“Meer voor elkaar”

Julian Zieleman voerde 02.06.2022 het woord namens D66 Tilburg tijdens de raadsvergadering waar het bestuursakkoord ter stemming kwam.
Het was een vergadering in 2 termijnen:

1e termijn

Voorzitter,
 
11 weken geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Tilburg gingen we de verkiezingen in met ons verkiezingsprogramma ‘Durf te dromen’. Naast nieuwe ambities en concrete plannen, was de overkoepelende boodschap: we houden de koers vast! Een koers waarmee Tilburg zichtbaar en voelbaar sterker, mooier, bruisender en zelfverzekerder is geworden én nog dagelijks wordt. Tegelijkertijd is de invloed van corona, de oorlog in Oekraïne en de inflatie voelbaar, zowel bij onze inwoners als bij de gemeente. 
 
Dit alles vraagt om een daadkrachtig en toekomstgericht gemeentebestuur. Een gemeentebestuur met lef, dat de ingezette ambitieuze koers vasthoudt én met nieuwe impulsen extra durft te investeren in de kwaliteit van leven en de leefomgeving van alle Tilburgers. Dit alles komt samen in het akkoord ‘Meer voor elkaar’. 
 
Voorzitter, 
 
Er ligt een  akkoord waar we als D66 trots op zijn. We zijn blij met de stevige impuls op kansengelijkheid en gezondheid. Een aanpak waarbij, preventie, een gezonde leefomgeving en een rijke schooldag met cultuur en sport centraal staan. We versterken de sociale basis in dorpen, wijken en buurten en investeren extra op die plekken waar de nood het hoogst is. Ook gaan we samen met onze eigen stadshoogleraar aan de slag met het grote arbeidsmarktvraagstuk om alle talenten van jong en oud te benutten.  
 
Bovenal is en blijft Tilburg een sociale en inclusieve stad. Een stad waar iedereen zich thuis mag voelen en zichtbaar zichzelf mag en kan zijn. Een stad waar je op een medemenselijke manier ruimhartig wordt geholpen wanneer het even niet meer gaat of wanneer je in grote nood verkeert. Daarom continueren we ons humane en ruimhartige asielbeleid. 
 
Voorzitter,
 
Een vaak gehoorde opmerking van inwoners is de wens voor meer groen in wijken en buurten en een beter onderhoud van de openbare ruimte. In het voorliggende akkoord geven we hier gehoor aan. We investeren structureel 5 miljoen euro in meer openbaar groen en water en we geven een stevige impuls aan het beheer van de openbare ruimte met ruim € 3 miljoen per jaar. Daarnaast gaan we hard aan de slag met de uitvoering van een eerlijke energietransitie en komen we met een aanpak om energiearmoede tegen te gaan. 
 
Tilburg gaat de komende 20 jaar fors groeien. Met dit akkoord versterken we de gemeentelijke regierol bij deze grote stedelijke ontwikkeling en hebben we meer dan voorheen aandacht voor omgevingskwaliteit. We bouwen in Tilburg minimaal 1.500 woningen per jaar en sturen daarbij op meer betaalbare huur- en koopwoningen & studentenwoningen.  
 
Bij een groeiende stad hoort een toekomstbestendige economie. Daarom intensiveren we de koers naar een circulaire economie, ontwikkelen Wijkevoort tot een innovatiecampus en gaan stevig aan de slag met het vergroenen, verduurzamen en revitaliseren van onze bestaande bedrijventerreinen. 
 
En om Tilburg nog aantrekkelijker en bruisender te maken voor huidige en nieuwe inwoners investeren we structureel extra in kunst & cultuur en evenementen. We bouwen Tilburg als #stadvanmakers verder uit met onder andere een impuls van 1 miljoen om het aantal fysieke broedplaatsen, atelier- en oefenruimtes te vergroten. Met nieuw cultureel elan en zelfverzekerdheid zetten we cultuurstad Tilburg nationaal en internationaal steviger op de kaart. 
 
Tot slot doen we stevige investeringen in voor D66 belangrijke onderwerpen als digitalisering en een levendige lokale democratie. En we stellen een crisisherstelfonds in om gevolgen van landelijke en mondiale crises die op ons afkomen, zoals corona en de oorlog in Oekraïne, te verzachten en snel te kunnen handelen.
 
Voorzitter
 
Het mag duidelijk zijn: als D66 zijn we heel tevreden met het voorliggende progressieve en ambitieuze akkoord. Een akkoord dat staat voor een Tilburg waar iedereen meetelt en kansen krijgt (jong en oud), waar we stevig vergroenen en verduurzamen en waar het fijn wonen is in een aantrekkelijke, bruisende en cultuurrijke leefomgeving. Een akkoord waarin we durven te investeren in de kwaliteit van leven en leefomgeving van alle Tilburgers. Kortom: een akkoord waarmee Tilburg zelfbewust en vol ambitie de volgende stap zet als 7e gemeente van Nederland. 
 
Dank u wel.

Beeld: Saskia Moerman

2e termijn

Reacties moties
 
Ik wil afsluiten met een dankwoord richting mijn maatje in het formatieproces: Beppie Smit. Beppie, ik weet dat je meekijkt en snel weer hoopt aan te sluiten. Daarnaast een speciaal woord van dank aan de formateur Joris Bengevoord, de mede onderhandelaars en aan de geweldige ondersteuning vanuit de organisatie. Ik dank iedereen die de moeite heeft genomen om via een brief of anderszins input te leveren en ik dank de gehele gemeenteraad voor hun voor hun input en betrokkenheid.
 
Ik kijk uit naar de komende jaren en hoop dat we als raad in het belang van al onze inwoners samen veel weten te bereiken. 

Namens D66 wil ik de nieuwe wethoudersploeg alvast veel succes wensen met de uitvoering van het akkoord. Laat het motto van het akkoord ook de lijfspreuk worden van het nieuwe college; want samen krijg je meer voor elkaar!

Dank u wel voorzitter.