Bereikbaarheid

Wat Leiden zo mooi maakt, is dat je overal zo bent. Om de stad leefbaar te houden is het van belang dat er een goede bereikbaarheid is. De afgelopen jaren is er al flink gewerkt aan het verder verbeteren van de bereikbaarheid. D66 wil verder op deze ingeslagen weg. Er is namelijk altijd nog verbetering mogelijk.

Kiezen voor de wandelaar en de fietser Naast lopen is de fiets één van onze belangrijkste vervoermiddelen, zowel in Leiden als in de Leidse regio. Bij investeringen in bereikbaarheid denken daarom wij allereerst aan wandelaars en fietsers.
Kiezen voor het OV Het openbaar vervoer is één van de belangrijkste en snelste manieren om je te kunnen verplaatsen binnen de Randstad. Als we naar de toekomst kijken, dan zien we dat het noodzakelijk is om nog meer een nadrukkelijk onderdeel te worden van het Randstedelijk OV-netwerk.
Kiezen voor duurzaamheid De auto blijft een belangrijke rol innemen op het gebied van mobiliteit en veel inwoners kunnen niet zonder de vrijheid die een eigen auto geeft. D66 is voor de auto, maar vindt wel dat de auto moet verduurzamen. Ook zijn we voor integraliteit, waarbij we verschillende opgaves met elkaar combineren en efficiënt gebruik maken van de ruimte die er is. Daarom willen we P&R locaties aan de randen van de stad combineren met de stadsdistributiecentra die nodig zijn voor een emissievrije bevoorrading van de binnenstad.
Autoluwe binnenstad Wij zijn trots op de Garenmarktgarage, waarmee de stad een groen plein teruggekregen heeft en er meer ruimte is gekomen op straat. Die ruimte willen we gebruiken voor groen, veiligere fiets- en voetpaden en fietsparkeerstallingen. We gaan door met het nieuwe parkeerbeleid voor de binnenstad waarin deze visie centraal staat.
Doorstroming gemotoriseerd verkeer Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het wegennetwerk in en rondom Leiden. Voor de komende jaren staan er nog belangrijke besluiten te wachten. Bijvoorbeeld rondom de doorstroming van de Hoge Rijndijk. Voor D66 geldt dat bij dit soort verkeersbesluiten de impact daarvan voor wijk en veiligheid van omgrenzende buurten net als technologische en maatschappelijke ontwikkelingen (als deelauto’s en meer elektrisch vervoer) nadrukkelijk wordt meegewogen. Dat betekent bij dit tracé geen opening van de Domela Nieuwenhuisbrug voor autoverkeer. Bij tracébesluiten moet van tevoren worden aangetoond dat er geen negatieve (verkeers- en veiligheids) aanpassingen voor omliggende fietspaden, voetpaden en straten nodig zijn. Een samenhangend besluit waarbij alle bewoners en automobilisten er samen op vooruit gaan. Ook moet er budget beschikbaar zijn. Veiligheid en leefbaarheid van alle omliggende wijken staan voorop.