Perspectief

De perspectiefnota schetst het perspectief voor de gemeente Berkelland voor het jaar 2025 en verder. Dat financiële perspectief is somber met ruim een miljoen euro negatief voor 2025, maar minder somber dan wij eerder verwachtten. Het afgesproken bezuinigingstraject zal verder vormgegeven moeten worden en perspectief gaan bieden.

Het bestuurlijke perspectief is zo mogelijk nog somberder dan het financiële. Er is de afgelopen weken nogal wat voorgevallen. Ik zal daar op dit moment niet op terugblikken of waardeoordelen over uitspreken, maar proberen ook hier perspectief te bieden.
 
Na de vertrouwensbreuk met het vertrek van de drie wethouders tot gevolg is gekozen om de vijf partijen die de motie ondersteunden hun positie te laten bepalen. Een proces dat loopt en elke dag nog tot nieuwe wendingen en inzichten leidt. 
 
Ik ben in dat informatieproces zowel leidend gezien de positie van D66 en mijn fractievoorzitterschap, als lijdend met een lange ‘ij’ als één van de onderwerpen van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Een leidende positie die mijns inziens gaat tegenwerken als de formatie mogelijk een nieuwe fase in zal gaan. Een positie die mij ook tegenwerkt in mijn weg naar perspectief en herstel van goede naam.
 
Bij het ingaan van een nieuwe fase, in het komen tot een college in Berkelland, zal ik mijn rol als fractievoorzitter van D66 Berkelland daarom overdragen aan Marc Berends. Dit om voor de formatie en voor mijzelf ruimte te scheppen om tot perspectief te komen.
 
Wij kunnen instemmen met de Perspectiefnota.

Han Boer