Samen

D66 wil dat de overheid samen met jou beslist. Als de gemeente nieuw beleid maakt, word jij direct betrokken. D66 wil dat de gemeente bouwt aan wederzijds vertrouwen tussen overheid en inwoners, want dan zijn er minder regels nodig. D66 Lochem overbrugt politieke tegenstelling door dialoog. De gemeente richt zich op het verbeteren van de eigen (digitale) dienstverlening. Die moet open en transparant zijn en draaien om persoonlijk contact. D66 zet in op burgerberaad en daarmee op directe inspraak.

Beeld: Bob van ’t Klooster

De inzet van D66 Lochem:

MET INWONERS

 • Inzet van Burgerberaad bij daarvoor geschikte onderwerpen. (https://g1000.nu/)
 • Kernvisies worden vastgesteld in een open en transparant proces met inspraak van dorpsraden en inwoners van de kernen.
 • Gemeente stimuleert het coöperatieve model: inwoners participeren in nieuwe initiatieven en profiteren mee van de opbrengsten. (energieopwekking, woningbouw, etc.).
 • Digitaal aanvragen voor diverse vergunningen wordt vereenvoudigd (bijvoorbeeld voor het aanmelden van huisvuil).
 • Faciliteren van mantelzorgers en vrijwilligers want zij vormen het cement van onze gemeenschap.

DIENSTVERLENING EN POLITIEK DICHTERBIJ INWONERS

 • Veel meer persoonlijk contact. Ambtenaren gaan op huisbezoek, indien gewenst, voor geboorteaangifte, afgifte van paspoorten, zorgaanvragen en bouwopgaven.
 • Het klachtenloket voor inwoner wordt toegankelijker dan nu het geval is. Informatievoorziening van de gemeenten wordt open, transparant en toegankelijk na invoering van de omgevingswet.
 • Ambtenaar in de buurt. Aanvullend op digitale dienstverlening zal op alle markten in de gemeente regelmatig een kraam staan met een Lochemse ambtenaar, met relevante informatie en om laagdrempelig in gesprek te gaan met inwoners.
 • Gemeenteraad vergadert ‘op locatie’, in buurthuizen of verenigingsgebouwen, elke maand in een andere kern.
 • Nieuwe ambtenaren krijgen cursus ‘streetwise’; ze gaan de eerste week van hun werk ‘de straat op’ om zich te laten informeren over hun gemeente.
 • Om inwoners beter van dienst te zijn wordt de omgekeerde verordening voortvarend uitgerold. De overheid is er voor de inwoner en niet omgekeerd.
 • Begrotingen en jaarrekeningen zijn interactief (doorzoekbaar) en geschreven in begrijpelijke taal.
 • De papieren Berkelbode blijft, maar de digitale versie van gemeentenieuws wordt actiever onder de aandacht gebracht.

Beeld: Marleen van der Meulen

SOCIALER

 • Een sterk vangnet voor wie (tijdelijk) niet mee kan komen. Hanteer bijvoorbeeld bijstandsbeleid zonder korting op uitkering bij een gift tot in totaal 1200 euro per inwoner.
 • Toereikende budgetten voor schuldhulpverlening. Integrale benadering om te helpen bij de schuldenproblemen van gezinnen. Dit heeft een preventieve werking. Armoederegelingen moeten begrijpelijk en toegankelijk zijn.
 • Gemeente kijkt met woningcoöperaties om energiearmoede te voorkomen of te verminderen.
 • Gemeente gaat aan de slag met het preventie-akkoord Mentale Gezondheid. Voorkom dat psychische problemen uitgroeien tot ernstige, chronische aandoeningen of crisissituaties.
 • De rolstoel-toegankelijkheid van diverse voorzieningen wordt gegarandeerd (muziekscholen, bibliotheken, dorps/cultuurhuizen, zwembaden, schouwburg Lochem).
 • Extra middelen en actieve rol gemeente in bekendmaken regelingen voor steun aan kinderen die opgroeien in gezinnen onder het bestaansminimum. (contributie sportclub of muziekschool).
 • Lochem is gastvrij voor vluchtelingen en statushouders en levert een bijdrage aan de landelijke opgave qua opvang.
Sinterklaas bezoekt Almen

Beeld: Liza Westendorp

BETER ONDERWIJS & MEER AANDACT VOOR JONGEREN

 • Lochem sluit zich aan bij De Gelijke Kansen Coalitie, onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs, waarmee in totaal 8,5 miljard euro wordt geïnvesteerd, gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, het inhalen én compenseren van vertraging (door Corona) en het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft.
 • Gemeente Lochem doet er alles aan om basisscholen in alle kernen te behouden. Dit versterkt ook de leefbaarheid en het vestigingsklimaat.
 • Preventie en vroeg-signalering van met name opvoedkundige problemen bij kinderen.
 • Vakkundige en goed georganiseerde hulp bij kinderen met psychische problemen.
 • Uitstekende onderwijsfaciliteiten. Schoolgebouwen zijn er in de eerste plaats voor leerlingen en docenten om zich in een veilige omgeving zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Lochem stimuleert kinderopvang, zoals die in het landelijke coalitieakkoord is afgesproken.
 • Het programma ‘Jongeren op Gezond Gewicht’, buurtsportcoaches en jongerenwerkers Stichting Welzijn Lochem inzetten op alle scholen in alle kernen.
 • Natuur Milieu Educatie wordt uitgebreid. Iedere basisschool In Lochem krijgt een groente- of bloementuin.

GEVOLGEN COVID-PANDEMIE

 • De gemeente zoekt actief contact met mensen die door de pandemie zijn geraakt en biedt een vangnet.

GEVOLGEN TOESLAGENAFFAIRE

 • De gemeente ondersteunt actief de gezinnen in Lochem die door de toeslagenaffaire zijn geraakt en biedt een vangnet via ‘t Baken.

Beeld: Marleen van der Meulen