D66 en VVD Amstelveen willen onderzoek naar vereenvoudigen WOZ-bezwaarproces

Amstelveen, 24 maart 2023 De fracties van D66 en VVD Amstelveen willen onderzoeken of het mogelijk is om de lokale WOZ-bezwaarprocedures te vereenvoudigen en informeler vorm te geven. Gemeenten overal in Nederland maken hoge kosten voor bezwaarprocedures die gevoerd worden door commerciële bezwaarbureaus.

D66- en VDD-raadslid financiën Driss Aarabi en Bart Dorgelo

D66- en VDD-raadslid financiën Driss Aarabi en Bart Dorgelo - Beeld: D66

D66 en VVD hebben aan het college van B&W gevraagd in hoeverre er ook in Amstelveen hoge kosten gemaakt worden voor bezwaarprocedures. Beide fracties zijn uiteraard voorstander van het recht op bezwaar voor inwoners, maar zien ruimte om inwoners beter te infomeren over hoe ze makkelijk in contact kunnen treden met de gemeente voor vragen of bezwaren over de WOZ-beschikking en zo zelf bezwaar te kunnen maken.

Raadslid Aarabi (D66) zegt hierover: “Als gemeente Amstelveen moeten wij de ambitie hebben om een open overheidsorgaan te zijn waar burgers makkelijk en snel mee in contact kunnen treden”.

Daarnaast pleiten beide partijen ervoor dat het college kijkt of het mogelijk is om de aanslag van het voorgaande jaar ook gelijktijdig te delen. Dit kan bijvoorbeeld door deze ook op de gemeentelijke belastingaanslag te printen of deze als bijlage mee te sturen zodat de werkelijke belastingverhoging of -verlaging in harde euro’s in een oogopslag te zien is.

Raadslid Dorgelo (VVD) zegt hierover: “Een transparante gemeentebelasting en inzicht in hoeveel meer of minder je betaalt dan vorig jaar is verhelderend en helpt gezinnen de impact van de aanslag te bepalen”.

Met deze maatregelen verwachten de fracties van D66 en VVD dat de dienstverlening naar de inwoners van Amstelveen verhoogd wordt. Zo krijgen inwoners sneller antwoord op een gewenste verhoging of verlaging van de WOZ-waarde, wat hoge kosten voor de gemeente (en daarmee haar inwoners) voorkomt.

Het voorstel is in lijn met de wens van staatssecretaris Van Rij om te onderzoeken of een informelere bezwaarprocedure kan helpen. Al met al zien D66 en VVD ruimte om inwoners beter te helpen bij vragen of klachten en door het bezwaarproces te vereenvoudigen.
Daarmee is de inwoner beter geholpen en beperk je bezwaarprocedures via commerciële bezwaarbureaus die gemeenten veel geld kosten. Met name de zogeheten proceskostenvergoeding en het beslag op de ambtenarencapaciteit.

Bezwaren via commerciële bureaus

Bezwaren die via commerciële bureaus worden ingediend tegen de WOZ-beschikking komen in aanmerking voor een proceskostenvergoeding. Deze loopt uiteen van honderden tot enkele duizenden euro’s. En dat kost gemeenten veel geld.

In 2021 waren gemeenten ongeveer 18 miljoen euro kwijt aan proceskostenvergoeding voor bezwaarbureaus. Daarnaast wordt ook een groot beslag gelegd op de ambtenarencapaciteit. Waar onroerendezaakbelasting met een tiental euro’s verlaagd kan worden, is de proceskostenvergoeding voor een commercieel bureau soms wel 2000 euro.
Daar komen nog de extra ambtelijke kosten bij. Het staat inwoners uiteraard vrij om dergelijke bureaus in te schakelen, maar door de lokale bezwaarprocedure te vereenvoudigen hopen D66 en VVD gemeenschapsgeld te kunnen besparen.

Betreft: schriftelijke vragen betreffende WOZ-bezwaarprocedures door commerciële bureaus

Aan het college van B&W van de gemeente Amstelveen,

De WOZ-beschikking valt in deze periode op de mat en daarna hebben inwoners zes weken de tijd om bezwaar te maken als ze de WOZ-waarde van hun huis te hoog vinden. Inwoners zouden volgens D66 en VVD hierbij beter geïnformeerd kunnen worden en geholpen als ze vragen of klachten hebben. Daarnaast kan het bezwaarproces vereenvoudigd worden.
Daarmee is de inwoner beter geholpen en beperk je bezwaarprocedures via commerciële bezwaarbureaus die gemeenten veel geld kosten. Met name de zogeheten proceskostenvergoeding en het beslag op de ambtenarencapaciteit. Het betreft gemeenschapsgeld en dat mag volgens D66 en VVD niet op deze onnodige manier wegvloeien naar commerciële partijen. Daarom hebben de fracties van D66 en VVD de volgende vragen voor het college van B&W:

1. Hoe vaak en wat is het percentage aan Amstelveense inwoners dat de afgelopen vijf jaar op jaarlijkse basis in bezwaar is gegaan tegen de WOZ-beschikking?

2. Hoeveel bezwaarmakers deden dat via een commercieel bureau?

3. Hoe vaak is een bezwaar ingewilligd en tot hoeveel WOZ-verlaging en daaraan gerelateerde verlaging van lokale heffingen heeft dat geleid?

4. Hoeveel is daarbij aan proceskostenvergoeding uitgekeerd aan commerciële partijen?

5. Is het college het met D66 en VVD eens dat inwoners beter geïnformeerd kunnen worden over hun WOZ-beschikking en geholpen bij vragen of klachten daaromtrent?

6. Is het college het met D66 en VVD eens dat het WOZ-bezwaarproces vereenvoudigd kan worden?

7. Is het college het met D66 en VVD eens dat gemeenschapsgeld niet via vergoedingen voor commerciële bureaus, die niet in verhouding staan tot de belastingverlaging die een burger kan verwachten, op deze onnodige manier wegvloeit?

8. Wat doet het college eraan om dit terug te dringen?

9. Wat is daar het resultaat van?

10. Is het mogelijk om de aanslag van het voorgaande jaar als bijlage mee te sturen zodat een verhoging of verlaging in een oogopslag te zien is?

Namens de fracties van D66 en VVD,
Driss Aarabi en Bart Dorgelo