D66 en VVD willen duidelijkheid over onafhankelijke onderwijsadviseur

Amstelveen, 19 oktober 2022 – De fracties van D66 en VVD willen opheldering over de inzet van een onafhankelijke onderwijsadviseur die ouders en leraren moet helpen bij vraagstukken rondom inclusief onderwijs.

Saloua Chaara en Elisa de Marco-woordvoerders onderwijs voor D66 en VVD

Beeld: D66

Opdracht gemeenteraad

In juli 2021 nam de gemeenteraad van Amstelveen een voorstel van D66 en VVD aan over het beschikbaar stellen van een onafhankelijke onderwijsadviseur voor ouders en leraren. Deze adviseur zou de opdracht krijgen om te helpen bij vraagstukken rondom inclusief onderwijs op basis- en middelbare scholen. Het kan hierbij gaan om informatie en advies aan ouders en leraren.
Ook zou de adviseur worden ingezet voor bemiddeling wanneer dit nodig is.
Het voorstel dat D66 en VVD in 2021 indienden, is tot stand gekomen na een zorgvuldig traject waarbij met veel ouders en onderwijsprofessionals is gesproken over hun ervaringen met het passend onderwijs in Amstelveen.

Samenwerkingsverbanden

Elke regio heeft samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk zijn voor passend onderwijs. Alle scholen zijn verplicht aan deze samenwerkingsverband verbonden.
In Amstelveen gaat het om twee samenwerkingsverbanden: Amstelronde voor het primair onderwijs én Amstelland en de Meerlanden voor het voortgezet onderwijs. De samenwerkingsverbanden bestaan uit de gezamenlijke schoolbesturen.

Onafhankelijke adviseur onder het dak van Ouder- en Jeugdsteunpunt

Een paar maanden nadat de gemeenteraad het voorstel van D66 en VVD had aangenomen over de onafhankelijke onderwijsadviseur, maakte het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat ook de samenwerkingsverbanden in speciale Ouder- en Jeugdsteunpunten moeten zorgen voor praktisch advies, ondersteuning en begeleiding bij passend onderwijs.

Om te voorkomen dat er twee separate informatie- en adviesfuncties zouden komen voor ouders en leraren, heeft het college van burgemeester en wethouders ervoor gekozen de onafhankelijke functie uit de motie van D66 en VVD onder te brengen bij het steunpunt van de samenwerkingsverbanden.

Tegenstrijdige signalen over onafhankelijkheid en beschikbaarheid

Over deze inbedding stellen D66 en VVD vragen aan het college. “Wij krijgen veel tegenstrijdige signalen over de wijze waarop de onafhankelijke functie voor informatie, advies en bemiddeling wordt ingebed in het Ouder- en Jeugdsteunpunt van de samenwerkingsverbanden.”, schrijven Saloua Chaara en Elisa de Marco, woordvoerders onderwijs voor D66 en VVD, in de inleiding bij hun vragen aan het college.
“Zo geven ouders bij ons aan zorgen te hebben over zeer beperkte mogelijkheden om vanuit het steunpunt aanspraak te maken op onafhankelijke informatie, advies en bemiddeling. Ook melden ouders sterk te betwijfelen of de samenwerkingsverbanden (die bestaan uit gezamenlijke schoolbesturen) voldoende in staat zijn om de in de motie gevraagde onafhankelijkheid te organiseren.
De samenwerkingsverbanden geven op hun beurt aan dat in het Ouder- en Jeugdsteunpunt onafhankelijke advies en bemiddeling beschikbaar komt voor ‘situaties die daar duidelijk om vragen’ ”, vullen zij aan.

Opheldering

Via hun vragen willen D66 en VVD duidelijkheid krijgen over hoe hun voorstel uit 2021 in de praktijk wordt uitgevoerd. Hiermee beogen zij ook ouders met vragen opheldering te bieden. Zo willen zij weten hoe de functie van onafhankelijke advies, informatie en bemiddeling feitelijk wordt vormgegeven, hoe ouders en leraren hierbij betrokken zijn en hoe wordt geborgd dat ouders en leraren zélf – en dus zonder toestemming van anderen- kunnen bepalen of zij een beroep doen op onafhankelijke informatie, advies en bemiddeling.

Saloua Chaara en Elisa de Marco geven aan op basis van de antwoorden op hun vragen te bezien of zij aanvullende voorstellen doen, zodat álle ouders en leraren die hier behoefte hebben, toegang hebben tot onafhankelijke advies en bemiddeling op het gebied van inclusief onderwijs.