D66 haalt vier amendementen met algemene stemmen binnen op de tarievennota Sport

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni is de tarievennota sport aangenomen. Met dien verstande dat er maar liefst vijf amendementen zijn aangenomen. D66 diende daar vier van in.

Oorsprong

In 2019 stelde de gemeenteraad de sportvisie ‘Scoren met sport’ vast en werden de doelen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld. In onze gemeente zijn verschillende sportaccommodaties beschikbaar, zowel voor binnen- als voor buitensport. Een groot aantal van deze accommodaties is eigendom van de gemeente en wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs en verhuurd aan sportverenigingen en aan andere organisaties die zich bezighouden met sport en bewegen. Daar waar ruimte beschikbaar is zijn de accommodaties ook te huren voor andersoortige activiteiten.

Prijsstelling

Uit een benchmark die in 2021 is uitgevoerd is gebleken dat de huurtarieven in Lansingerland hoger zijn dan die bij vergelijkbare gemeenten. De afgelopen jaren werd er besloten de tarieven niet te indexeren. Het college stelde een nieuw tarievenbeleid voor waarbij de lokale sportverenigingen zoveel mogelijk gefaciliteerd zouden worden bij het uitvoeren van hun activiteiten. 
Prijzen gebaseerd op het verleden, in evenwicht met onze huidige inkomsten en uitgaven. Toch is er  een belangrijke beslissing genomen die weerstand opriep; de tarieven weer gaan indexeren. Dankzij een amendement van WIJ Lansingerland is dit echter gemaximeerd tot 5% per jaar.

Ondersteunen verenigingen met amendementen

Voor D66 lag er een behoorlijke nota. Belangrijk voor de verenigingen en gezamenlijke doelen is dat de amendementen zouden worden aangenomen. Ronald van der Stad: ”De nota beoogt om onze inwoners meer te laten sporten, het verenigingsleven levendiger te maken en de bezettingsgraad van onze accommodaties te verbeteren. Dat ondersteunen we van harte, maar wij zijn van gedachte dat sommige gemaakte keuzes de doelen niet gaan bereiken. Vandaar dat wij 4 amendementen hebben  ingediend.” 

Het leeghouden van een zaal
Wij voorzien dat er ook van legitieme huur sprake kan zijn als zalen gedurende een periode leeg worden gehouden. In het amendement hebben wij voorgesteld deze voorwaarde te schrappen en in het verhuurregelement voorwaarden op te nemen die betere invulling geven aan gewenste en ongewenste zaken.

Hele zalen huren
Volgens de nota zou het tijdens primetime uren nog uitsluitend mogelijk hele zalen af te huren en dienen verenigingen eventueel kosten van zaalhuur met elkaar onderling te regelen.
In het amendement spreken we uit dat het huren van zaaldelen mogelijk blijft, maar dat er in het voorseizoen, wanneer de planning voor het jaar gemaakt wordt, wel een voorkeur wordt verstrekt aan diegene die een hele zaal afneemt. Voor diegene die afhankelijk zijn van faciliteiten en materialen houden we opties open en we staan de onderhuur niet toe.

Schoolvakanties
De tarievennota deed reeds een goede invulling geven om de bezettingsgraad en het sporten te bevorderen in de zomervakantie, maar middels dit amendement doen we ook een stap maken tijdens de overige schoolvakanties.

Huren per 15 minuten
Volgens de nota zou dit per half uur gaan worden en was dit om fragmentatie tegen te gaan in de planning. Ronald van der Stad: “Dit leidt tot hogere huurkosten voor verenigingen omdat ze ook verplicht worden door bonden om ruimte af te huren op gezette tijden. Daarnaast zien wij dat de afname per half uur niet correspondeert met de tijdseenheden die van toepassing zijn bij sommige sporten.” Een amendement die de huurafname weer per 15 minuten zou toelaten ging het niet halen. Een amendement waarbij huur per 15 minuten mogelijk is wanneer wedstrijden van toepassing zijn, haalde het, net als de overige amendementen, met algemene stemmen.