Resultaten van D66 bij de begroting

De raadsleden van D66 Arnhem tijdens de fractie-besprekingen van de Arnhemse begroting, 8 oktober 2022. Beeld: Lonneke Kranendonk

In zijn algemene beschouwing gaf D66-fractievoorzitter Mattijs Loor het al aan: “Met de keuzes van vandaag, bepalen we hoe het Arnhem van de volgende eeuw eruitziet.” Er is een mooie, progressieve begroting aangenomen en er zijn veel amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (voorstellen) ingediend. De D66-fractie heeft daarbij mooie resultaten behaald.

Ontwerp-Begroting 2023

D66 is terughoudend geweest met amendementen die een extra uitgave uit de algemene reserve doen. Dat betekent dat we alleen die zaken hebben gesteund die direct in lijn liggen met het verkiezingsprogramma van D66 in Arnhem. Want dat is wat de kiezer van ons kan verwachten. De Ontwerp-Begroting 2023 is met 29 stemmen voor en 9 tegen aangenomen. Alle eigen voorstellen van D66 zijn aangenomen. Een bloemlezing:

Meer betaalbare woningen

Er is in Arnhem een groot tekort aan betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Daarom diende Joris Brandts het amendement ‘Sturen op meer betaalbare woningen’ in. “Het is belangrijk dat de gemeente gaat sturen op het aandeel betaalbare koopwoningen,” betoogt Brandts, “zo kunnen ook starters en middeninkomens in de toekomst nog een huis kopen in de stad.”

Vrijheid blijven herdenken

Bridge to Liberation is tot en met de 80ste herdenking veiliggesteld. Hiertoe diende Mattijs Loor mede het amendement ‘Bridge to Liberation’ in. Ook komt er een plan voor de langetermijntoekomst van deze herdenking (mede ingediende motie ‘Een brug naar de toekomst’). Mattijs Loor: “Het herdenken van de Slag om Arnhem verdient serieuze aandacht. Het is van belang om te blijven leren van het verleden. Bovendien is het evenement een belangrijk onderdeel geworden van de identiteit van Arnhem.”

Meer Arnhemmers doen mee

“Er is een concreet doel in de begroting vastgelegd om meer mensen aan werk te helpen,” stelt Joris Brandts. “Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen meedoen.” Het amendement ‘Houd vast aan ambitie’ is daarom mede ingediend door D66.
Ook het amendement ‘Geef experiment ‘schuldenvrij’ een kans’ van raadslid Carolien Zwijnepoel werd aangenomen. Zwijnepoel: “Door het innovatief aanpakken van schulden in Immerloo, kunnen we inwoners snel meer perspectief bieden.”

Kwalitatief onderwijs

D66 laat het Arnhemse onderwijs niet in de kou zitten aankomende winter. Raadslid Wimer Heemskerk diende daartoe de motie ‘Niet de energierekening betalen met de kwaliteit van ons onderwijs’ in. Heemskerk: “Het mag niet zo zijn dat de kwaliteit van het Arnhemse onderwijs achteruitgaat omdat de energierekening betaald moet worden.” Meer over zijn voorstel lees je hier: Kwaliteit onderwijs mag niet lijden onder hoge energierekening.
Ook diende Heemskerk de motie ‘Plan van aanpak hoogbegaafdheid’ mede in. “Ieder kind verdient onderwijs dat hij hem of haar past. Nog niet voor alle hoog- en anders begaafde kinderen in Arnhem is dat nu het geval. Heel goed dat de gemeente daar nu werk van gaat maken.”

Behoud van ons erfgoed

Er komt geld om de diakenkamer van de Eusebiuskerk snel op te knappen en een plan voor andere, toekomstige erfgoedkansen. Zowel ons amendement als de motie hierover zijn unaniem door de raad aangenomen! Mattijs Loor: “Ons erfgoed is belangrijk voor een aantrekkelijke stad en voor het behouden van onze geschiedenis.” Meer over deze voorstellen lees je hier: Unieke kans voor behoud erfgoed van Eusebius.

Cultuur voor iedereen

De motie ‘Gezamenlijk aanbod Arnhemse podia’ zorgt voor betere samenwerking in de programmering van Arnhemse podia. Mattijs Loor: “Doordat er met de renovatie van het Stadstheater de komende jaren minder ruimte is voor programma op deze podia, wordt samenwerking nóg belangrijker.” Ook komen er nieuwe kaders voor cultuur- en evenementensubsidies (motie ‘Kaders voor cultuur- en evenementensubsidies’). Loor: “Zo kunnen subsidieregelingen beter gaan aansluiten bij de actuele situatie in het cultuurveld en de evenementensector.”

