Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

In Assen zijn weinig tot geen grondlocaties beschikbaar voor bewoners initiatieven die gezamenlijk willen bouwen wonen en leven.
Daarom heeft D66 een motie ingediend, gesteund door diverse partijen, met opdracht aan het College voor meer strategische aankoop van kavels, meer aandacht bij kaveluitgifte en ondersteuning van initiatiefnemers als dit nodig is.

Motie Collectief particulier Opdrachtgevers

Aandacht voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
We stellen de raad voor om het volgende motie aan te nemen.

Wij stellen vast dat:

 • er een tendens is onder de inwoners om gezamenlijk, toekomstbestendig en meer duurzaam te willen leven en wonen;
 • er krapte is op de woningmarkt in Assen;
 • De gemeente Assen weinig strategische grondposities heeft, waardoor mogelijkheden voor actieve gronduitgifte voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) schaars zijn;
 • er voor CPO, of wel kopers die collectief willen bouwen en gezamenlijk willen wonen, op dit moment weinig tot geen locaties in Assen beschikbaar zijn;
 • initiatiefnemers niet altijd ervaring hebben met projectontwikkeling, waardoor projecten moeilijk van de grond komen.

Onze overwegingen

Wij vinden/weten dat:

 • collectieven vaak bijzondere woonwensen tot stand brengen die meerwaarde hebben voor eigenaren-bewoners, maar ook voor de omgeving;
 • CPO de doorstroming in de woningmarkt bevordert;
 • mensen om twee redenen in collectief willen bouwen, te weten woonkwaliteit en betaalbaarheid;
 • dat het rol van gemeente is om CPO groep te begeleiden om opdrachtgeversrol te kunnen
  vervullen.
 • er krapte is op de woningmarkt in Assen;
 • de gemeente Assen weinig strategische grondposities heeft, waardoor mogelijkheden voor actieve gronduitgifte voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) schaars zijn;
 • er voor CPO, of wel kopers die collectief willen bouwen en gezamenlijk willen wonen, op dit moment weinig tot geen locaties in Assen beschikbaar zijn;
 • initiatiefnemers niet altijd ervaring hebben met projectontwikkeling, waardoor projecten moeilijk van de grond komen.

Oproep tot besluit

Wij geven het college opdracht om:

 • om zich in te zetten voor aankoop van strategische locaties die geschikt zijn voor CPO;
 • In navolging van andere gemeentes kaders, visie of beleid te ontwikkelen over de mogelijkheden en richtlijnen met betrekking tot CPO om daarmee eventuele belemmeringen in de bestaande regelgeving weg te nemen;
 • Om vervolgens ook via reguliere, bestaande gronduitgifte kavels voor CPO beschikbaar te stellen;
 • Om met een voorstel te komen om CPO’s professioneel te ondersteunen en daarbij ook de benodigde kosten inzichtelijk te maken;
 • De kaders, visie of beleid en het voorstel voor professionele ondersteuning uiterlijk juni 2024 met de raad te delen.

Raadsbesluit

De motie is aangenomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 6 en 9 november 2023.