijftig jaar onderwerp van tal van onderzoeken en discussie. Tot dusver heeft dat niets opgeleverd. De oplossingen die tot dusver de revue passeerden, waren praktisch of financieel niet haalbaar en stuitten stuk voor stuk op grote weerstand van de inwoners. Intussen gaan de discussies over varianten gewoon door en blijven de veiligheidsrisico’s bestaan.

Inmiddels is de veiligheid bij de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg allang geen lokaal probleem meer. Door het programma Hoogfrequent Spoorverkeer is het zelfs een nationaal probleem. D66 vindt dan ook dat ProRail, de provincie Noord-Holland en het Rijk als eerste verantwoordelijk zijn voor de oplossing.

Voor nu ziet D66 grote veiligheidsrisico’s bij de spoorwegovergang. Reden genoeg om niet te wachten op een structurele lange termijn oplossing maar alles te doen om de veiligheid nu te vergroten. Dat kan met maatregelen waarbij de rijbaanscheiding wordt verbeterd of waarbij gevaarlijke afslagen worden aangepakt.

Alternatieve oplossingen kunnen op de steun van D66 rekenen als ze:

  • de leefbaarheid van het dorp onaangetast laten: een oplossing waarmee ons dorp in tweeën wordt gespleten of waarbij een randweg door Bakkum wordt geleid, krijgt niet onze steun;
  • de landschapswaarde respecteren: oplossingen waarbij het cultuurhistorische landschap van Kronenburg en het Oer-IJ en het vogelweidelandschap worden aangetast, zijn voor ons niet acceptabel;
  • geen barrière voor voetgangers en fietsers vormen;
  • niets afdoen aan de intercity-status van ons station.