Regionale Energie Strategie Achterhoek gewijzigd vastgesteld door de Gemeenteraad

De landelijke overheid heeft de energie regio’s gevraagd met een opgave te komen voor de opwekking van elektriciteit door gebruik te maken van zon en wind energie, een opgave die voor de helft uit zonne-energie en voor de andere helft uit windenergie moet bestaan.  Andere vormen van energie opwekking zijn zeker nodig voor een betrouwbare en betaalbare elektriciteit voorziening, maar daar gaan we als gemeenteraad van Berkelland niet over.

Door ons uit te spreken TEGEN de RES1.0, gaan we als gemeenteraad de REGIE uit handen geven. Want daarmee zeggen we tegen de Provincie – nee, wij doen niet mee.  Dan krijgen wij het als gemeenteraad erg rustig, want de provincie gaat dan in Berkelland bepalen waar de windturbines komen. En dan kunnen de inwoners van Berkelland met bussen naar Arnhem…
D66 kiest daar niet voor – wij zitten hier DOOR onze inwoners en we werken hier VOOR onze inwoners.  En wij willen samen met onze inwoners deze ingrijpende energietransitie invullen op de Berkellandse maat.
Het Achterhoekse bod van 1.35TWh blijven wij veel te hoog vinden.  Immers, zoals de wethouder al aangaf is dit bod gebaseerd op het beschikbare grondgebied, en niet op ons eigen verbruik.
Met onze Motie M21.04 hebben wij gelukkig de Berkellandse opgave voor wind weten te halveren!
Een eerste succesvol voorbeeld in het actief nemen van de REGIE!
Om de REGIE te houden, hebben wij ingestemd met het college voorstel om gebied K (ten zuiden van Ruurlo en Beltrum)  aan te wijzen als potentiële locatie voor geclusterde windenergie.
Wel is dit voorstel op het initiatief van D66 gewijzigd door een amendement.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Door dat amendement  is uitsluitend gebied K aan gewezen als potentiële locatie. Alle andere zoekgebieden in Berkelland zijn daardoor uitgesloten.  Omdat we hiermee duidelijk afstand nemen van de uitnodigingsplanologie zoals uit het oude RODE beleid voortkwam. En waar over  we collectief als raad tijdens de oordeelsvormende avond op 19 oktober hebben uitgesproken dat we daar van af willen.  Dan moet je nu ook duidelijk zijn, en duidelijk een gebied aanwijzen en andere uitsluiten.
Wat betekent dit:
NIET dat we besluiten dat er ook echt windturbines in gebied K komen, ook niet hoeveel en exact waar;
WEL dat het gebied K het zoekgebied voor windturbines is;
Of, waar en onder welke voorwaarden er turbines komen wordt bepaald door het nog vast te stellen hernieuwde RODE beleid.
Is gebied K dan een vreemde keuze, opgelegd vanuit het RES.  Nee, zeker niet.  Dit is ook een keuze gemaakt door Oost Gelre, een gebied waar al windturbines hadden kunnen staan als ze niet tegengehouden zouden zijn geweest door de laagvliegroute, en een gebied dat in het oude RODE beleid uitgesloten ook weer vanwege de achterhaalde laagvliegroute. En sluit aan bij de wens van clustering
Door de keuze voor 1 specifiek gebied, kunnen we als gemeente ook gericht met die inwoners aan de slag, kunnen we concreet worden.  En anders tot op heden, met echte en oprechte participatie, dicht bij de mensen, gericht op echt draagvlak.
We geven daarmee ook een duidelijk signaal af richting de provincie – de gemeente blijft in dialoog over windturbines, maar de regie ligt bij de gemeente die hiermee samen met de inwoners aan de slag gaat. Constructief, transparant en met de inwoners centraal voor het noodzakelijke draagvlak.