Wonen

Beeld: Bob van ’t Klooster

D66 wil voor iedereen in de gemeente Lochem een woning. D66 wil vraaggestuurd in overleg met inwoners woningen realiseren voor 2030. Er is daarbij speciale aandacht nodig voor starters en jonge gezinnen. Betere woongelegenheden voor ouderen verhoogt de doorstroming op de woningmarkt. Uitbreiding aan de randen van de kernen, mits groen en duurzaam, is noodzakelijk. Bij het maken van keuzes geven we prioriteit aan gebieden met de minste natuur- en cultuurlandschappelijke waarde.

De inzet van D66 Lochem:

EXTRA WONINGEN

 • Lochem realiseert met ambitie en vraaggestuurd woningen. Het geeft voorrang aan jongeren en jonge gezinnen met het bouwen van woningen in het betaalbare huur- en koopsegment.
 • Bij het toewijzen van woningen geeft de gemeente voorrang voor eigen bewoners bij nieuwe woningen (doelgroepverordening).
 • Alle nieuwbouwwoningen in Lochem worden minstens energieneutraal en zo mogelijk klimaatneutraal gebouwd.
 • Toestemming voor ombouwen leegstaande panden tot starterswoningen. Grond voor de bouw van woningen goedkoper ter beschikking stellen voor starters en minder draagkrachtigen.
 • Toestemming om woonbestemming te geven aan agrarische gebouwen.
 • Als alle andere mogelijkheden zijn benut, kijken we naar uitbreiding aan de randen van de kernen – maar wel behoud van het groene karakter. Bij het maken van keuzes geven we prioriteit aan gebieden met de minste natuur- en cultuurlandschappelijke waarde.
 • Coöperatieve – particuliere – initiatieven, gericht op starters en ouderen, worden actief ondersteund door de gemeente met advies en ambtelijke procedures.
 • Gemeente staat meerdere woningen in één gebouw toe.
 • Ruimte voor diverse tiny houses of andere creatieve concepten op initiatief van inwoners.
 • Huidige bewoners in het lagere huursegment behouden recht op vervangende woonruimte binnen gemeentegrenzen (bijvoorbeeld de Bloemenkamp in Gorssel).

Beeld: Bob van ’t Klooster

VEILIGHEID

 • Lochem blijft een veilige gemeente. Lochem doet recht aan wettelijke norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners. De zichtbaarheid van onze wijkagenten wordt vergroot.
 • Betere controle op maximumsnelheden. Maximum van 30 kilometer per uur in de kernen.
 • Maximum snelheid op de N348 wordt 60 km per uur.

Beeld: Marleen van der Meulen