D66 zet lokaal preventie akkoord op de agenda

D66 en de ChristenUnie lieten de wenselijkheid van een Lokaal Preventieakkoord op de agenda van gemeenteraadscommissie Samenleving van donderdag 8 september jl. plaatsen. Is een lokale aanpak nodig om gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door overmatig alcoholgebruik, roken of een verkeerd voedingspatroon? En zo ja, welke lokale partners (zoals supermarkten, horeca, sportverenigingen en scholen) kunnen daarbij betrokken worden? Heeft de gemeente daarin een sturende rol? Volgens wethouder Titia Cnossen gebeurt er op gemeentelijk niveau al heel veel, maar is dat versnipperd en zou het schrijven van een gestructureerd plan van aanpak als onderdeel van de Samenlevingsvisie kunnen dienen welke einde dit jaar verwacht wordt. Vervolgens is tijdens de opvolgende gemeenteraad een motie over dit onderwerp ingediend waarmee meeste partijen konden instemmen

D66 baseert zich op het Nationaal Preventie Akkoord dat eind 2018 werd gesloten. Daarmee worden stappen gezet om Nederlanders gezonder te maken door een rookvrije generatie na te streven, met minder overgewicht en minder overmatig alcoholgebruik. Voor veel gemeenten was dat voldoende aanleiding om met een lokaal preventie akkoord aan de slag te gaan. In Lansingerland nog niet. Wel is er toenemende aandacht voor een rookvrije generatie en wordt er ingezet op een gevarieerd en toegankelijk sportaanbod.

De kernthema’s waarvan het effect op de gezondheid aangetoond zijn betreft roken, overgewicht en overmatig alcohol- of druggebruik. Daaraan kan het hebben van schulden, het leven in armoede of zich eenzaam voelen ook nog eens bijdragen. Het is bekend dat goede voeding en veel bewegen of sporten daarentegen een positieve invloed op gezondheid en het algemeen welbevinden hebben. De situatie kan per gemeente verschillen. Bij de uitwerking van een plan van aanpak voor Lansingerland moet daarom rekening gehouden worden met het feit dat hier verhoudingsgewijs veel kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 zijn, terwijl er in sommige woonwijken juist veel ouderen wonen. Leeftijdsgebonden problematiek zou bij jongeren zich kunnen richten op oog- en oorschade als gevolg van het voortdurend gebruik van multimedia, terwijl bij ouderen valpreventie een aandachtspunt kan zijn.