Dries Berendsen

Beeld: Joeri Kemp

Ik woon al zo’n 30 jaar met mijn gezin in Woerden, waar onze kinderen opgroeiden en ‘uitvlogen’. In mijn werkzame leven gaf ik buiten Woerden leiding aan grote renovatie- en nieuwbouw-projecten voor onderwijs- en onderzoek, aan de gebieds¬ontwikkeling van Utrecht Science Park en aan energie-transitie en vastgoedfinanciën. Ik wil graag mijn ervaring en vaardigheden daaruit nuttig maken in de Gemeente Woerden en voor een breder maatschappelijk belang.

  • 65 jaar
  • Zutphen
  • Woerden
  • Hij/hem


Vraagstukken die mij bezig houden zijn: Waar bouwen we de dringend benodigde woningen? Hoe maken we in het noodzakelijke tempo nieuwe energie-voorzieningen? Wie blijft er hier ons voedsel produceren? Hoe zorgen we voor robuust natuur- en waterbeheer?

Ik wil mij inzetten om in samenhang aan deze vraagstukken te werken, om te zoeken naar oplossingen die inwoners van Woerden – in ons buitengebied en onze woonkernen – verbinden.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Rondje lopen/fietsen langs de Singel, omdat je er tegelijk ruimtelijkheid en bewoonde stad ervaart, nieuwe tijd en eeuwen geschiedenis: het mooist op een windstille herfstavond, met rimpelloos water en perfecte spiegeling van bomen en huizen!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Woerden heeft een uitstekende maat-en-schaal om oplossingen voor urgente vraagstukken te MAKEN: we hebben inwoners in stadswijken en dorpskernen, we hebben een compacte bebouwde omgeving en een ruim landelijk buitengebied.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Duurzamer maken van onze samenleving kan wezenlijk beter en sneller als we aspecten (energie, klimaat, landbouw, water, natuur, etc.) in SAMENHANG aanpakken. We bereiken te weinig en we vorderen te langzaam als we elk aspect afzonderlijk blijven aanvliegen. De praktijk is hardnekkig en mag verklaarbaar zijn vanuit de bestuurlijke ordening in portefeuilles, deelbudgetten en ambtelijke organisatie.
  • Duurzamer maken van onze samenleving kan wezenlijk beter als we oplossingen in VERBINDING zoeken: een bredere dialoog aangaan met inwoners en daarin op zoek gaan welke onderwerpen in welke volgorde actie vragen.
  • Er ontstaat te weinig draagvlak en teveel weerstand als we blijven doorgaan om per onderwerp – vaak nog in opdracht van hogere bestuurslagen – een verplicht rondje ‘ participatie’ te doorlopen, iets vast te stellen en het sluitstuk ‘communicatie’ noemen.

Wat betekent D66 voor jou?

Vertrekken vanuit progressief-liberale idealen (= er moeten grote vraagstukken opgelost, zaken veranderen in de maatschappij), niet vanuit dogmatiek;

Uitgaan van mondige, zelf-denkende burgers, en bereid zijn om je te verplaatsen in de blik, het standpunt of de belangen van de ander.
Altijd binnen de niet-onderhandelbare beginselen van een democratische rechtsstaat.