D66 ernstig bezorgd over inkoop Jeugdzorg

D66 maakt zich zorgen over het inkoopproces. Wij hebben, zoals u weet, niet ingestemd met de gewijzigde inkoopstrategie waarbij is gekozen voor contractafspraken met minder zorgaanbieders. Met name kleinere zorgaanbieders vallen hierdoor buiten de boot.

Inmiddels ontvangen wij zeer verontrustende berichten van zorgaanbieders en cliënten die niet weten waar zij aan toe zijn. Er heerst grote onzekerheid of de zorg in de toekomst nog geleverd kan worden. Zie ook de brandbrief van de regio coördinator Kindbehartiger Oost Nederland.

Vanwege het lopende aanbestedingsproces mogen raadsleden geen contact hebben met zorgaanbieders. Zorgaanbieders worden dan mogelijk uitgesloten. Dit is absurd. Dit leidt ertoe dat we in een situatie worden gemanoeuvreerd dat we onze controlerende taak niet op een fatsoenlijke manier kunnen uitoefenen.
Het stellen van vragen over dit proces, wat we diverse keren hebben gedaan, biedt weinig soelaas.

D66 commissielid Jacqueline Bussink heeft daarom het college met klem verzocht hierover op korte termijn te worden bijgepraat. Desnoods in beslotenheid