Inventief grondgebruik

Wij stimuleren dat niet economisch rendabele agrarische grond wordt getransformeerd naar een situatie met meer: biodiversiteit en groen (CO2-absorptie); biologische en duurzame landbouw; energieopwekking en gebruik van dezelfde schaarse grond voor meerdere doelen waaronder recreatie en mogelijk ook kleinschalige woningbouw met in achtneming van de ‘ruimte-voorruimte regeling’.

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan:
• het verkleinen van de veestapel
• gezond economisch gebruik van schaarse grond
• behoud van het groen
• verduurzaming van de landbouwgrond en
• duurzame energieopwekking in onze gemeente.

Ook bij agrarisch rendabele grond kijken we samen met agrariërs naar alternatieve businessmodellen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Initiatieven van agrariërs op dit gebied worden ondersteund. D66 wil dat de gemeente in het eerste half jaar van 2023 een lokaal overleg organiseert tussen gemeente en agrariërs met als doel om te inventariseren wat er nodig is om deze transitie in Woerden in goede banen te leiden.