Schiphol

Om de hinder in de gemeenten vlakbij Schiphol te verminderen zal de Polderbaan in de komende jaren veel intensiever worden gebruikt. Dat betekent dat er iedere zeventig seconden een vliegtuig van de Polderbaan gebruik zal maken. Voor onze regio betekent dit een enorme toename van geluidsoverlast – zowel overdag als ’s nachts – en milieuoverlast als gevolg van uitstoot van stikstof en fijnstof die volgens een rapport van de GGD Kennemerland van eind 2020, uiteindelijk tot gezondheidsschade kan leiden.

Schiphol is van cruciale betekenis voor onze economie en biedt ook werk aan veel van onze inwoners, maar dat mag niet opwegen tegen het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden van de mensen die onder een aanvliegroute wonen. Iedere gemeente heeft de grondwettelijke plicht, met alle beschikbare middelen, haar inwoners te beschermen tegen de aantasting van de woonomgeving. Daarom moet er maximale druk worden uitgeoefend op het kabinet, de Tweede Kamerfracties, het Bestuurlijk Overleg Schiphol en de Inspectie voor de Leefomgeving om bindende afspraken te maken over de lokale maatregelen.

D66 vindt dan ook dat alle vertegenwoordigers van de gemeente Castricum – in nauwe samenwerking met buurgemeenten – overal moeten uitdragen dat:

  • het beleid van het preferentieel baangebruik van de Polderbaan, waarmee de geluidsbelasting geconcentreerd wordt in de zogenaamde ‘dunbevolkte gebieden’, onacceptabel is;
  • er een maximum moet worden gesteld aan het aantal vluchten per uur, etmaal, dag/nacht en jaar;
  • nachtvluchten worden gestaakt.