Het stikstofdossier in Berg en Dal

Voorafgaand aan de laatste raadsvergadering voor het zomerreces ondertekenden agrariërs uit Berg en Dal en zes fracties in de gemeenteraad van Berg en Dal een brief aan minister Van der Wal van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hoewel D66 Berg en Dal haar bedenkingen had over het proces van totstandkoming van de brief – de inhoud was van tevoren wel afgestemd met de agrariërs, maar niet met de raad – en we het niet volledig eens waren met de inhoud hebben we er uiteindelijk voor gekozen de brief mede te ondertekenen.

Daarnaast diende Marlou een motie in waarin de belangrijkste punten die naar onze mening niet in de brief stonden, werden verwoord en het college wordt opgeroepen om de provincie Gelderland te verzoeken een onderzoek te starten naar de belemmeringen voor omschakeling naar kringlooplandbouw. De motie werd door de burgemeester ondersteund en door de raad aangenomen met 19 stemmen voor en 4 tegen!

Achtergrond

Agrariërs zijn cruciaal voor voedselproductie in Nederland,maar het kan best op een kleinere schaal. We exporteren veel meer voedsel dan we importeren (zie bijvoorbeeld dit rapport van de WUR en het CBS). We hebben de luxe om de landbouw te kunnen extensiveren zonder afhankelijk te worden van het buitenland.

Berg en Dal is een plattelandsgemeente met agrarische bedrijven en dat willen we zo houden. Maar daarvoor moet de agrarische sector toekomstbestendig zijn en dat betekent dat de overstap moet worden gemaakt naar extensivering, minder veeteelt en naar kringlooplandbouw. We willen onze Berg en Dalse agrariërs niet laten vallen, maar ze stimuleren en ondersteunen in die transitie!
 
Er is overigens een sterke synergie tussen maatregelen die leiden tot een lagere CO2-uitstoot en een kleinere uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen, zoals beschreven wordt in dit artikel van NRC. Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben berekend dat als Nederland de klimaatdoelen voor 2030 haalt er automatisch ook al veel minder schadelijke stikstofverbindingen worden uitgestoten, waardoor agrariërs minder hoeven te besparen. Dus als Rob goed zijn best blijft doen…

Samen op naar een nóg mooier en duurzamer Berg en Dal, mét agrarische bedrijven waar we trots op zijn en blijven!