Arnhem van en voor ons allemaal

“Het is belangrijk dat er meer waardering komt voor pleegouders,” betoogt raadslid Carolien Zwijnepoel. “Zeker omdat de hoeveelheid nieuwe pleegouders daalt en er een tekort is aan pleegouders in Arnhem” (motie ‘Laat pleegouders merken hoe waardevol ze zijn’). En er komt steun voor maatschappelijke organisaties bij de energiekosten en hulp richting verduurzaming. Zwijnepoel: “Hiermee zetten we een stap richting onze maatschappelijke organisaties die ze op dit moment echt nodig hebben.”

Ook alle voorstellen van raadslid Suzan Kemperman zijn aangenomen. “Goed dat Arnhem het Manifest Demonstratierecht van Amnesty International onderschrijft. In Arnhem streven we naar een vrije en open samenleving en de vrijheid om te demonstreren hoort daarbij” (motie ‘Manifest demonstratierecht’). Kemperman is blij met budget voor energiecoaches (mede ingediende motie ‘Voor energiecoaches ook budget’) en het uitbreiden van PrEP-zorg (motie ‘Tempo maken met uitbreiden PrEP-zorg’). “Nu kunnen we zorgen dat er snel wordt begonnen met het zorgaanbod via de GGD ter voorkoming van HIV-infecties en AIDS in Arnhem.” Het mede ingediende voorstel voor een Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme (op 21 maart) werd door het college overgenomen.

Overzicht moties en wijzigingsvoorstellen van D66:
 
amendement “Kansen voor behoud erfgoed benutten” (22A54) van de fracties D66, VVD, GroenLinks, Arnhem Centraal, PvdA, Partij voor de Dieren en CDA
aangenomen: 38/0
 
amendement “Sturen op meer betaalbare woningen” (22A55) van de fractie D66
aangenomen: 32/6
 
amendement “Bridge to Liberation” (22A66) van de fracties VVD, D66, GroenLinks, Arnhem Centraal en CDA
aangenomen: 34/4
 
amendement “Houd vast aan ambitie” (22A73) van de fracties VVD, D66 en Forum voor Democratie
aangenomen: 24/14
 
amendement “Geef experiment ‘schuldenvrij’ een kans” (22A77) van de fractie D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt en DENK
aangenomen: 29/9
 
motie “Kansen voor behoud erfgoed benutten” (22M120) van de fracties D66, GroenLinks, PvdA, Arnhem Centraal en Partij voor de Dieren
aangenomen: 38/0
 
motie “Niet de energierekening betalen met de kwaliteit van ons onderwijs” (22M121) van de fractie D66
aangenomen: 36/2
 
motie “Gezamenlijk aanbod Arnhemse podia” (22M122) van de fracties D66 en GroenLinks
aangenomen: 32/6
 
motie “Manifest demonstratierecht” (22M123) van de fracties D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks
aangenomen: 23/15
 
motie “Tempo maken met uitbreiden PrEP-zorg” (22M124) van de fracties D66 en PvdA
aangenomen: 27/11
 
motie “Kaders voor cultuur- en evenementensubsidies” (22M125) van de fracties D66, Arnhem Centraal, PvdA en Partij voor de Dieren
aangenomen: 36/2
 
motie “Een brug naar de toekomst” (22M132) van de fracties VVD, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Arnhem Centraal
aangenomen: 36/2
 
motie “Voor energiecoaches ook budget” (22M138) van de fracties CDA en D66
aangenomen: 31/7
 
motie “Plan van aanpak hoogbegaafdheid” (22M139) van de fracties CDA, Arnhem Centraal, DENK en D66
aangenomen: 31/7
 
motie “Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme” (22M163) van de fracties DENK en D66
(overgenomen door het college)
 
motie “Laat pleegouders merken hoe waardevol ze zijn!” (22M177) van de fracties D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren
aangenomen: 37/1
 
motie “Maatschappelijke organisaties steunen en verduurzamen” (22M178) van de fracties CDA, D66, Arnhem Centraal, Volt en DENK
aangenomen: 36/2