D66 vraagt steun voor ondernemers in zwaar weer

Amstelveen, 8 november 2022 De hogere energieprijzen en de inflatie zijn een nieuwe klap voor ondernemers. Het kan de genadeklap zijn voor hen die met moeite de coronatijd zijn doorgekomen. Dat geldt zeker voor ondernemers die terugvorderingen krijgen vanwege een te hoge bijdrage uit het coronasteunfonds. D66 Amstelveen vraagt de gemeente om lokale ondernemers te blijven steunen.

20221108 Tawros Aslanjan-D66 vraag steun voor ondernemers in zwaar weer

Tawros Aslanjan - Beeld: D66

Hoge kosten

D66-raadslid Tawros Aslanjan maakt zich zorgen om lokale ondernemers.
“We gaan de feestmaanden tegemoet; maanden waar veel ondernemers het van moeten hebben. De vraag is echter hoe dat dit jaar uitpakt, met de inflatie.
Veel ondernemers hebben het nu al zwaar en zien op tegen de laatste maanden van 2022. Voor hen stijgen de kosten immers ook. De kosten van bijvoorbeeld energie zijn door ondernemers niet altijd één op één terug te vertalen naar de klant. Ondernemers moeten hierdoor zelf het verlies pakken, terwijl velen door de coronamaatregelen al flink hebben ingeteerd op de eigen reserves.”

Coulance

De ondernemers moeten nu weer op eigen benen staan: alle coronasteunmaatregelen zijn per 1 oktober 2021 beëindigd.

“Meerdere ondernemers geven bij ons aan dat zij steeds meer moeite hebben met het (verplicht) terugbetalen van deze coronasteunmaatregelen. Dat baart ons zorgen. Om deze ondernemers goed te laten beginnen aan het komende jaar, roepen wij het college op om coulant te zijn bij het terugvorderen van steunmaatregelen. Zet indien nodig maatwerk in.
Veel ondernemers voelen nog de naweeën van de coronacrisis en worden nu opnieuw geconfronteerd met financiële zorgen.”

Schuldhulpverlening

Aslanjan verwacht dat de komende tijd meer ondernemers in de knel raken. D66 wil dat de gemeente goed de vinger aan de pols houdt en stevig volgt hoe het Amstelveense ondernemers financieel vergaat.

“Veel ondernemers hebben tijdens de coronacrisis schulden opgebouwd. Zij zullen vroeg of laat bij de gemeentelijke schuldhulpverlening aankloppen. Ik wil van het college weten of ze bereid zijn om deze groep ondernemers ruimhartig toe te laten tot de schuldhulpverlening, zodat men zo snel mogelijk uit de problemen is ”, aldus D66-woordvoerder economische zaken Tawros Aslanjan.

Schriftelijke vragen ex. artikel 36 RVO inzake terugbetalen coronasteunmaatregelenAmstelveen, 7 november 2022
Aan het college van burgemeester en wethouders,

Inleiding

De coronacrises heeft laten zien hoe belangrijk lokale steun kan zijn voor ondernemers. Voor ondernemers die failliet dreigen te gaan of tussen wal en schip dreigen te vallen is de gemeente het dichtstbijzijnde overheidsorgaan. De gemeente heeft vanuit verschillende afdelingen zicht op activiteiten van ondernemers in brede zin.
D66 wil startende en gevestigde ondernemers blijven ondersteunen waar mogelijk.

Veel zelfstandige ondernemers zitten in de knel door de coronacrisis en de daaropvolgende lockdownregels. De overheid heeft het afgelopen twee jaar met grote steunpakketten heel veel ondernemers geholpen. Maar een deel van deze ondernemers is dusdanig in inkomen gezakt dat ze hun spaarpot en pensioen hebben moeten opmaken en aanzienlijke schulden hebben gemaakt.

Door de coronastress is het voor veel kleine ondernemers ook lastig om zich tijdig te heroriënteren of hun schulden aan te pakken. Ondernemers ervaren drempels om hulp te vragen of weten de weg niet te vinden. De verwachting is dat er nog een hoop ondernemers aanspraak zullen maken op lokale schuldhulpverlening.
Gemeenten hebben de plicht om deze kleine ondernemers te helpen en de problemen vroeg te signaleren. Door kleine zelfstandigen actief te benaderen en maatwerkoplossingen te bieden kunnen gemeenten voorkomen dat de coronaschulden nog verder oplopen.

Coronasteunmaatregelen die toegekend zijn, waren vaak een voorschot op basis van de financiële en omzetgegevens, die de ondernemers hebben moeten verstrekken. Als bij de definitieve vaststelling blijkt dat het voorschot te hoog was, ontstaat er een terugvordering. Of als achteraf blijkt dat er geen recht was op de uitkering. Inmiddels is gebleken dat het voorschot vaak niet juist was en dat er bij veel regelingen relatief veel terugvorderingen zijn ontstaan.

Veel bedrijven hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Ze kwamen in zwaar weer terecht door de lockdowns van de coronacrisis. Hierdoor moesten velen interen op hun reserves.
Nu komen daar stijgende prijzen bij, onder meer van energie en brandstof. Veel bedrijven kunnen niet al die kosten doorberekenen aan hun klanten en moeten de verliezen dus zelf slikken. Alle coronasteunmaatregelen zijn per 1 oktober 2021 beëindigd.
Vanuit diverse bronnen horen wij dat ondernemers steeds meer moeite hebben met het (verplicht) terugbetalen van deze coronasteunmaatregelen.

Gelet op het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

Vragen

1. Hoeveel Amstelveense ondernemers zitten er op dit moment in zwaar weer of het komend jaar naar inschatting in zwaar weer dreigen te raken (ook i.v.m. gebrek aan personeel, gebrek aan materialen en hogere productiekosten). Is het college bereid om dit goed te volgen en de Raad hierover op de hoogte te houden?

2. Welk aantal aanvragen heeft de gemeente ontvangen inzake de coronaregelingen?

3. Welk aantal aanvragen zijn hiervan toegewezen?

4. Welk aantal aanvragen is afgewezen?

5. Welk aantal toegewezen aanvragen dienen (verplicht) terugbetaald te worden?

6. Er belanden nu groepen ondernemers van de regen in de drup wanneer ze ten onrechte verstrekte giften of leningen moeten terugbetalen. Is het college bereid om deze ondernemers een coulante behandeling te bieden bij het betalen van belastingen en het aflossen van coronasteunmaatregelen.

7. Veel ondernemers hebben (problematische) schulden opgebouwd. Hoewel deze groep niet te maken heeft met terugvorderingen is er wel sprake van coronaschulden. De verwachting is dat velen van hen vroeg of laat zullen aankloppen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Is het college bereid om deze groep ruimhartig toe te laten tot schuldhulp.

Namens de fractie van D66
Tawros Aslanjan