Duurzaam

Beeld: Liza Westendorp

In Lochem ervaren we ook de gevolgen van klimaatverandering met meer hoosbuien en langere periodes van droogte. Er is geen tijd te verliezen met het verduurzamen van onze leefomgeving. Als het om duurzame energie gaat, denkt D66 over de landsgrenzen heen; het succes van de energietransitie in Lochem is gebaat bij internationale samenwerking en afspraken. De gemeente zélf moet ook verduurzamen, maar wel in samenwerking mét de inwoners, met oog en respect voor ieders belangen.

De inzet van D66 Lochem:

 • Helpende hand voor lokale duurzaamheidsinitiatieven zoals de BES (Buurt Energie Strategie Larensebroek).
 • Water vasthouden in het ‘natte seizoen’ voor ‘droge seizoen’ (overleg waterschap).
 • Hogere grondwaterstand, waardoor minder droogte en sterfte van bomen en planten (in overleg met waterschap).
 • Meer groen in bebouwde omgeving (parkjes, groene pleintjes en veldjes).
 • Steen eruit, plant erin. Subsidieregeling voor vergroening rond huizen en bedrijven.
 • Geen regenwater in het riool (subsidie afkoppelen regenpijp ‘à la Zutphen’).
 • Nieuwe schoolgebouwen worden klimaatneutraal gebouwd en oude schoolgebouwen worden energieneutraal.
 • De gemeente roept een transitiefonds in het leven en stelt geld beschikbaar voor duurzame initiatieven van inwoners en ondernemers uit midden- en kleinbedrijf.
 • Uitbreiding laadpalen voor e-auto’s in openbare ruimte.
 • Restwarmte benutten van bedrijven.
 • Bedrijven worden actief gestimuleerd om schone energie te gebruiken/op te wekken.
 • Gemeente koopt 100% duurzaam in.
 • Lochem wordt een SDG-gemeente (Sustainable Development Goals). Lochem houdt zich aan duurzame ontwikkelingsdoelen. https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-global-goals-in-het-gemeentelijk-beleid-2020.pdf
 • Regionale Energiestrategie (RES) bevorderen en na vaststelling zo snel mogelijk uitvoeren. Extra aandacht voor isolatie, lokale opslag van energie en netwerkcapaciteit.

Beeld: Marleen van der Meulen