Kiezen voor de wandelaar en de fietser

Naast lopen is de fiets één van onze belangrijkste vervoermiddelen, zowel in Leiden als in de Leidse regio. Bij investeringen in bereikbaarheid denken daarom wij allereerst aan wandelaars en fietsers.

  • D66 kiest voor de wandelaar. Dat betekent dat wij investeren in mooie en groene wandelroutes overal in de stad.
  • Om verkeersveiligheid en de snelheid van doorstroming te verbeteren willen we bestaande fietspaden verbreden en meer fietssnelwegen aanleggen naar omliggende gemeenten. Bij de aanleg van fietspaden streven wij naar een gelijkblijvende of afnemende hoeveelheid m2 asfalt. Dat doen wij door bij bestaande wegen de maatvoering van weg en fietspad gelijk te trekken waardoor meer ruimte komt voor de fiets en bij de aanleg van nieuwe fietspaden de extra ‘verstening’ te compenseren door meer groen op een andere locatie.
  • Fietspaden zijn voor fietsers: scooters, snorfietsen en speed pedelecs verplaatsen we zoveel mogelijk naar de rijbaan. Onveilige situaties tussen snel en langzaam fietsverkeer en bij drukke knooppunten lossen we, in samenspraak met de bewoners, op met bredere of gescheiden rijstroken.
  • D66 ondersteunt initiatieven voor deelfietsen. Dat betekent dat wij willen dat er op meer locaties uitleenpunten komen voor bijvoorbeeld OV- of andere leenfietsen. Dit kan onder meer rondom parkeergarages. D66 steunt ook initiatieven voor elektrische deelscooters.
  • Parkeeroverlast door fietsen gaan we tegen door nieuwe fietsenstallingen te bouwen. In woonwijken, zoals de Lage Mors, willen we parkeeroverlast door fietsen tegengaan door nieuwe fietsparkeerplaatsen te creëren in speciale vakken, zoals al eerder is gedaan met de fietsvlonders. Waar dat kan, worden autoparkeerplaatsen omgevormd tot fietsparkeerplaatsen of groen.