Kredietverhoging voor Rembrandtbrug?

Het kan je nauwelijks ontgaan zijn: deze maand beslist de Gemeenteraad over de aanleg van de Rembrandtbrug. Partijen met wat minder gevoel voor nuance hebben hun standpunt al klaargezet op posterborden langs de weg. Wij zijn behept met wat ander DNA….
 
Onze raadsfractie is deze weken intensief bezig om een hernieuwde afweging te maken, op weg naar stemming in de raadsvergadering van 21 december as.
 
Twee jaar geleden zijn vier locaties onderzocht en heeft de raad gekozen voor de Rembrandtbrug en mandaat gegeven om de voorbereidingen te starten, waaronder het aankopen van vastgoed en gronden. Onze fractie heeft vóór de variant Rembrandtbrug gestemd.  Hoofdreden is dat deze locatie het meeste bijdraagt aan verdeling van het verkeer over de bestaande Kwakelbrug en een nieuwe brug. Daarmee levert dit op het tracé Boerendijk-Israëlslaan ook de grootste verbetering van verkeersveiligheid en leefbaarheid langs deze route.
 
De Rembrandt-variant leidt tot betere bereikbaarheid van het Schilderskwartier en geeft daarmee kansen voor herontwikkeling / inbreidingslocatie voor woningbouw.  En tenslotte vormt de toeleidende route een directe impuls voor herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. Hergebruik en intensivering van bestaand bedrijventerrein vinden wij te verkiezen boven verplaatsing naar weilanden en landelijk gebied.
 
Keerzijde van deze variant was-en-is wél een verkeerstoename van 23% op het tracé Hollandbaan met negatieve gevolgen voor leefbaarheid langs deze route tussen Molenvliet en Bomenbuurt. Ter vergelijking: bij de Rietveldbrug is de toename van verkeer op de Hollandbaan 4%.
 
Inmiddels is het college conform besluit aan de gang gegaan en ligt een volgend besluit voor: vaststelling van een Bestemmingsplan om de brug en de route door het industrieterrein Barwoutswaarder aan te leggen.  Daarbij is de kostenraming geactualiseerd en vraagt het college om verhoging van het krediet van M€ 21 naar M€ 31. Het gaat om gestegen kosten voor de aanleg en hogere kosten van de verwerving van grond en gebouwen.
 
Dat maakt het lastig. Voor ons blijft staan dat het gaat om de Rembrandtbrug en niet om een nieuw locatie-besluit. De pro-argumenten blijven onverminderd van kracht. En ook willen we niet te makkelijk afstand nemen van een gekozen en weloverwogen besluit. Toekomstvisie en ruimtelijke ordening vragen immers een bestendige koers, ook als partij in het gemeentebestuur-in-bredere-zin (dus nu buiten de coalitie) betrouwbaar te blijven naar onze inwoners. En ja, daarvan is de prijs soms heel letterlijk durven kiezen een grote investering uit publieke middelen, zoals in Woerden ook eerder is gedaan bij de ontwikkeling van het Defensie-eiland of het Kerkplein. N.B. het stoppen leidt tot een eenmalig verlies van M€ 4 tot M€ 6.
 
Anderzijds komen de contra-argumenten natuurlijk ook weer sterk, of nu nog sterker, in beeld. Dat gaat om de aandacht die omwonenden vragen voor geluid en leefbaarheid langs de route Hollandbaan. Nu de reconstructies van kruising Waardse Baan en route Boerendijk / Hoge Rijndijk zijn afgerond en het verkeer na Corona weer op peil is, valt dit niet weg te praten. Sterker nog: er komt volop politieke druk om een geluidswering van M€ 2 aan te leggen.
 
Ook zijn er zorgen over de financiële positie van onze gemeente. Het valt in één parameter samen te vatten – de zg. schuldquote – maar dit gaat niet om het sturen op een getal, maar over het doorschuiven van schulden naar komende decennia. En daarmee om het inperken van beslisruimte voor de toekomstige generatie. In de vorige raadsperiode hebben wij ingestemd met een maximale schuldquote van 150%. Het huidige investeringsprogramma laat in de komende jaren een prognose zien naar 180%. Over de precieze impact van de Rembrandtbrug heeft de fractie technische vragen gesteld, maar zoveel is helder: M€ 31 komt overeen met ong. 24% stijging van de schuldquote.
 
Instemmen met kredietverhoging Rembrandbrug betekent dus ook: voorbij gaan aan de financiële norm of knijpen van andere investeringen, zoals bijv. in het meerjarig investeringsschema voor onderwijsgebouwen of in het komende investeringsbesluit voor één of twee zwembaden. Het ziet niet ernaar uit dat de huidige coalitie / het college op dit front daadwerkelijk keuzes gaat maken.
 
De afweging binnen bovenstaande context komt kort samengevat dus neer op de weging van onze waarden: betrouwbaarheid en geloofwaardigheid versus deugdelijk financieel beleid.